Chwilio'r wefan
English

Budd-daliadau i Ofalwyr - Lwfans Gofalwr: Canllaw Byr

Caiff Lwfans Gofalwr ei dalu i bobl sy'n gofalu am rywun sy'n derbyn naill ai Lwfans Gweini neu gyfradd ganolig neu uwch elfen gofal Lwfans Byw i'r Anabl neu elfen Byw'n Ddyddiol y Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP).

Caiff ei dalu heb ystyried cofnod cyfraniadau yswiriant gwladol y gofalwr neu ei incwm neu ei gyfalaf. Fodd bynnag, os yw'r gofalwr yn gweithio, ni ddylai ei enillion net fod yn fwy na £128 yr wythnos (gellir diystyru costau gofal plant penodol).

Mae Lwfans Gofalwr yn fudd-dal wythnosol (a delir o ddydd Sul i ddydd Sadwrn) - felly gall y gofal a ddarperir gael ei ledaenu dros yr wythnos gyfan neu dros ychydig o ddiwrnodau. Nid yw'r gair 'gofal' wedi cael ei ddiffinio ac nid yw'n golygu o angenrheidrwydd fod rhaid i rywun fod yn darparu gofal gweithredol - gellir cynnwys eistedd gyda rhywun, cadw cwmni iddo/iddi neu ei wylio.

Mae'r gwybodaeth ar y dudalen hon yn helpu ateb llawer o'r cwestiynau cyffredin a chymorth ynglyn a Lwfans Gofalwr. Mae rhagor o wybodaeth i gael ar wefan Gov.ukYn agor mewn ffenest newydd.

Beth yw'r amodau?

Rhaid i chi:

  • fod dros 16 oed
  • gofalu, am 35 awr yr wythnos neu fwy, am berson sy'n derbyn Lwfans Gweini neu Lwfans Gweini Cyson neu Ofal LBA (Cyfradd Ganolig neu Uwch) neu elfen Byw'n Ddyddiol y Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) (safonol neu uwch).
  • heb fod mewn addysg amser llawn
  • ennill llai na £128.00 net yr wythnos (llai symiau sy'n cael eu diystyru) drwy gyflogaeth â thâl.

Gallwch wneud un hawliad am Lwfans Gofalwr yn unig hyd yn oed os ydych yn gofalu am fwy nag un person a dim ond un person all hawlio Lwfans Gofalwr am ofalu am berson anabl, ni waeth faint o ofalwyr mae eu hangen.

Gelwir Lwfans Gofalwr yn fudd-dal sy'n gorgyffwrdd. Golyga hyn os ydych yn derbyn budd-dal cyfrannol arall, ni allwn dalu Lwfans Gofalwr fel arfer, ond mae hawlwyr yn derbyn yr hyn a elwir yn 'hawl waelodol' sy'n cynyddu (neu sy'n gallu dod â rhywun i) hawl am fudd-dal prawf modd. Gweler isod - Lwfans Gofalwr a budd-daliadau eraill.

Manteision Lwfans Gofalwr

Mae Lwfans Gofalwr yn £67.25 (2020/21 rates). Fodd bynnag, mae buddion eraill yn cynnwys

  • Credydau Yswiriant Gwladol - Mae gofalwyr ar Lwfans Gofalwr yn darparu credydau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1, a fydd yn gallu helpu tuag at hawliad am fudd-daliadau cyfrannol/profedigaeth.
  • Gallai'ch hawl i fudd-daliadau eraill gynyddu - Mae derbyn Lwfans Gofalwr neu hawl sylfaenol iddo, yn dechrau'r Premiwm Gofalwr wrth gyfrifo eich hawl i fudd-daliadau prawf modd; Credyd Pensiwn, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Cynhwysol, Budd-dal Tai a gostyngiad Treth y Cyngor.
  • Cofrestru - Os ydych yn gofalu am berson anabl sy'n derbyn y raddfa fudd-dal tai anabledd briodol, neu sydd wedi gwneud cais am fudd-dal anabledd ac yn aros am benderfyniad (hyd at 26 wythnos neu nes bod penderfyniad wedi'i wneud), os ydych yn derbyn Lwfans Gofalwr ai peidio, nid oes rhaid i chi gofrestru fel eich bod ar gael i weithio; gallwch fod yn gymwys am Gymhorthdal Incwm yn lle hynny.
  • I deuluoedd â phlant sy'n hawlio Credydau Treth Gwaith, mae dyraniad Lwfans Gofalwr yn gostwng nifer yr oriau gwaith i 16 awr yn lle 24 awr (oherwydd ystyrir bod y gofalwr yn gweithio).

Lwfans Gofalwr ac enillion

Ni allwch gael Lwfans Gofalwr os ydych yn ennill mwy na £128.00 yr wythnos.  Caiff enillion eu cyfrifo fel enillion net (llai trethi, Yswiriant Gwladol a hanner cyfraniadau pensiwn galwedigaethol). Gellir anwybyddu unrhyw dreuliau sy'n codi "yn gyfan gwbl, ac o angenrheidrwydd" yn ystod y gwaith hefyd. Os yw enillion yn newidiol, maent yn cael eu cyfartalu dros nifer priodol o wythnosau.

Am faint o amser y telir Lwfans Gofalwr?

Caiff Lwfans Gofalwr ei dalu cyhyd â'ch bod yn bodloni'r amodau. Gall hawl barhau yn ystod seibiannau dros dro - pedair wythnos ym mhob cyfnod 26 wythnos, ar yr amod eich bod wedi gofalu am 35 awr yr wythnos dros 22 wythnos o'r 26 wythnos ddiwethaf. Bydd hawl yn dod i ben os bydd Lwfans Byw i'r Anabl/Taliad Annibyniaeth Bersonol/Lwfans Gweini'n dod i ben, ar ôl 4 wythnos yn yr ysbyty, gofal preswyl etc. Mae'r cyfnod hwn yn codi i 12 wythnos os yw'r sawl sy'n hawlio LBA yn blentyn o dan 16 oed yn yr ysbyty.

Os yw'r person sy'n derbyn gofal yn marw

Bydd eich hawl i dderbyn Lwfans Gofalwr yn parhau am wyth wythnos yn fwy o'r dydd Sul ar ôl i'r person yn eich gofal farw, er nad ydych yn gofalu amdano erbyn hyn, ar yr amod eich bod yn parhau i fodloni'r meini prawf eraill ar gyfer y budd-dal hwn.

Lwfans Gofalwr a budd-daliadau eraill

Os dyfernir a thelir Lwfans Gofalwr, gall gael effaith ariannol niweidiol ar y budd-dal prawf modd y mae'r person sy'n derbyn gofal yn ei dderbyn - dylid gwneud gwiriad budd-dal bob tro cyn cyflwyno cais.

Mae Lwfans Gofalwr yn 'fudd-dal sy'n gorgyffwrdd'. Mae hyn yn golygu nad ydych yn gallu derbyn Lwfans Gofalwr os ydych yn cael yr un swm neu fwy drwy fudd-dal cyfrannol ( e.e. Lwfans Profedigaeth; Lwfans Rhieni Gweddw; Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth yn Seiliedig ar Gyfraniadau; Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol; Pensiwn Ymddeol y Wladwriaeth) neu daliad statudol arall (heblaw am dâl salwch statudol). Bydd yn werth gwneud cais i sefydlu "hawl sylfaenol" i Lwfans Gofalwr - bydd hyn yn rhoi'r hawl i chi gael y Premiwm Gofalwr a chynyddu eich hawl neu gallai roi'r hawl i chi gael budd-dal sy'n destun prawf modd; h.y. Credyd Pensiwn, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm a Budd-dal Treth y Cyngor a Thai.

Mae Lwfans Gofalwr yn cyfrif fel incwm llawn, wrth gyfrifo hawl i fudd-dal prawf modd. Fodd bynnag, mae dyraniad y budd-dal hwn (os caiff ei dalu neu ei fod yn hawl sylfaenol) yn sbarduno'r 'premiwn gofalwyr'. Caiff premiwn gofalwyr ei gynnwys yn y cyfrifiad ar gyfer budd-dal prawf modd am bob gofalwr cymwys.

Rydych yn gallu cael Lwfans Gofalwr ar yr un pryd â hawlio Lwfans Byw i'r Anabl (Gofal neu Symudedd), Taliad Annibyniaeth Bersonol neu Lwfans Gweini ar gyfer eich anghenion gofal a symudedd eich hun - nid yw bod yn ofalwr a bod yn anabl yn groes i'w gilydd.

Ddylwn i hawlio Lwfans Gofalwr ai peidio?

Bydd gofalwyr sy'n derbyn budd-daliadau sy'n destun prawf modd (a restrir uchod) yn ennill £37.50 yr wythnos. Fodd bynnag, gallai'r person sy'n derbyn y gofal golli hyd at £66.95 yr wythnos o'i fudd-daliadau sy'n destun prawf modd. Os yw'r gofalwr a/neu'r person yn ei ofal yn derbyn budd-dal sy'n destun prawf modd, fe'i hargymhellir, cyn cyflwyno hawliad am Lwfans Gofalwr, eich bod yn cael cyngor i sicrhau na fyddai'r person yr ydych yn gofalu amdano ar ei golled. Gall y Ganolfan Ofalwyr neu asiantaethau eraill sy'n cefnogi gofalwyr helpu gyda hyn.

Gall gwneud cais ar-lein Gwneud cais am Lwfans GofalwrYn agor mewn ffenest newydd

Manteision hawl sylfaenol

Gall hawl sylfaenol gynyddu neu gyflwyno budd-dal prawf modd i chi. Ni fydd hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwr yn cael effaith ar fudd-daliadau prawf modd y person sy'n derbyn gofal.

Ôl-ddyddio

Gellir ôl-ddyddio Lwfans Gofalwr hyd at dri mis os ydych yn bodloni'r amodau cymhwyso dros y cyfnod hwn; nid oes rhaid i chi ddangos rhesymau pam mae eich hawliad yn hwyr.

Gellir hawlio Lwfans Gofalwr a'i ôl-ddyddio i ddyddiad dyfarnu Lwfans Byw i'r Anabl cyfradd gofal ganolig neu uwch neu Lwfans Gweini os yw'n cael ei wneud o fewn tri mis o'r penderfyniad hwn.

Credyd Gofalwr

Mae Credyd Gofalwr yn Gredyd Yswiriant Gwladol sy'n eich helpu i adeiladu eich hawl i dderbyn Pensiwn Gwladol a budd-daliadau profedigaeth. Nid ydych yn derbyn unrhyw daliadau, ond bydd yn golygu nad oes bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol os nad ydych yn gallu gweithio o ganlyniad i'ch cyfrifoldebau gofalu.

Mae'n rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn ond dan yr oed Pensiwn Gwladol i dderbyn Credyd Gofalwr. Mae'n rhaid i chi fod yn gofalu am un person neu fwy am o leiaf 20 awr yr wythnos.

Os nad yw'r sawl rydych yn gofalu amdano'n derbyn un o'r budd-daliadau a restrir uchod ar gyfer Lwfans Gofalwr, byddai rhaid i ymarferydd gofal iechyd lofnodi datganiad yn cadarnhau bod y gofal yn angenrheidiol a'r oriau y mae eu hangen.

Mae'r credyd hwn yn arbennig o ddefnyddiol i'r rhai sy'n 18 oed neu'n hŷn ac mewn addysg uwch oherwydd gallant dderbyn credydau wrth astudio.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan Gov.ukYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM