Chwilio'r wefan
English

Cadw'n Iach

Beth bynnag yw oedran person, nid yw byth yn rhy gynnar neu'n rhy hwyr i ddechrau gwneud newidiadau syml er mwyn eich helpu i wella eich iechyd a'ch lles corfforol a meddyliol..

Mae'r dolenni canlynol yn darparu awgrymiadau a wybodaeth defnyddiol i helpu i cadw'n iach a hefyd i dyfu'n hen yn iach:

GIG 111 CymruYn agor mewn ffenest newydd

Mae gwybodaeth ar y dudalen hon am:

Heneiddio'n Dda

Bwyta'n Iach

Rhoi'r Gorau i Smygu

Ymarfer Corff

Lles Meddyliol

Iechyd Llygaid

Problemau Clyw

Cyffuriau ac Alcohol

Rhaglenni Sgrinio Iechyd

Iechyd yr Haf a'r Gaeaf


Heneiddio'n Dda

Gwybodaeth ac awgrymiadau sy'n berthnasol i heneiddio'n dda.

Ychwanegu at FywydYn agor mewn ffenest newydd

Heneiddio'n Dda yng NghymruYn agor mewn ffenest newydd


Bwyta'n Iach

Mae bwyta'n iach yn gallu meddwl gwahanol bethau ar adegau gwahanol o'n bywyd, ac efallai y bydd angen ystyried cyflyrau meddygol penodol neu weithgareddau.

Fodd bynnag gall bobl o bob oedran fanteisio ar gadw pwysau iach, bwyta diet amrywiol a gwneud ymarfer corff cymedrol. Bydd y dolenni isod gan y GIG yn rhoi  gwybodaeth i'ch helpu chi a'ch teulu fwyta'n iach.

Tudalennau bwyta'n iach y GIGYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg)

Gwybodaeth fanwl am ddiet a maeth GIG CymruYn agor mewn ffenest newydd

Dolenni defnyddiol eraill:

Ffeithlenni Cymdeithas Bwyd Dieteg PrydainYn agor mewn ffenest newydd​ (yn Saesneg)

Newid am OesYn agor mewn ffenest newydd


Rhoi'r Gorau i Smygu

Os ydych yn ysmygu, bydd rhoi'r gorau iddi yn gwella eich iechyd a ffitrwydd a hefyd yn arbed arian i chi.

Ewch i'r wefan Dim Smygu CymruYn agor mewn ffenest newydd am wybodaeth a chyngor i'ch helpu i roi'r gorau i smygu neu ffoniwch 0800 085 2219.

Gallwch lawrlwytho app i'ch helpu i roi'r gorau i smygu o NHS ChoicesYn agor mewn ffenest newydd


Ymarfer Corff

Mae ymarfer corff rheolaidd yn bwysig ar gyfer ffitrwydd corfforol ac iechyd da.

Mae gan NHS ChoicesYn agor mewn ffenest newydd canllawiau ar-lein i dechrau arni gyda nifer o fathau gwahanol o ymarfer corff (Saesneg yn unig).

Gwybodaeth am ymarfer corff gan y GIGYn agor mewn ffenest newydd

Chwaraeon ac Iechyd​ yn anelu at helpu pobl i aros yn iach trwy amrywiaeth o weithgareddau a dosbarthiadau sy'n addas ar gyfer gwahanol oedrannau a galluoedd.

I bobl hŷn, mae ymarfer corff ysgafn rheolaidd yn helpu gyda chryfder esgyrn a chyhyrau a chydbwysedd, ac mae'r rhain i gyd yn helpu i atal cwympiadau.


Lles Meddyliol

Os ydych yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, nid ydych ar eich pen eich hun. Bydd un o bob pedwar ohonom yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ar ryw adeg yn ystod ein bywydau.

Gwnaeth bwrdd y bartneriaeth leol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi datblygu 'llyfrgell electronig' - cyfres o arweiniadau hunangymorth ar-leinYn agor mewn ffenest newydd â'r nod o gynnig gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth eang o bynciau. Maent yn helpu defnyddwyr i wneud synnwyr o faterion emosiynol a lles ac yn eu cyfeirio i wasanaethau priodol os oes angen mwy o gymorth arnynt. 

Mae gennym hefyd dudalen am Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am lles meddyliol a phroblemau iechyd meddwl


Iechyd Llygaid

Mae profion llygaid rheolaidd yn bwysig i bawb ac ar gael am ddim i bobl dan 16 oed, dros 65 oed a'r rhai sy'n derbyn budd-daliadau penodol.

Gall gwefan Galw Iechyd CymruYn agor mewn ffenest newydd eich helpu chwilio am optegydd ac mae ganddo asesydd symptomau problemau'r llygad.  

Mae rhagor o wybodaeth am iechyd llygaid ar y wefan Gwasanaethau Gofal Llygaid CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Os ydych yn nam ar y golwg mae gwybodaeth am sefydliadau sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth am y dudalen Nam ar y golwg.


Problemau Clyw

Nid yw'n anghyffredin i ni golli rhywfaint ar ein clyw wrth i ni heneiddio.  Os yw'r diffyg ar eich clyw'n dod yn broblem, dylech siarad â'ch meddyg teulu sy'n gallu eich cyfeirio at awdiolegydd os yw'n briodol.

I leihau eich risg o ddatblygu problem clyw, ceisiwch osgoi gormod o sŵn uchel e.e. yn y gweithle neu wrth wrando ar gerddoriaeth. 

Mae Dewisiadau GIGYn agor mewn ffenest newydd yn darparu gwybodaeth (yn Saesneg) am sut gallwch wirio'ch clyw, y mathau o broblemau clyw posib a'r hyn y gallwch ei wneud amdanynt.

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl sydd wedi colli clyw


Cyffuriau ac Alcohol

Problemau alcohol a chyffuriau - asiantaethau yn Abertawe sy'n gallu rhoi cymorth cyfrinachol i chi os oes gennych chi broblemau gydag alcohol a/neu chyffuriau.

DAN 24-7Yn agor mewn ffenest newydd Llinell gymorth ddwyieithog i unrhyw un yng Nghymru sy'n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.  Ffôn: 0808 808 2234

Mae gan Galw Iechyd CymruYn agor mewn ffenest newydd wybodaeth am yfed alcohol.

Gallwch lawrlwytho app er mwyn eich helpu i reoli lefel yr alcohol rydych chi'n ei yfed o NHS ChoicesYn agor mewn ffenest newydd.


Rhaglenni Sgrinio Iechyd

Mae rhaglenni sgrinio'n hwyluso'r broses o adnabod a thrin problemau posibl ar iechyd rhywun yn brydlon.  Cael mwy o wybodaeth am y rhaglenni sgrinio am ddim ar gael yng Nghymru ar y wefan Sgrinio am OesYn agor mewn ffenest newydd.


Iechyd yr Haf a'r Gaeaf

Gall tymheredd eithriadol, pa un ai a ydy'n rhy dwym neu'n rhy oer, effeithio ar eich iechyd a'ch lles. 

Mae'r wefan yr ymgyrch Gofal Piau Hi y Gaeaf HwnYn agor mewn ffenest newydd yn darparu gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn yng Nghymru i helpu i gynnal iechyd da trwy'r misoedd y gaeaf.

Mae gan y Bwrdd Iechyd PABMYn agor mewn ffenest newydd cyngor ar ofalu am eich hun ac eraill yn ystod tywydd poeth.

Sun SmartYn agor mewn ffenest newydd, a redir gan Cancer Research UK, yn ymgyrch genedlaethol i atal canser y croen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM