Chwilio'r wefan
English

Amser Hamdden - Gwybodaeth i Bobl Anabl

Mae Abertawe'n cynnig llawer o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon, cymdeithasol a hamdden

Chwaraeon

Mae gwybodaeth am chwaraeon i bobl anabl yn Abertawe ar gael ar wefan Chwaraeon Anabledd CymruYn agor mewn ffenest newydd    

Mae BikeAbility yn darparu cyfleoedd beicio i bobl o bob gallu ac mae amrywiaeth o feiciau ag addasiadau ar gael.

Hefyd ewch i : Chwaraeon i'r Anabl

Datganiadau Mynediad canolfannau hamdden lleol

Datganiad Mynediad Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

Datganiad Mynediad Canolfan Hamdden Treforys

Datganiad Mynediad Canolfan Hamdden Penlan

Datganiad Mynediad Canolfan Hamdden Penyrheol

Datganiad Mynediad LCYn agor mewn ffenest newydd

Fel arfer gellir cael gwybodaeth am gyfleusterau i bobl anabl mewn clybiau hamdden a gwestai sydd mewn perchnogaeth breifat ar eu gwefannau. 


Sinema a Theatr

Cerdyn Cymdeithas Arddangoswyr SinemaYn agor mewn ffenest newydd Cerdyn cenedlaethol yw hwn sy'n rhoi hawl i bobl sydd wedi'u cofrestru'n ddall neu sy'n derbyn Lwfans Byw i'r Anabl neu Lwfans Gweini i gael un tocyn am ddim ar gyfer rhywun sy'n mynd gyda nhw i'r sinema.

Disgrifiad Sain: Cyfleuster yw hwn sy'n helpu pobl ddall a rhai â nam ar eu golwg i ddeall digwyddiadau gweledol.

Manylion am sinemâu yng Ngymru sy'n cynnig cyfleusterau disgrifiad sain

Gwybodaeth am Hygyrchedd theatrau lleol

Theatr y Grand Abertawe

Theatr Penyrheol

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Neuadd Brangwyn a Neuadd y Ddinas

Theatr Dylan ThomasYn agor mewn ffenest newydd


Hynt

Mae cerdyn Hynt yn caniatáu mynediad am ddim i ofalwyr i leoliadau hamdden, celfyddydau a pherfformio yn Abertawe (e.e. Theatr y Grand, canolfannau Abertawe Actif, yr LC) ac yn helpu i wneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn haws i gwsmeriaid anabl. 


Gwasanaethau Llyfrgelloedd

Mae Llyfrgelloedd Abertawe'n cynnig nifer o wasanaethau sy'n gallu helpu pobl anabl i fanteisio ar ddeunyddiau darllen a TG.

Mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn cynnig Gwasanaeth i'r rhai sy'n Gaeth i Gartref  i'r rhai nad ydynt yn gallu mynd i lyfrgell leol oherwydd oedran neu anabledd. Gellir archebu llyfrau print bras a llyfrau sain drwy'r gwasanaeth hwn.

Ffôn: 01792 516773

Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau sain am ddim a gwrando arnynt ar eu cyfrifiadur, chwaraewr MP3 neu iPod.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r rhyngrwyd am ddim yn eich llyfrgell leol. 

Mae Play and Leisure Opportunity LibraryYn agor mewn ffenest newydd  yn elusen yn Abertawe yn darparu teganau ac offer arbenigol hamdden ar gyfer plant ac oedolion ag anabledd mewn gwasanaeth llyfrgell fenthyca.


Grwpiau cymdeithasol

Ceir llawer o grwpiau cymdeithasol a hunan-gymorth i bobl anabl yn Abertawe. Cysylltwch â'r sefydliadau lleol a restrir ar y tudalennau hyn neu gweler Cyfeiriadur Dinas Iach - AbertaweYn agor mewn ffenest newydd.

Nam ar y golwg

Colli clyw

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl â nam symudedd

Colli dau synnwyr (byddar-ddall)

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu


Gwyliau

Mae nifer o sefydliadau'n arbenigo mewn darparu cyngor neu gefnogaeth ymarferol i alluogi pobl anabl i gael seibiant oddi cartref. Mae llawer o wefannau'n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol a/neu restrau o lety.

Elusen genedlaethol yw Tourism for All sy'n darparu cyngor i bobl sydd efallai wedi wynebu rhwystrau wrth geisio cymryd rhan mewn twristiaeth, gan gynnwys pobl anabl, pobl hŷn a gofalwyr.


Cludiant

Ewch i :Mynd Allan


Gwybodaeth Hygyrchedd

Mae canllaw DisabledGoYn agor mewn ffenest newydd yn rhoi gwybodaeth am hygyrchedd i ymwelwyr anabl â lleoliadau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Word Document Mwy o wybodaeth am DisabledGo (Word, 102KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM