Chwilio'r wefan
English

Gofalwyr Ifanc

Mae gofalwr ifanc yn blentyn neu'n berson ifanc y mae gofalu am rywun ag anabledd neu salwch tymor hir yn effeithio ar ei fywyd. Yn aml, bydd yn ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu emosiynol a ddisgwylid gan oedolyn fel arfer.

tad a mab

Mae gofalwr ifanc yn rhywun sy'n helpu'n rheolaidd i ofalu am rywun y mae ganddo

 •  salwch tymor hir
 •  anabledd dysgu
 •  anabledd corfforol
 •  anawsterau iechyd meddwl
 •  problemau o gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol

Gallai'r sawl mae'n gofalu amdano fod yn unrhyw un o'r canlynol

 •  mam neu dad
 •  brawd neu chwaer
 •  mam-gu, tad-cu neu berthynas arall

Gallai'r gefnogaeth mae'r gofalwr ifanc yn ei darparu gynnwys

 •  gwaith tŷ, coginio a siopa
 •  gofalu am frodyr a chwiorydd iau
 •  helpu rhywun i ymolchi a gwisgo
 •  sicrhau bod y sawl mae'n gofalu amdano'n ddiogel
 •  siarad ag asiantaethau eraill (e.e. y doctor) am y sawl mae'n gofalu amdano
 •  rhoi meddyginiaeth
 •  rhoi cefnogaeth emosiynol

Nid yw bob amser yn hawdd bod yn ofalwr ifanc. Rhai o'r problemau y gallai eu hwynebu yw:

 •  anawsterau gyda'r ysgol a gwneud gwaith cartref
 •  dim digon o amser i weld ffrindiau
 •  poeni am y sawl mae'n gofalu amdano
 •  teimlo'n wahanol i eraill
 •  pobl eraill ddim yn deall sut mae bod yn ofalwr ifanc.

Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr

Gofalwyr rhwng 16 a 25 oed yw Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr. Gallant fod yn ymdrin â'u cyfrifoldebau gofalu ynghyd â

 • gofynion addysg bellach neu uwch
 • chwilio am waith neu'n ceisio deall y system fudd-daliadau
 • dechrau eu bywydau gwaith
 • perthynas emosiynol ddifrifol
 • meddwl am adael cartref

Cefnogaeth Leol  

Prosiect Gofalwyr Ifanc Abertawe gan y YMCA

Ffôn:  01792 652032

Info-NationYn agor mewn ffenest newydd
Cyngor a chefnogaeth i'r holl bobl ifanc mewn canolfan galw heibio ac ar-lein.

Ffôn:  01792 484010

Grŵp Oedolion Ifanc sy'n Ofalwyr 

Mae grŵp cefnogi ar gyfer Oedolion Ifanc sy'n OfalwyrYn agor mewn ffenest newydd yn cwrdd yng nghanol y ddinas ar y trydydd dydd Iau o bob mis.

Ffôn: 01792 653344 neu anfonwch neges destun at Alex ar 07511714796.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Efallai y gall Gwasanaethau Cymdeithasol helpu gofalwyr ifanc, trwy'ch helpu i gael y gefnogaeth y mae ei hangen arnoch, neu drwy ddarparu cefnogaeth i'r sawl rydych yn gofalu amdano. 

Os cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol, efallai y bydd gweithiwr cymdeithasol yn sgwrsio â chi am yr anawsterau sydd gennych oherwydd eich rôl gofalu a pha fath o help yr hoffech ei gael.  Mae gweithwyr cymdeithasol yn gwybod ei bod yn bwysig i deuluoedd aros gyda'i gilydd a helpu ei gilydd a byddwn yn ceisio'ch helpu i wneud hyn, fel y gallwch barhau i fod yn ofalwr ifanc, os ydych chi eisiau, ond cael amser hamdden, hefyd.  Weithiau, efallai na fydd gweithwyr cymdeithasol yn rhoi'r help angenrheidiol i chi'n uniongyrchol, ond bydd yn eich rhoi mewn cysylltiad â phobl neu sefydliadau eraill sy'n gallu helpu. 

Ni fydd yn rhaid i chi gysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae pobl sy'n gallu gwneud hyn drosoch.  Gallai fod yn rhywun o'r Prosiect Gofalwyr Ifanc, yn rhywun o'ch ysgol neu rywun arall rydych yn ymddiried ynddo.

Gofyn am gefnogaeth Gwasanaethau Cymdeithasol i chi'ch hunan fel gofalwr ifanc
Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd
Ffôn:  01792 635700
E-bost:  access.information@swansea.gov.uk

Gofyn am help neu gefnogaeth i oedolyn rydych yn gofalu amdano
Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd
Ffôn:  01792 636519
Tecst: 07796 275412
E-bostio: CAP@swansea.gov.uk

PDF Document Gofalwyr Ifanc yn Abertawe: Sefydliadau Defnyddiol (PDF, 603KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Cefnogaeth i ofalwyr ifanc (Ffeithlen 005) (PDF, 44KB)Yn agor mewn ffenest newydd


Gwybodaeth Genedlaethol

Dolenni i helpu gofalwyr ifanc

Gwybodaeth i ofalwyr ifanc gan yr Ymddiriedolaeth GofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth i ofalwyr ifanc gan BBC Radio1Yn agor mewn ffenest newydd.

BabbleYn agor mewn ffenest newydd - cymuned ar-lein ar gyfer gofalwyr ifanc dan 18 oed.

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Gwybodaeth i gofalwyr sy'n oedolion ifanc gan yr Ymddiriedolaeth GofalwyrYn agor mewn ffenest newydd

MatterYn agor mewn ffenest newydd - lle ar-lein ar gyfer gofalwyr sy'n oedolion ifanc rhwng 16-25 oed.

Gallai oedolion ifanc sy'n ofalwyr dros 16 oed sy'n darparu dros 35 awr o ofal yr wythnos hawlio Lwfans Gofalwyr.Yn agor mewn ffenest newydd.

Dolenni i helpu pobl sy'n cefnogi gofalwyr ifanc

Mae'r Pecyn Cymorth Gofalwyr IfancYn agor mewn ffenest newydd wedi'i greu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol Gwasanaethau Iechyd, Addysg a Chymdeithasol sy'n gweithio gyda gofalwyr ifanc a gofalwyr ifanc sy'n oedolion.

Gweithredu dros Blant - Cefnogi Gofalwyr Ifanc www.actionforchildren.org.uk/our-services/young-people/supporting-young-carers

Rhaglen Cynnwys Cymdeithas y Plant www.youngcarer.com

Meddyliau Ifanc - Gwybodaeth i Rieni www.youngminds.org.uk/for_parents/worried_about_your_child/young_carers?gclid=CKWVrZ66-b0CFScHwwodn3EAnQ

Wedi'i bweru gan GOSS iCM