Chwilio'r wefan
English

Asesiadau Gofal a Chefnogaeth i Oedolion

Gwybodaeth am beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a sut rydym yn asesu anghenion rhywun am ofal a chymorth.

Ystyr gofal cymdeithasol yw rhoi help a chefnogaeth bersonol ac ymarferol er mwyn galluogi pobl mewn angen neu mewn perygl i fyw'n annibynnol a diogel yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain. 

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd PABM a llawer o sefydliadau annibynnol a'r trydydd sector i sicrhau bod amrywiaeth o wybodaeth, cyngor, cefnogaeth a gwasanaethau ar gael i bobl â lefelau gwahanol o angen.

Gan fod adnoddau'n brin, gall y Gwasanaethau Cymdeithasol ddarparu gwasanaethau gofal a chefnogi i bobl â'r lefel uchaf o angen yn unig. 

Rydym yn defnyddio asesiadau i ganfod pa anghenion sydd gan berson, pa fath o gefnogaeth fydd fwyaf defnyddiol ac a yw rhywun yn gymwys am gefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Mae'r dudalen hon yn esbonio mwy am y broses asesu.

Ein dyletswyddau gyfreithiol 

O fis Ebrill 2016, mae ein dyletswyddau cyfreithiol o ran darparu gofal cymdeithasol wedi'u nodi yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Yn unol â rhan 2 y Ddeddf, mae'n rhaid i ni ddarparu gwybodaeth a chyngor ar y gefnogaeth sydd ar gael yn lleol. Gall gwasanaethau ataliol a chymunedau cefnogol helpu pobl i fod yn llai unig ac yn fwy gwydn i broblemau sy'n codi. Drwy roi gwybod i bobl am yr amrywiaeth o opsiynau ar gyfer diwallu eu hanghenion gofal a chefnogaeth yn gynnar, bydd rhaid i lai o bobl ddibynnu ar wasanaethau gofal tymor hir.

O dan Ran 3 y Ddeddf, mae dyletswydd ar yr awdurdod lleol i gynnig asesiad i:

 • unrhyw oedolyn lle ymddengys i'r awdurdod fod anghenion gofal a chefnogaeth gan yr oedolyn
 • unrhyw ofalwr lle ymddengys i'r awdurdod fod anghenion gofal gan y gofalwr

Cysylltu â ni

Pan fyddwch yn cysylltu â ni am y tro cyntaf, neu pan fydd rhywun yn cysylltu â ni ar eich rhan, bydd aelod hyfforddedig o'n staff yn gofyn nifer o gwestiynau i chi i wybod mwy am eich sefyllfa a'r hyn sy'n bwysig i chi. Dyma gam cyntaf y broses asesu. I rai pobl dyma'r cyfan sydd ei angen arnynt.

Gall anghenion gofal cymdeithasol llawer o bobl gael eu diwallu gan wasanaethau a gweithgareddau a ddarperir yn y gymuned leol.  Gallwn roi gwybodaeth i chi am grwpiau neu sefydliadau a fyddai'n gallu eich helpu chi neu, os yw'n well gennych, gallwn gyflwyno cyfeiriad i sefydliad cefnogi ar eich rhan. Mae'r wybodaeth a'r cyngor cywir ar yr adeg gywir yn aml yn oedi angen pobl am wasanaethau gofal ffurfiol a gall atal yr angen yn gyfan gwbl.

Os ymddengys fod gennych anghenion gofal a chefnogaeth y tu hwnt i hyn, byddwn yn cynnig asesiad manylach i chi i ganfod y cymorth y mae ei angen arnoch a pha fath o gefnogaeth fyddai fwyaf addas i chi.  Mae'r asesiad hwn yn ein galluogi i ganfod a oes gennych anghenion sy'n gymwys am gefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mewn argyfwng, gallwn gymryd camau gweithredu ar frys i ddiwallu eich anghenion ar unwaith.

Beth sy'n digwydd un ystod asesiad ar gyfer gofal a chefnogaeth?

Bydd aelod hyfforddedig o staff yn cael sgwrs gyda chi ac, os yn briodol, eich teulu ac unrhyw bobl berthnasol eraill er mwyn i ni ddeall eich sefyllfa'n well.  Yna byddwn yn ceisio canfod y canlyniadau y mae angen i chi eu cyflawni.  Mae 'canlyniad' yn golygu beth ddylai newid er gwell yn eich bywyd os yw'r gefnogaeth rydym yn ei darparu neu'n ei hawgrymu ar eich cyfer yn gweithio fel y dylai wneud.

Yr asesiad hefyd yw'r ffordd rydym yn gallu gweld a oes angen cynllun gofal a chefnogaeth er mwyn diwallu eich anghenion.

Chi yw ffocws yr asesiad, a byddwn yn sicrhau eich bod yn bartner cyfartal ym mhob trafodaeth ac unrhyw benderfyniadau a wneir.  Dylech allu gofyn cwestiynau a dweud wrthym os nad ydych yn deall rhywbeth.

Er bydd angen i ni drafod yr anawsterau rydych yn eu hwynebu, mae hefyd yn bwysig iawn ein bod yn canfod eich cryfderau, yr hyn y gallwch chi ei wneud drosoch chi eich hun a deall yr hyn sy'n bwysig i chi.

Yna gallwn edrych, gyda chi, ar ffyrdd i oresgyn anawsterau sy'n eich atal rhag cyflawni'r canlyniadau sy'n bwysig i chi. 

Yn ystod yr asesiad, bydd rhaid i'r person sy'n ei gynnal edrych ar y pethau canlynol:

 • Eich amgylchiadau personol
 • Y canlyniadau y mae angen i chi eu cyflawni
 • Pa rwystrau sy'n eich atal rhag cyflawni'r canlyniadau hyn
 • Pa beryglon sydd i chi, neu unrhyw un arall, os na fydd y canlyniadau hyn yn cael eu cyflawni
 • Eich cryfderau a'ch gallu

Byddwn yn ystyried yr holl ffyrdd posib i ddiwallu eich anghenion a chyflawni eich canlyniadau personol, a sicrhau eich bod yn deall yr opsiynau sydd ar gael ac ystyr y rhain i chi.

Bydd y person sy'n cynnal eich asesiad yn gallu cydlynu trefniadau ar gyfer eich cefnogaeth ar ran nifer o sefydliadau a fydd yn cyd-weithio. Gall y rhain gynnwys eich cyngor lleol, gwasanaethau iechyd lleol, gwasanaethau cymunedol a sefydliadau'r sector gwirfoddol. 

Bydd angen asesiad arbenigol ychwanegol ar rai pobl, ond ni ddylai hyn olygu bod unrhyw oedi wrth ddarparu cefnogaeth gyffredinol pan fydd angen hyn.

A all unrhyw un arall ddod gyda chi i'ch asesiad?

Gall. Os ydych am gael rhywun i ddod gyda chi - teulu, ffrind neu rywun o'ch rhwydwaith cefnogi ehangach - i'r asesiad i'ch cefnogi a'ch helpu i ddweud eich dweud, rydym yn croesawu hyn. 

Os ydych yn teimlo bod angen i rywun siarad ar eich rhan ond nid oes gennych unrhyw un, rhowch wybod i ni.  Byddwn yn gallu eich helpu i ganfod rhywun o'r enw 'eiriolwr' sy'n gallu sicrhau bod eich barn yn cael ei mynegi'n gywir a'i hystyried.

Os oes gennych ofalwr

Os oes gennych ofalwr - perthynas neu ffrind sy'n rhoi help di-dâl i chi - byddwn hefyd am siarad ag ef am ba help mae'n gallu ac yn fodlon ei roi a pha gefnogaeth y gall fod ei hangen arno gyda'i rôl ofalu.  Rhaid i asesiad ystyried a yw eich gofalwr yn gallu ac yn barod i ddarparu gofal nawr neu yn y dyfodol.

Mae gan eich gofalwr hefyd yr hawl i gael asesiad o'i anghenion ar wahân. Mae ein ffeithlen PDF Document Asesiadau Anghenion Gofalwyr a Chefnogi’r Rheiny sy’n Gofalu am Oedolion (Ffeithlen 004) (PDF, 49KB)Yn agor mewn ffenest newydd sy'n rhoi mwy o wybodaeth am hyn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Er eich bod yn cael asesiad nid yw hyn bob amser yn golygu y byddwn yn darparu gwasanaeth i chi.  Efallai bydd ffyrdd gwell i gyflawni'r canlyniadau y mae eu hangen arnoch.  Er enghraifft, efallai y gellir gwneud hyn drwy

 • roi'r wybodaeth a'r cyngor cywir i chi
 • eich cyfeirio at wasanaeth ataliol a ddarperir gan sefydliad arall
 • eich helpu i ganfod ffyrdd i ddiwallu eich anghenion eich hunan, efallai gyda chymorth teulu neu ffrindiau.

Bydd angen cefnogaeth tymor byr ar rai pobl er mwyn iddynt ddychwelyd i fyw'n annibynnol ar ôl salwch neu gyfnod o ansefydlogrwydd.  Cyfeirir at hyn yn aml fel 'ailalluogi'.  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yn y gwasanaeth iechyd i ddarparu gwasanaeth integredig a fydd yn eich cefnogi chi i fod yn fwy annibynnol, naill ai ar eich pen eich hunan neu gyda chefnogaeth eraill, a chyda mwy o gefnogaeth eich cymuned leol.

Sut rydym yn gwybod pwy sy'n gymwys am gefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol?

I wneud penderfyniadau am bwy sy'n gymwys am ofal a chefnogaeth a reolir, rydym yn defnyddio Rheoliadau Gofal a Chefnogaeth (Cymhwystra) Cymru 2015Yn agor mewn ffenest newydd.

Ym mhob achos, anghenion yn hytrach na'r person, sy'n cael eu hasesu yn erbyn y meini prawf cymhwysedd.

Mae pedwar amod y mae'n rhaid eu bodloni.

1. Ceir yr angen o ganlyniad i'ch afiechyd corfforol neu feddyliol, oedran, anabledd, dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau neu amgylchiadau tebyg;

2. Mae'r angen yn ymwneud ag un neu fwy o'r canlyniadau canlynol:

 • y gallu i gyflawni hunanofal neu arferion domestig
 • y gallu i gyfathrebu
 • diogelu rhag cam-drin neu esgeulustod
 • ymrwymiad i waith, addysg, dysgu neu weithgareddau hamdden
 • cynnal neu ddatblygu teulu neu berthynas bersonol arwyddocaol arall
 • datblygu a chynnal perthnasoedd cymdeithasol ac ymrwymiad yn y gymuned
 • cyflawni cyfrifoldebau gofal am blentyn

3. Mae'r angen gymaint fel nad ydych yn gallu bodloni'r angen hwnnw
    ar eich pen eich hun neu
    gyda gofal a chefnogaeth eraill sy'n fodlon darparu gofal a chefnogaeth o'r fath neu
    gyda chymorth gwasanaethau yn y gymuned.

4. Rydych yn annhebygol o gyflawni un neu fwy o'ch canlyniadau personol oni bai fod yr awdurdod lleol yn darparu gofal a chefnogaeth neu'n ei drefnu i ddiwallu'r angen neu ei fodloni drwy daliad uniongyrchol.

Eich Cynllun Gofal a Chefnogaeth

Os yw'r asesiad yn nodi bod eich anghenion yn gymwys am gefnogaeth neu wasanaethau gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwn yn siarad â chi am yr opsiynau cefnogaeth a all fod ar gael a llunio Cynllun Gofal a Chefnogaeth gyda chi.  Mae'r Cynllun Gofal a Chefnogaeth yn nodi sut bydd eich anghenion yn cael eu diwallu a pha ganlyniadau mae'r gefnogaeth hon yn ceisio eu cyflawni.  Cewch gopi o hwn i'w gadw.

Byddwn yn adolygu'ch cynllun gofal a chefnogaeth gyda chi'n rheolaidd i wirio ei fod yn dal i ddiwallu'ch anghenion, ac i weld a yw'ch anghenion wedi newid. Gallai hyn olygu y cewch wasanaeth mwy penodol, gwasanaeth gwahanol, llai o wasanaeth, neu ddim gwasanaeth o gwbl.

Os bydd eich anghenion neu'ch amgylchiadau'n newid, cewch ofyn am asesiad newydd.

Beth os nad ydych yn fodlon ar ein penderfyniad?

Os nad ydych chi (neu eich cynrychiolydd) yn hapus am:

 • benderfyniad i beidio â chynnal asesiad anghenion
  neu
 • canlyniad unrhyw asesiad

gallwch ofyn i'r Rheolwr Tîm perthnasol i adolygu'r penderfyniad hwnnw. Cynhelir yr adolygiad hwn o fewn 10 niwrnod gwaith a chewch eich hysbysu am y canlyniad.

Os ydych chi (neu eich cynrychiolydd) yn dal yn anhapus gydag ymateb Rheolwr y Tîm, gallwch ofyn am ailasesiad. Cynhelir hwn gan uwch-ymarferydd yn y tîm neu gan aelod o dîm arall os ystyrir hynny'n fwy addas. Cynhelir yr ailasesiad fel arfer o fewn 10 niwrnod gwaith o dderbyn y cais, a chewch eich hysbysu am y canlyniad.

Os ydych yn dal yn anfodlon, byddwn yn ystyried darparu ailasesiad annibynnol gan ddefnyddio gweithiwr proffesiynol addas o'r tu allan i'r gwasanaeth.

Os nad ydych yn dymuno cael ailasesiad annibynnol, mae gennych yr hawl i Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol

A fydd angen i chi dalu am y gwasanaeth?

Ni chodir tâl am yr asesiad nac am roi cyngor a gwybodaeth i chi. 

Rydym ni a'n partneriaid yn y trydydd sector yn codi tâl am rai o'r gwasanaethau rydym yn eu darparu.  Ar gyfer rhai gwasanaethau, bydd pawb sy'n cael y gwasanaeth yn talu'r un swm.  Ar gyfer rhai mathau o wasanaeth (gofal tymor hir gartref a gofal preswyl), mae ein taliadau'n seiliedig ar faint o arian sydd gennych, a byddai angen i ni gynnal asesiad ariannol i benderfynu faint dylech chi ei dalu.

Byddwn yn dweud wrthych am unrhyw daliadau bydd yn rhaid i chi dalu cyn i chi ddechrau derbyn unrhyw wasanaethau.

Beth oes yw'n well gen i drefnu fy nghefnogaeth fy hun?

Os ydych yn gymwys am gefnogaeth gofal cymdeithasol, efallai byddai'n well gennych i drefnu eich gwasanaethau eich hunan, gan ddefnyddio arian rydym yn ei roi i chi, yn hytrach na chael y Gwasanaethau Cymdeithasol i wneud hyn i chi. Gelwir hyn yn Daliad Uniongyrchol. Mae gennych yr hawl i ofyn am yr opsiwn hwn.  Mae mwy o wybodaeth yn ein ffeithlen, PDF Document Rheoli eich cefnogaeth gyda Thaliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 003) (PDF, 107KB)Yn agor mewn ffenest newydd .

 

Sut i cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Dylai'r rhan fwyaf o bobl gysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ffôn: 01792 636519

Ffôn testun: 07796 275412

E-bost: PMC@swansea.gov.uk

Gwasanaethau i oedolion: Ffurflen Gyfeirio Ar-lein

I bobl â phroblemau iechyd meddwl:
Mae gennym dri thîm ardal. Cysylltwch â'r tîm ar gyfer yr ardal rydych yn byw ynddi.

Gorllewin Abertawe
Ffôn: 01792 517800

Canol Abertawe
Ffôn: 01792 517853

Gogledd Abertawe
Ffôn:  01792 841435

Mae gwybodaeth hefyd - gan gynnwys Taflenni a ffeithlenni'r Gwasanaethau Cymdeithasol - ar ein gwefan www.abertawe.gov.uk/gofalcymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol a gwybodaeth bersonol

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi i ni. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014).

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus.  Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Gallwn ddarparu mwy o wybodaeth am drafod gwybodaeth bersonol.

Sylwadau a Chwynion

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ynghylch ein gwasanaethau - da neu ddrwg.  Mae gennym ddiddordeb mewn gwybod beth allem ei wneud yn well, a'r hyn rydym yn ei wneud yn dda.

Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaethau rydych chi'n eu derbyn, rydym yn eich annog i gwyno.  Ceir manylion llawn yn Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol  .  Am fwy o gyngor neu wybodaeth am gyflwyno cwyn, gallwch gysylltu â'n Swyddogion Cwynion ar 01792 637345.

Mae'r wybodaeth hon ar gael mewn fformatau eraill, megis print bras, ar CD sain, Braille, neu'n electronig. Ffoniwch 01792 636693 am gopïau.

Ffeithlen 001w f.6 Mai 2018

Wedi'i bweru gan GOSS iCM