Chwilio'r wefan
English

Adrodd am dipio'n anghyfreithlon

Rhowch wybod i ni am dipio gwastraff cartref neu fusnes yn anghyfreithlon. Mae tipio'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Ar dir preifat, cyfrifoldeb perchennog y tir yw clirio'r ardal ac, os yw'n berthnasol, brofi euogrwydd y troseddwr. Lle mae tipio'n anghyfreithlon yn achosi niwsans neu'n peryglu iechyd y cyhoedd, gall y cyngor orfodi perchennog y tir i glirio'r safle.

Os ydych yn meddwl y gallai'r gwastraff fod yn beryglus, dylech ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru ar 03000 65 3000.

Wrth adrodd am dipio'n anghyfreithlon, mae angen i ni wybod:

 • Y dyddiad/amser
 • Y lleoliad
 • Yr hyn sydd wedi cael ei dipio
 • Gwneuthuriad/model a rhif cofrestru unrhyw gerbyd a ddefnyddiwyd (os yw'n berthnasol)
 • Disgrifiad y troseddwr/troseddwyr
 • Eich enw ac enwau unrhyw un a oedd gyda chi
 • Eich lleoliad pan welsoch chi'r digwyddiad

Bydd angen i chi wneud datganiad i Swyddog Gorfodi a fydd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i chi trwy gydol yr ymchwiliad. Wrth wneud eich datganiad, mae'n bwysig eich bod yn adrodd am yr hyn a welsoch ac a glywsoch chi yn unig, nid yr hyn a welwyd gan rywun arall.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Eich manylion
 3. Label
 4. Label
 5. What are you reporting?
 6. Ble mae’r broblem?
 7. Label
 8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM