Chwilio'r wefan
English

Amdano Oriel Gelf Glynn Vivian

Cymryd rhan yn greadigol wrth adfywio'r ddinas.

About us

Diolch i bawb a gymerodd yr amser i gwblhau ein harolwg profiad ymwelwyr diweddar. Rydym yn gwerthfawrogi'ch adborth a fydd yn ein helpu i ddatblygu arddangosfeydd, rhaglenni dysgu a casgliadau newydd ynghyd â datblygu'r profiad presennol a geir yn yr oriel. Mae'r canlyniadau'n dangos bod:

  • 92% o'r ymatebwyr yn bwriadu ymweld â'r oriel yn y 12 mis nesaf
  • 77% o'r ymatebwyr yn meddwl bod yr adeilad yn groesawgar
  • 78% o'r ymatebwyr yn meddwl bod y cyd-destun hanesyddol a stori RGV yn gwella'r profiad

Un o'r cwestiynau a ofynnwyd i'r bobl a oedd yn cymryd rhan oedd beth oedd yn arbennig am y Glynn Vivian? Roedd yr atebion yn cynnwys, yr adeilad, ei hanes, ansawdd y gwaith curadu a'r benthyciadau, yr awyrgylch tawel, y rhaglen ddysgu sy'n addas i'r teulu cyfan, y cymysgedd o gelfyddyd gyfoes a hanesyddol, y staff cyfeillgar a chysylltiad a phwysigrwydd yr oriel i Abertawe.

Gofynnwyd i bobl hefyd a oedd rhywbeth y dylai'r Glynn Vivian ei newid? Roedd yr atebion yn cynnwys arddangos mwy o'r casgliad ac artistiaid lleol, arddangos celf a grëir yn y gweithdai, gwella arwyddion a chreu gwefan arbennig ar gyfer yr oriel.

Mae llawer o'r newidiadau hyn eisoes ar waith neu'n cael eu datblygu gan y tîm ar hyn o bryd a chyn hir byddwn yn agor ein Ystafell yr Ardd (man penodol ar gyfer gwybodaeth ac adnoddau), gwefan bwrpasol newydd, baneri arddangos ac arwyddion newydd ynghyd â chyfres o arddangosfeydd dysgu yn Ystafell 1.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu'n ôl yn fuan.
Glynn Vivian


Trawsffurfiad yw'r llinyn sy'n rhedeg drwy gydol ein gwaith yn yr oriel a'n cefnogaeth ar gyfer y celfyddydau gweledol yng nghyd-destun lleol a byd-eang heddiw.

Nod Oriel Gelf Glynn Vivian yw ysbrydoli pobl trwy brofiad a mwynhad celf, o'r gorffennol a'r presennol, annog cysylltu trwy'r nifer o gyfleoedd creadigol a gyflwynir gan ein rhaglen, er mwyn archwilio diwylliant heddiw gyda gwerthoedd sy'n edrych i'r dyfodol, a chyfoethogi a chefnogi adfywio ein dinas yn y dyfodol.

O ystyried ein hailddatblygiad, gweledigaeth yr oriel yw cysylltu'n fwy ystyrlon â'n cymunedau, a chreu profiad newydd sy'n gyffrous ac sy'n ysbrydoli. Trwy weithio gyda synergedd thematig newydd rhwng ein harddangosfeydd, casgliadau a rhaglenni dysgu, rydym yn ceisio cysylltu gyda'r cynulleidfaoedd ehangaf posib, oddi ar y safle ac ar y safle, i gyfrannu at les cymdeithasol ein cymunedau, i gefnogi dyfodol adfywio ein dinas a chodi proffil Abertawe.

Sefydlwyd yr oriel ym 1911 ar gymynrodd wreiddiol Richard Glynn Vivian (1835-1910). Mae'r oriel yn perthyn i Ddinas a Sir Abertawe ac mae'n gartref i gasgliad nodedig, a ffurfiwyd dros y ganrif ddiwethaf, sy'n parhau i dyfu gyda gwaith newydd gan artistiaid heddiw, wedi'i chefnogi gan anrhegion, rhoddion a'r Wobr Wakelin blynyddol.

Mae ein rhaglen Arddangosfeydd, mewn blynyddoedd diweddar, hefyd wedi bod yn ddeinamig ac yn enwog gan artistiaid yng Nghymru yn ogystal ag o leoedd eraill. Mae prosiectau nodedig yn cynnwys gwaith gan Shimabuku, Mark Wallinger, Laura Ford, Bedwyr Williams, Celf gyfoes o Golombia, Tim Davies, a'n harddangosfa dinas gyfan gan artistiaid o Abertawe a Xiamen yn Tsieina.

Mae ein rhaglen Dysgu a chynnwys yn hanfodol i'n gwaith, er mwyn bodloni anghenion cynulleidfaoedd eang ar draws y ddinas gydag ymagwedd agored, ddeniadol a thrawsnewidiol i gyfranogiad. Rydym yn parhau i gynnwys mentrau allgymorth a datblygu cynulleidfaoedd, gan gynyddu cyfranogiad yn raddol i gynulleidfaoedd presennol a newydd o amrywiaeth o gefndiroedd a diwylliannau, gan gynnwys ffocws penodol ar fentrau gwrthdlodi yn ein hardaloedd canol dinas.

Mae ailddatblygu'r Oriel yn creu manteision pendant i'n heconomi lleol. Bydd yr Oriel yn ganolfan diwylliannol ar gyfer adfywio'r ddinas. Wrth gael gafael ar grantiau ar gyfer y prosiect, rydym eisoes wedi creu nifer fawr o swyddi yn niwydiant adeiladu'r ddinas. Yn ein gwaith yn y dyfodol, byddwn yn parhau i gefnogi artistiaid a busnesau'r ddinas, wrth gyfrannu at dwristiaeth fel oriel flaengar ar gyfer y ddinas, gartref a thramor. Ar yr un pryd, byddwn hefyd yn gweithio mewn ffyrdd na welir yn aml, i fynd i'r afael â thlodi, diweithdra ac eithrio cymdeithasol y mae cymaint o bobl sy'n byw yn Abertawe, yn enwedig pobl ifanc, yn eu hwynebu.

Fel rhan o Ddinas a Sir Abertawe, mae ein partneriaid a'n noddwyr yn hanfodol ar gyfer llwyddiant yr oriel yn y dyfodol, ac rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth helaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, CyMAL a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, a hefyd Cyfeillion yr Oriel, sy'n helpu ein gwaith mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Rydym yn gweithio mewn cydweithrediad â nifer o orielau yng Nghymru a'r DU, gan gynnwys Amgueddfa Cymru, ymhlith eraill, ac, wrth gwrs, Plus Tate sy'n dod ag eiriolaeth gref ar gyfer ein gwaith celf weledol yng Nghymru a ledled y byd; ac yn fwy na dim, rydym yn ymrwymedig i nifer o'r artistiaid, cyd-weithwyr, orielau a sefydliadau lleol sydd wedi cynnig eu cefnogaeth yn ystod ein taith hir tuag at ddarparu oriel a ailddatblygwyd i'r ddinas.

If you would like to get in touch, contact a member of our Gallery team on 01792 516900 or email glynn.vivian.gallery@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM