Chwilio'r wefan
English

Unedau Ffrwd Araf a Rheoli Adeiladau Abertawe

Penodwyd Interserve Project Services Cyf dan Fframwaith Stadau Iechyd Cymru, Cynllun Oes, i ddatblygu model cyflwyno gofal iechyd newydd ac ysbrydoledig ar gyfer cleifion iechyd meddwl ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Slow Stream Unit
Slow Stream Unit
Outside the building
Slow Stream Unit
Slow Stream Unit
Outside the building

Y brîff oedd dylunio llety gofal iechyd cyfoes ar gyfer yr 21ain ganrif ar gyfer hyd at 27 o gleifion, heb yr olwg sefydliadol. O'r dechrau, roedd y model gofal preswyl newydd hwn ar gyfer cleifion rhwng 25 a 55 oed yn torri tir newydd. Byddai hyd at 8 claf yn byw yn yr unedau annedd gyda chefnogaeth, gofal a goruchwyliaeth o bell. Bydd 18 o gleifion eraill yn byw yn yr Uned Ffrwd Araf gyda goruchwyliaeth amser llawn.

Roedd brîff y cleient ar gyfer y cynllun yn herio'r gofynion clinigol a rheoleiddiol traddodiadol a ddisgwylir gan gyfleuster gofal iechyd.  Roedd cyfathrebu parhaus â PABM yn caniatáu i gynllun gael ei ddatblygu a grwydrodd oddi ar y codau dylunio HTML rhagnodol, gan gydbwyso safonau diogelwch tân goddefol llai â systemau rheoli tân gweithredol mwy ar adegau.

O ganlyniad i lefel y manylion acwstig a'r sylw i fanylion, crëwyd adeilad a chanddo barwydydd rhwng ystafelloedd gwely a choridorau a fesurodd ostyngiad 56 db, gan gynnig amgylchedd tawel a chyfforddus i'r preswylwyr. 

Cyflawnwyd y cyfnod adeiladu 40 wythnos uchelgeisiol drwy gynllunio ac amserlennu manwl. Oherwydd yr amserlen, roedd yn rhaid ailfeddwl yr adeiladwaith traddodiadol i eiddo adeilad ffrâm bren. Roedd hyn yn fodd o ddechrau'n gynnar ar y gwaith o osod gwasanaethau, parwydydd a chanddynt statws acwstig a thân, gorffeniadau, ac yn y pen draw gomisiynu gwasanaethau'n gynnar, tystion o'r GIG a hyfforddiant staff.

Cafodd gwasanaethau'r tair uned eu cyflenwi gan y Ganolfan Ynni, sydd newydd ei hadeiladu. Roedd hyn yn cynnwys ychwanegu uned CHP a adeiladwyd fel rhan o'r gwaith contract ar gyfer Ail-lunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn Abertawe 1, a byddai hefyd yn gwasanaethu camau datblygu ar gampws yr ysbyty yn y dyfodol.

Arweiniodd effeithlonrwydd y ganolfan ynni, ar y cyd â phennu cadarn a sylw diwyro i fanylion adeiladu, at fesur aerglosrwydd 2.6 M3/M2. Ar y cyd ag inswleiddio ffabrig gwell o lawer, cyflwynwyd cynllun wedi'i gwblhau a oedd yn well na gofynion ADL2a ar gyfer allyriadau CO2, a 40% yn well na'r safonau rheoleiddio presennol. Cyflawnodd y llety fflat un ystafell, y llety camu i lawr a'r llety ffrwd araf gyfartaledd o 4.5m3 (h.m2) ar 50 pa yr eiliad

.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM