Chwilio'r wefan
English

Diogeledd Cartref

Bydd rhagofalon syml a chynllunio ymlaen llaw yn lleihau'r perygl o ddioddef yn sgîl byrgleriaeth neu dwyllwyr yn eich cartref.

Atal Byrgleriaeth

Mae'r rhan fwyaf o achosion byrgleriaeth yn digwydd wrth i gyfleoedd godi, ond bydd dilyn y rhagofalon canlynol yn golygu y bydd eich eiddo yn llai o darged i fyrgleriaid.

 • Tociwch unrhyw blanhigion sydd wedi gordyfu y tu allan i'ch eiddo - peidiwch â darparu cuddfan i fyrgleriaid.
 • Cadwch bob allwedd, gan gynnwys allweddi'r car, o'r golwg ac allan o gyrraedd y drws.
 • Defnyddiwch switsh amseru awtomatig ar olau yn y tŷ, naill ai mewn ystafell na ellir edrych i mewn iddi o'r tu allan, neu lan lofft. Newidiwch yr amseru ar y switsh yn rheolaidd. Mae hyn yn rhoi'r argraff bod rhywun gartref a gall atal byrgler posib.
 • Peidiwch byth â gadael allwedd sbâr wedi'i chuddio (e.e. o dan fat neu bot planhigyn). Mae byrgleriaid yn gwybod am yr holl fannau cuddio!

Marcio â Phen Uwch-fioled

Pen marcio parhaol yw pen uwch-fioled sy'n anweladwy i'r llygad noeth, felly nid dim ond trwy ddefnyddio golau uwchfioled y gellir gweld yr hyn rydych wedi'i ysgrifennu. Drwy ysgrifennu eich côd post a rhif eich tŷ neu'ch fflat ar yr eitem, gall yr Heddlu ei hadnabod os caiff ei dwyn a'i hadfeddiannu.

Gallwch brynu'r marcwyr mewn llawer o siopau deunydd ysgrifennu a rhai siopau nwyddau metel ag adran diogelwch cartref. Daw rhai marcwyr â sticer sy'n dangos bod yr eitem wedi'i marcio, a gall hwn ei helpu i fod yn llai atyniadol i unrhyw ladron posib.

Gall y marciau hyn bylu dros amser. Mae'n syniad da i'w hailysgrifennu o bryd i'wgilydd.


Galwyr twyllodrus

Gall pobl hŷn fod yn darged atyniadol i alwyr ffug. Y neges allweddol gan adran Diogelwch Cymunedol y cyngor yw: Os ydych yn amau, cadwch nhw allan!

Os nad ydych yn disgwyl i rywun alw heibio:

 • Gosodwch gadwyn ddrws a'i defnyddio bob tro wrth ateb y drws i rywun nad ydych yn ei adnabod.
 • Gofynnwch am weld cerdyn adnabod a'i wirio drwy ddefnyddio rhif o'r llyfr ffôn. Peidiwch â ffonio rhif ffôn a roddwyd i chi gan y galwr - mae'n bosib y bydd cyd-droseddwr yn ei ateb. Ni fydd gwahaniaeth gan alwyr dilys aros.
 • Cadwch waledi a phyrsau o'r golwg ac i ffwrdd o'r drws.
 • Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw un sy'n cynnig bargen arbennig i chi am ei fod yn yr ardal 'am heddiw yn unig'. Defnyddir y dacteg hon yn aml i roi pwysau ar bobl i drosglwyddo arian neu fanylion banc yn y fan a'r lle.

Gwerthu o Ddrws i Ddrws

Gwerthu o ddrws i ddrws yw pan fydd person yn ymweld â'ch cartref i werthu rhywbeth i chi.  Mae gwybodaeth am gwerthu of ddrws i ddrws ar y wefan Gov.ukYn agor mewn ffenest newydd (yn Saseneg).


Twyll

Mae twyll yn unrhyw fath o gynllun twyllodrus lle mae rhywun yn ceisio'ch twyllo i wario'ch arian. Mae enghreifftiau'n cynnwys llythyrau neu alwadau ffôn sy'n honni eich bod wedi ennill gwyliau, loteri dramor neu wobr ariannol, ac e-byst - yn aml o dramor - sy'n gofyn am eich help i hawlio arian yn gyfnewid am dâl. Yn aml gofynnir i chi anfon tâl cychwynnol neu'ch manylion banc er mwyn sicrhau'r fargen.

 • Peidiwch ag ymateb i dwyll fel hyn, dim hyd yn oed i ddweud na.
 • Peidiwch byth â rhoi eich manylion banc i rywun nad ydych yn ei adnabod.
 • Gochelwch rhag negeseuon sy'n gofyn i chi ffonio llinell cyfradd bremiwm ddrud i gael gwybodaeth am eich gwobr.
 • Os yw'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mwy na thebyg ei fod yn gelwydd!

 Mwy o wybodaeth am Scams. Gallwch ddweud wrth yr heddlu am dwyll drwy roi gwybod i Action Fraud .

Mae gan Age Cymru hongiwr defnyddiolYn agor mewn ffenest newydd i'w roi ar ddrws i'ch helpu i ddiogelu eich hun rhag twyll.


Galwadau Gwerthu dros y Ffôn a Phost Sgrwtsh Digroeso

Os ydych yn cael llawer gormod o bost sgrwtsh a/neu alwadau gwerthu dros y ffôn digroeso, gallwch gysylltu â'r sefydliadau canlynol:

Y Gwasanaeth Dewis Post

0845 703 4599 neu ewch i www.mpsonline.org.uk

Y Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn

0845 070 0707 neu ewch i www.tpsonline.org.uk

Caiff eich manylion eu hychwanegu at restr a fydd yn atal rhai cwmnïau rhag cael mynediad i'ch gwybodaeth bersonol.

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi arweiniad ar ddelio â galwadau niwsans.


Yr Heddlu

Os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl enbyd, ffoniwch 999 bob amser.

I hysbysu'r heddlu am unrhyw bryderon sydd gennych am ddiogelwch nad ydynt yn rhai brys, ffoniwch 101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM