Chwilio'r wefan
English

Tŷ Garngoch a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r datblygiad yn rhan o'r rhaglen 'Ail-lunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn Abertawe' a bwriedir iddo ddarparu cyfleusterau'r unfed ganrif ar hugain i gleifion, ymwelwyr a staff ledled y sir.

Ty Garngoch
Exterior shot of Ty Garngoch
Outside area
Ty Garngoch
Exterior shot of Ty Garngoch
Outside area

Mae'r cyfleuster yn ganolfan i dîm iechyd meddwl integredig ar gyfer oedolion. Mae ganddo gyfleusterau i gleifion allanol, clinig cof a chyfleusterau ysbyty dydd, ac mae'n darparu lleoliad i gangen leol Cymdeithas Alzheimer.

Mae'r cynllun yn cynnig amgylchedd dymunol a chartrefol i bawb. Mae'r ystafell ddydd sylweddol, gyda'i nenfwd bwaog uchel a waliau y gellir eu tynnu'n ôl a'u plygu, yn darparu lle delfrydol i gynnal gweithgareddau amrywiol. Mae'r ystafell ddydd yn agor ar deras â tho rhannol sy'n wynebu'r de ym mlaen yr adeilad. Mae'r adenydd dwyreiniol a gorllewinol yn edrych dros iard â gardd wedi'i thirlunio, lle ceir llwybr crwydro therapiwtig ac ardal batio ar gyfer y cleifion. Mae'r cyfleusterau eraill yn cynnwys ystafelloedd ymgynghori, ystafelloedd therapi a thriniaeth, swyddfeydd a chaffi/derbynfa.

Lluniwyd cynllun rheoli tân a strategaeth weithredol unigryw gan Bartneriaeth EPT, ar y cyd â Rheoli Adeiladu Abertawe a Bwrdd Iechyd PABM, er mwyn diwallu anghenion gweithredol penodol y defnyddwyr.

Roedd cynaladwyedd amgylcheddol yn ystyriaeth sylfaenol wrth ddatblygu'r adeilad a dyfarnwyd gradd BREEAM 'Ardderchog' i'r broses ddylunio a sgôr o 72%. Mae'r nodweddion dylunio cynaliadwy'n cynnwys amlen wedi'i hinswleiddio i raddau uchel a adeiladwyd o ddeunyddiau adnewyddadwy, ynghyd â graddau A neu A+ yn ôl y 'Green Guide', systemau gwresogi, goleuo a phŵer ynni-effeithlon, mesurau arbed dŵr a darpariaethau ailgylchu.

Roedd Tŷ Garngoch hefyd yn un o'r datblygiadau cyntaf yn y DU i ddefnyddio ffenestri GRP tra chynaliadwy. Yn ogystal â meddu ar nodweddion thermol sylweddol, mae'r ffenestri hyn yn wydn iawn, nid oes angen eu cynnal a'u cadw a gellir eu hailgylchu'n 100%. Mae'r ffenestri GRP hefyd yn un o'r systemau gwydriad cyntaf i gyflawni gradd BREEAM A yn y 'Green Guide to Specification'.

Enillodd Tŷ Garngoch y wobr yn y categori cynaladwyedd yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Abertawe 2013.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM