Chwilio'r wefan
English

Cyllid a Budd-daliadau i Ofalwyr

Nid yw'n anghyffredin i ofalwyr gael anawsterau ariannol. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, mae nifer o fudd-daliadau y gallen nhw a'r rhai maen nhw'n gofalu amdanyn nhw eu hawlio.

menyw hŷn yn ysgrifennu

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr a Carers UK wybodaeth ddefnyddiol (yn Saesneg) am gyllid a budd-daliadau ar eu gwefannau.

Carers Trust - Money and BenefitsYn agor mewn ffenest newydd

Carers UK - Help with BenefitsYn agor mewn ffenest newydd

Gall Canolfan Gofalwyr AbertaweYn agor mewn ffenest newydd roi cyngor ar fudd-daliadau i ofalwyr.  Bydd angen i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw.  Ffôn:  01792 653344.

Mae sefydliadau eraill yn Abertawe sy'n rhoi cyngor ar fudd-daliadau'n cynnwys:

Age Cymru Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd  Ffôn: 01792 648866

Cyngor Ar Bopeth (CAB)Yn agor mewn ffenest newydd  Ffôn: 034 44 77 20 20

Y Croes Goch BrydeinigYn agor mewn ffenest newydd  Ffôn: 01792 772146


Lwfans Gofalwyr

Gellir talu Lwfans Gofalwyr i rywun sy'n gofalu am rywun sy'n cael budd-dal anabledd a darperir y gofal am 35 awr neu fwy yr wythnos.  Gall Lwfans Gofalwyr gael effaith ar fudd-daliadau sy'n destun prawf modd, felly os yw'r gofalwr a/neu'r sawl yn ei ofal yn cael budd-dal sy'n destun prawf modd, argymhellir, cyn cyflwyno hawl, eich bod yn cael cyngor i sicrhau na fyddai'r sawl rydych yn gofalu amdano ar ei golled.

Gwybodaeth llywodraeth:  Gov.uk - Carers AllowanceYn agor mewn ffenest newydd 

Gall gofalwyr bellach gyflwyno cais am Lwfans Gofalwyr, neu adrodd am newid mewn amgylchiadau ar-lein gan ddefnyddio Gwasanaeth Digidol y Lwfans GofalwyrYn agor mewn ffenest newydd.

Dyma rai manteision defnyddio'r Gwasanaeth Digidol er mwyn hawlio:

  • Mae ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos
  • Mae llai o gwestiynau na'r fersiwn papur
  • Does dim angen cyfrinair na llofnod
  • Nid oes angen argraffu nac arbed y ffurflen
  • Unwaith y bydd wedi'i gyflwyno, mae'r cais yn cyrraedd yr Uned Gofalwyr yn syth gan alluogi ceisiadau i gael eu prosesu'n gynt
  • Mae rhifau llinellau cymorth a thestunau cymorth ar gael os oes angen egluro'r cwestiynau
  • Mae fersiwn Gymraeg ar gael hefyd.

Credyd Gofalwyr

Credyd Yswiriant Gwladol yw Credyd Gofalwyr.  Ni chewch daliad, ond mae'n helpu i adeiladu'ch hawl i bensiwn y wladwriaeth.  Cewch ei hawlio os ydych yn gofalu am am un person neu fwy am o leiaf 20 awr yr wythnos.

Gwybodaeth llywodraeth: Gov.uk - Carers CreditYn agor mewn ffenest newydd

Mwy o wybodaeth am Lwfans Gofalwyr a Chredyd Gofalwyr


Os ydych yn gofalu am rywun yn eich aelwyd (heblaw am eich partner neu'ch plentyn dan 18 oed), gallai'r sawl sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor fod yn gymwys am ostyngiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM