Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau i'r gwasanaethau cofrestru o ganlyniad i Coronafeirws

Bydd unrhyw gofrestriadau ar gyfer marwolaethau a genedigaethau marw'n cael eu cwblhau dros y ffôn yn hytrach na thrwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Mae'n rhaid cwblhau pob cofrestriad ac apwyntiad arall yn bersonol.

Oes modd i fi gofrestru genedigaeth o hyd?

Rydym yn cofrestru genedigaethau ar sail apwyntiad ac rydym yn gweithio trwy'r ôl-groniad. Fodd bynnag, dylai rhieni newydd barhau i lenwi'r ffurflen apwyntiad ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi maes o law i drefnu apwyntiad. Nid oes angen i rieni boeni am gydymffurfio â'r gofyniad i gofrestru babi o fewn 6 wythnos.

Ga i gofrestru marwolaeth?

Byddwn yn parhau i gofrestru marwolaethau dros y ffôn. Bydd yr ysbyty, y feddygfa neu swyddfa'r Crwner yn anfon y gwaith papur angenrheidiol atom yn uniongyrchol ynghyd â manylion cyswllt ar gyfer y person a fydd yn cofrestru'r farwolaeth. Yna bydd cofrestrydd yn cysylltu â chi i gwblhau'r cofrestriad a threfnu tystysgrifau marwolaeth a gwaith papur ar gyfer yr angladd.

Beth am gopïau o dystysgrifau?

Gall cwsmeriaid barhau i wneud cais am gopïau o dystysgrifau ar-lein ond byddem yn eich hysbysu bod y gwasanaeth yn brysur iawn ar hyn o bryd. Gofynnwn i gwsmeriaid osgoi gwneud ceisiadau ar gyfer tystysgrifau hanes teulu sy'n gofyn am chwiliadau hir.

Beth am hysbysiadau o briodas/bartneriaethau sifil?

Ar hyn o bryd rydym yn trefnu apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas/partneriaeth sifil ond mae argaeledd apwyntiadau'n gyfyngedig. Rhoddir blaenoriaeth i'r rheini sydd eisoes wedi trefnu seremonïau o fewn y misoedd nesaf. E-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Beth am seremonïau dinasyddiaeth?

Rydym yn gallu trefnu seremonïau Dinasyddiaeth unigol byr.  Os ydych wedi derbyn eich llythyr gwahoddiad gan Y Swyddfa Gartref, e-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gyda'ch enw a'ch manylion cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Beth am seremonïau priodas?

Gellir cynnal seremonïau priodas yn y Ganolfan Ddinesig. Os trefnwyd i'ch seremoni gael ei chynnal yn y Swyddfa Gofrestru, mae'n rhaid i chi ddod â 

dau dyst yn unig. Os yw'ch seremoni'n cael ei chynnal yn Ystafelloedd Seremoni Bae Abertawe, gallwch ddod â hyd at 20 gwestai (gan gynnwys plant). Sylwer y bydd seremonïau'n fyr er mwyn bwrw ymlaen â'r briodas gyfreithiol a chan sicrhau bod mesurau pellter cymdeithasol ac eraill ar waith i leihau'r risg o ledaenu'r feirws ar y safle.

Gall seremonïau mewn lleoliadau cymeradwy, megis gwestai, gael eu cynnal. Trafodwch â'ch lleoliad ynghylch y niferoedd a ganiateir a chanllawiau eraill. Gallwch hefyd e-bostio ni yn cofrestryddion@abertawe.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau eraill am y seremoni.

Dylai cyplau sydd i fod i briodi mewn man addoli barhau i gysylltu â'r eglwys/capel i weld a yw'r adeilad ar agor ac a all eu seremoni fynd rhagddi.