Chwilio'r wefan
English

Atal Cwympiadau

Mae'r risg o gael anaf difrifol o gwymp yn cynyddu gydag oedran, ond gall bod ag ofn cwympo hefyd fod yn bryder mawr i rai pobl. Mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i leihau'r risg o gwympo gartref.

Lleihau peryglon baglu

 • Trefnwch gelfi fel nad ydynt yn eich ffordd pan fyddwch yn cerdded
 • Cadwch fannau lle rydych yn cerdded, yn enwedig grisiau, yn glir ac yn daclus
 • Symudwch rygiau neu gwnewch yn siŵr bod cefn di-slip ganddynt
 • Gwnewch yn siŵr nad oes gwifrau neu geblau trydan yn llusgo
 • Gwnewch yn siŵr fod cynfasau a blancedi gwely rhydd yn cael eu lapio i mewn

Defnyddiwch oleuadau'n effeithiol

 • Gwnewch yn siŵr fod eich cartref wedi'i oleuo'n dda a bod bylbiau'n ddigon llachar
 • Rhowch y goleuadau ymlaen cyn gynted ag y mae'n dechrau tywyllu
 • Ceisiwch gael golau y gallwch ei roi ymlaen o'r gwely cyn i chi godi
 • Os ewch chi i'r tŷ bach yn y nos, rhowch y golau ymlaen.

Symud yn ddiogel

 • Cymerwch eich amser - peidiwch â rhuthro wrth fynd at y ffôn neu ateb y drws
 • Codwch yn araf os ydych chi wedi bod yn eistedd neu'n gorwedd i lawr ers amser hir
 • Defnyddiwch y canllaw wrth fynd lan a lawr y grisiau
 • Defnyddiwch rheiliau gafael yn y bath neu gawod a ger y toiled
 • Os nad oes gennych larwm Lifeline, ystyried cael un. Ffonwich 01792 648999

Meddyliwch am storio

 • Cadwch eitemau - bwyd, potiau, padelli, dillad - rydych yn eu defnyddio'n rheolaidd mewn cypyrddau neu ar silffoedd sy'n hawdd eu cyrraedd heb blygu neu ymestyn.
 • Os oes rhaid i chi gyrraedd rhywbeth ar lefel uwch, defnyddiwch ysgol risiau gadarn - peidiwch â sefyll ar gadair

Gwnewch yn fawr o'ch llygaid

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael prawf llygaid yn rheolaidd
 • Cofiwch wisgo'ch sbectol
 • Os oes gennych ddau bâr ar gyfer gweithgareddau gwahanol, cofiwch eu newid fel y bo'r galw

Gofalwch am eich traed

 • Torrwch ewinedd eich traed yn rheolaidd ac ewch i weld ciropodydd os oes angen
 • Gwisgwch esgidiau sy'n ffitio'n dda ac yn cynnal eich traed

Cadwch yn actif

 • Mae ymarfer corff ysgafn rheolaidd yn helpu gyda chryfder esgyrn a chyhyrau a chydbwysedd, ac mae'r rhain i gyd yn helpu i atal cwympiadau.  Mae llawer o ddosbarthiadau ymarfer corff ar gyfer pobl hŷn.  Bydd Abertawe Actif yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i benderfynu ar yr ymarfer corff gorau i chi.

 

Gwybodaeth bellach am Atal Cwympiadau

Mae gan Heneiddio'n Dda yng Nghymru lawer o wybodaeth i helpu pobl i leihau'r perygl o gwympo, gan gynnwys syniadau am ymarfer corff ysgafn i wella cryfder a chydbwysedd ac awgrymiadau i atal cwympo. Edrychwch ar yr Hwb Adnoddau Atal CwympoYn agor mewn ffenest newydd.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe hefyd wedi cynhyrchu Arweinlyfr Atal CwympiadauYn agor mewn ffenest newydd mewn partneriaeth â PABM.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM