Chwilio'r wefan
English

Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol

I gwyno, neu os oes angen help arnoch i wneud hynny, gallwch ffonio 01792 637345.

Hefyd gallwch lawrlwytho/argraffu'r wybodaeth hon ar ffurf ffeithlen:  PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol (Ffeithlen 016) (PDF, 197KB)Yn agor mewn ffenest newydd


Beth yw eich barn......

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn anelu i ddarparu gwasanaethau o safon i'r cyhoedd yn Ninas a Sir Abertawe. Fodd bynnag, gall pethau fynd o chwith ar adegau a gallai defnyddiwr y gwasanaeth, neu rywun sy'n bryderus am ei les, fod eisiau cwyno.   Mae'r gyfraith yn dweud fod gennych chi'r hawl i fynegi eich barn am y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Trwy ddweud wrthym am y pethau yr ydych yn anhapus yn eu cylch neu beth aeth yn dda, rydych yn ein helpu ni i wella'r ffordd rydym yn darparu'n gwasanaethau. 

Pwy all ddefnyddio'r weithdrefn sylwadau a chwynion?

  • Pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau gofal cymdeithasol y mae'r awdurdod lleol yn eu darparu
  • Pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau gofal cymdeithasol y mae'r awdurdod lleol yn eu prynu neu'n eu contractio
  • Cynrychiolydd, perthynas neu ffrind, wedi'i enwebu'n iawn gan ddefnyddiwr gwasanaethau neu wedi'i gydnabod ei fod yn briodol i weithredu er budd gorau'r defnyddiwr

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych hawl i gwyno, gallwch ofyn i'r Swyddogion Cwynion a fydd yn cynghori ar bob achos unigol.


Sut i ganmol neu gwyno am y gwasanaethau cymdeithasol?

Yn gyntaf, dylech roi gwybod i'r aelod o staff sy'n rhoi cefnogaeth am yr hyn sy'n eich poeni er mwyn iddynt geisio cywiro'r sefyllfa.

Os yw'n well gennych, gallwch gysylltu â Thîm Cwynion y Cyngor y gall eu swyddogion fynd i'r afael â'r cwynion yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae eu manylion cyswllt ar waelod y daflen ffeithiau hon.

Mae'n rhaid i chi gyflwyno eich cwyn o fewn 12 mis oni bai fod gennych resymau eithriadol dros beidio â gwneud hynny.


Sut mae'r weithdrefn gwyno yn gweithio?

Cam 1 - Datrys yn lleol

Pan fyddwn yn derbyn eich cwyn, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o fewn dau ddiwrnod gwaith.  Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cwyn o fewn deng niwrnod gwaith.  Gall hyn fod dros y ffôn neu os oes yn well gennych chi gallwn drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb.  Unwaith y byddwn wedi trafod eich cwyn ac mae'r mater wedi'i ddatrys, byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn pum niwrnod gwaith o'r diwrnod penderfynu er mwyn cadarnhau'r canlyniad.

Mae'r rhan fwyaf o gwynion yn cael eu datrys yn y cam hwn, ac fel arfer dyma yw'r ffordd gyflymaf a symlaf i fynd i'r afael â materion.

Cam 2 - Ystyriaeth Ffurfiol

Os na all y gŵyn gael ei datrys yn y cam anffurfiol, bydd eich cwyn yn symud i gam 2.  Cysylltwch â'r Swyddog Cwynion i drafod yr opsiynau sydd ar gael. Cynhelir y cam hwn gan rywun nad yw'n rhan uniongyrchol o'r gwasanaeth yr ydych yn cwyno amdano. Yn ystod yr ymgynghoriad, bydd y Swyddog Cwynion yn eich cynghori a'ch hysbysu o'r datblygiadau.

Nid oes rhaid i chi gymryd y cynnig o drafodaeth ar gam Datrys yn Lleol; mae gennych yr hawl i ofyn am ymchwiliad ffurfiol o'r cychwyn cyntaf os ydych yn dymuno gwneud hynny. Fodd bynnag, gan fod hyn yn broses hirach na'r broses datrys yn lleol, rydym yn argymell ceisio datrys materion trwy eu datrys yn lleol yn gyntaf.

Pan fydd eich cwyn yn cael ei hymchwilio yng Ngham 2 byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn pum niwrnod gwaith i dderbyn eich cais ar gyfer Ymchwiliad Ffurfiol, er mwyn sicrhau ein bod yn deall holl fanylion eich cwyn a'r canlyniad yr hoffech ei gael.  Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau fod hyn yn gywir a bydd hefyd yn rhoi manylion i chi am yr Ymchwilydd Annibynnol.

Gelwir y dyddiad y byddwch yn cadarnhau manylion eich cwyn yn 'ddyddiad dechrau', ac mae gennym 25 niwrnod gwaith o'r dyddiad hwn i gwblhau'r ymchwiliad ac anfon ymateb ysgrifenedig atoch.

Os na allwn gyflawni'r dyddiad cau hwn, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn esbonio pam fod oedi a phryd byddwch yn derbyn yr ymateb. Bydd hyn cyn gynted â phosib ar ôl y dyddiad cau 25 niwrnod a ddim hwyrach na 6 mis o'r dyddiad y derbyniwyd eich cwyn.


Pwy arall all helpu?

Os ydych chi dal yn anfodlon ar ddiwedd y broses fewnol, gallwch gysylltu ag:

Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed  CF35 5LJ
Ffôn:  01656 641150
Ffacs:  01656 641 199

Telephone 01656 641150
Fax:  01656 641 199
Ebost ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org


Ffynonellau gwybodaeth eraill

Gallwch chi hefyd gysylltu â'r bobl ganlynol i gael help a chefnogaeth wrth lunio cwyn.

Gwasanaethau Eirioli

Eiriolaeth i Blant/Pobl Ifanc:
Tros Gynnal
4 Dunraven Place,
Pen-y-bont CF31 1JD
Ebost:  leo@trosgynnal.org.uk
Ffôn: 01656 669354

Eiriolaeth Iechyd Meddwl De Cymru
Ysbyty Cefn Coed, Y Cocyd
Aberawe  SA2 0GH
Ffôn: 01792 516665

Rheolyddion Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ
Ffôn: 0300 7900 126
Fax: 0872 437 7301
Ebost : AGC@llyw.cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru
Tŷ South Gate,
Stryd Wood
Caerdydd  CF10 1EW
Ffôn: 0300 30 33 444
Gwefan: https://gofalcymdeithasol.cymru
Ebost: gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

Eich Cynghorydd Lleol neu'ch Aelod Cynulliad
Os ydych yn ansicr pwy ydyw, cysylltwch â'r:

Gwasanaethau Democrataidd
Canolfan Ddinesig,
Abertawe SA1 3SN 
Ffôn: 01792 636923 
Ebost: democratiaeth@abertawe.gov.uk


Cysylltu â Swyddogion Cwynion

Gallwch ffonio, e-bostio neu ysgrifennu at:

Sandra Beveridge

Swyddog Cwynion (Gwasanaethau Cymdeithasol)
Tîm Cwynion y Cyngor
Rhadbost NAT 3982
Gwasanaethau Cyfreithiol
Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig
Abertawe SA1 3SN

Ffôn: 01792 637345
Ebost: cwynion@abertawe.gov.uk

 


Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe a gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwn yn cadw gwybodaeth amdanoch mewn cofnodion ysgrifenedig ac ar ffeiliau cyfrifiadurol. Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol oni bai bod angen i ni ei rhannu â phobl sy'n darparu eich gofal, neu i'ch diogelu chi neu bobl eraill.  Mae hawl gennych i ofyn am gael gweld y cofnodion rydym yn eu cadw amdanoch chi.

Am fwy o wybodaeth am sut rydym yn trin gwybodaeth bersonol gweler Eich Gwybodaeth Bersonol: Ein Hymroddiad i Chi.

Rhowch wybod i ni os hoffech drin eich cwyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM