Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Cynllun Rheoli Cyrchfannau

'Cyrchfan Bae Abertawe 2013-2016' yw'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau (DMP) swyddogol ar gyfer Abertawe.

Rhossili

Mae twristiaeth wedi'i chydnabod ers tro yn gyfrannwr pwysig at economi Cymru, a bellach mae wedi'i hamlygu'n un o ysgogwyr allweddol y statws Dinas-ranbarth. Mae'n amlwg bod ei phwysigrwydd o werth sylweddol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw meddu ar gynlluniau rheoli cyrchfannau cadarn, wedi'u datblygu a'u rhoi ar waith yn lleol, ac felly mae'n argymell bod pob awdurdod yng Nghymru yn datblygu ei Gynllun Rheoli Cyrchfannau ei hunan. Bydd cyllid yn y dyfodol yn deillio o'r blaenoriaethau a amlygir yng nghynlluniau awdurdodau lleol.

PDF Document Destination Swansea Bay 2017-2020 (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae 'Cyrchfan Bae Abertawe 2013-2016' yn mynd i'r afael â'r rôl hanfodol sydd gan dwristiaeth yn yr economi ac yn pennu cyfeiriad strategol ar gyfer Bae Abertawe fel cyrchfan i ymwelwyr.  Wedi'i lunio mewn ymgynghoriad a phrif randdeiliaid twristiaeth, dylid ei ystyried yn ddatganiad o fwriad a rennir rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus a'r trydydd sector ar sut i reoli, datblygu a hyrwyddo Bae Abertawe dros y tair blynedd nesaf.

Ar y cyd â'r Cynllun Rheoli, mae cynllun gweithredu wedi'i lunio i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â phrif agweddau ar y cyrchfan megis isadeiledd a mannau cyhoeddus, cefnogi busnesau a marchnata cyrchfannau.

Bydd rhoi'r cynllun gweithredu ar waith dros y tair blynedd nesaf yn hanfodol i lwyddiant cyffredinol y Cynllun Rheoli. Fe'i cedwir yn berthnasol ac yn gyfoes ar bob adeg yn dilyn adborth gan gyfarfodydd rheolaidd y grŵp llywio â'r grŵp cyflwyno. Bydd y grwpiau hyn yn gyfrifol am greu fframwaith ar gyfer adrodd a chyfathrebu parhaus, proses ar gyfer asesu ei effaith a rhaglen i adnewyddu ac adfywio.

Cymeradwywyd 'Cyrchfan Bae Abertawe 2013-2016' gan y Cabinet ddydd Mawrth 3 Rhagfyr 2013, ac mae bellach wedi'i sefydlu'n Gynllun Rheoli Cyrchfannau swyddogol ar gyfer yr ardal. gan sicrhau cefnogaeth lawn gan holl adrannau'r cyngor wrth ei gyflwyno.

Y Diweddaraf am y Cynnydd

 • Mis Ebrill a mis Tachwedd 2013 - dwy gyfres gynhyrchiol o gyfarfodydd y grŵp cyflwyno gyda chynrychiolwyr o adrannau canlynol y cyngor:
  • cynllunio/adfywio/datblygu economaidd/rheoli traffig a phriffyrdd/AoHNE/digwyddiadau'r cyngor
  • Rheoli Canol y Ddinas a BID Abertawe
  • Twristiaeth Bae Abertawe a'r fasnach dwristiaeth leol
  • Fforwm y Mwmbwls a Phartneriaeth Pontarddulais
  • Gallu
  • BayTrans
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Hydref 2013 - diwrnod llwyddiannus i randdeiliaid twristiaeth yn Stadium Liberty gyda chynrychiolaeth CRhC ac adborth
 • Rhagfyr 2013 - y Cabinet yn cymeradwyo 'Cyrchfan Bae Abertawe 2013-2016' yn Gynllun Rheoli Cyrchfannau swyddogol ar gyfer Abertawe
 • Mis Chwefror a mis Mawrth 2014 - cam ymgynghori pellach gydag aelodau'r grŵp cyflwyno
 • Mawrth 2014 - cyfarfod grŵp llywio'r CRhC, gyda'r canlynol yn bresennol: Aelod y Cabinet dros Adfywio; Cyfarwyddwr Lleoedd Dinas a Sir Abertawe; Rheolwr Strategol Diwylliant, Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau; Rheolwr Twristiaeth; Twristiaeth Bae Abertawe a Phartneriaeth Twristiaeth De-orllewin Cymru;
 • Mai 2014 - trydydd cyfres o gyfarfodydd y grŵp cyflwyno i adrodd ar gyflwyno cynllun gweithredu'r CRhC
 • 02 a 12 Mehefin 2015 - pumed cylch o gyfarfodydd Grŵp Cyflwyno DMP
 • 18 Mehefin 2015 - Cyfarfod Grŵp Llywio DMP
 • 19 Tachwedd 2015 - Roedd Cyfarfod Grŵp Cyflwyno 'Isadeiledd, Cefnogaeth Fusnes, Marchnata a Digwyddiadau' Cyfunedig yn canolbwyntio ar ganlyniadau Arolwg Ymwelwyr 2015 - cewch wybod mwy yn ein hadran twristiaeth, ymchwil ac ystadegau.
 • 28 Ionawr 2016 - Grŵp Llywio'r Cynllun Rheoli Cyrchfan
 • 28 Ionawr 2016 - Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth Blynyddol, Neuadd Brangwyn - gweler copi o'r cyflwyniad yma
 • 11 Rhagfyr 2016 - Grŵp Llywio'r Cynllun Rheoli Cyrchfan
 • 14 Tachwedd 2016, Cyflwyniad CRhC i fyfyrwyr PCYDDS
 • 23 Mawrth 2017, Grŵp Llywio CRhC ac argymhellion ar gyfer Cam 2 CRhC (2017-2020)
 • 16 Mai 2017, Cyfarfod Grŵp Cyflwyno CRhC (Marchnata, CC a Digwyddiadau) yng Nghanolfan Barham, Parkmill 
 • 8 Mehefin 2017, Cyfarfod Grŵp Cyflwyno CRhC (Isadeiledd a Chefnogaeth Busnes) yn Neuadd y Ddinas 
 • 14 Medi 2017, cyfarfod Blwyddyn y Môr ar gyfer gweithredwyr chwaraeon dŵr. Chwaraeon Dŵr a Thraeth 360
 • 25 Hydref 2017, Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth Blynyddol, Oriel Gelf Glynn Vivian 
 • 10 Ionawr 2018, Cyfarfod Grŵp Llywio CRhC, Neuadd y Ddinas 
 • 24 Ebrill 2018, Cyfarfod Grŵp Cyflwyno CRhC (Isadeiledd a Chefnogaeth Busnes) yn Neuadd y Ddinas 
 • 13 Mehefin 2018, Cyfarfod Grŵp Cyflwyno CRhC (Marchnata, CC a Digwyddiadau) yng Nghanolfan Barham, Parkmill 

Dolenni i gyflwyniadau gan y Grŵp Cyflwyno:

PDF Document Adfywio Abertawe (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Y Diweddaraf am Gyllid Croeso Cymru - Buddsoddiad yn y Sector Twristiaeth (PDF, 372KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cyflwyniad Busnes Cymru - 'Dyma Fusnes' (PDF, 377KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Y Diweddaraf am Ddatblygiad Economaidd a Chyllid Allanol (PDF, 138KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Blwyddyn y Môr Cymru (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM