Chwilio'r wefan
English

Dewis Cartref Gofal

Bydd y math o gartref gofal sydd fwyaf addas i chi yn dibynnu ar faint o ofal y bydd ei eisiau arnoch.

Bydd trafodaeth â gweithiwr cymdeithasol yn eich helpu i benderfynu pa fath o ofal a chefnogaeth mae eu hangen arnoch ac ai gofal preswyl yw'r opsiwn gorau i chi. Os ydym yn cytuno bod gofal preswyl yn addas i chi, gallwn roi gwybodaeth i chi am gartrefi sy'n gallu diwallu'ch anghenion. 

Mae pob cartref gofal preswyl yn cynnig gofal personol i bobl nad ydynt bellach yn gallu byw gartref, hyd yn oed gyda chefnogaeth. Mae rhai cartrefi yn cynnig gofal nyrsio yn ogystal â gofal personol a mae rhai wedi'u cofrestru hefyd i ddarparu gofal arbennig e.e. ar gyfer dementia neu anabledd corfforol.

Efallai yr hoffech ymweld â nifer o gartrefi cyn penderfynu.  Cyn ymweld â chartref, gall fod yn ddefnyddiol llunio rhestr o gwestiynau yr hoffech eu gofyn. Mae hyn yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar yr ymweliad. Mae'n bwysig eich bod yn byw rywle lle byddwch yn teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel. Mae rhai cartrefi'n annog pobl i aros am gyfnod byr neu i gael pryd o fwyd gyda'r preswylwyr i weld a yw'r cartref yn addas iddyn nhw.

Mewn egwyddor, gallwch ddewis fynd i unrhyw gartref gofal sy'n gallu diwallu'ch anghenion, os oes lle yn y cartref hwnnw. Fodd bynnag, os ydych chi'n derbyn cymorth ariannol gan yr Awdurdod Lleol, rhaid i'r Awdurdod Lleol a'r Cartref Gofal gytuno ar yr amodau a thelerau ar gyfer eich pecyn gofal.   

Gall Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol roi mwy o wybodaeth i chi, gan gynnwys copi o'n Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth sy'n cynnwys rhestr o gartrefi gofal yn yr ardal.

Mae'n rhaid i bob cartref gofal gael ei archwilio gan AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru)Yn agor mewn ffenest newydd. Ffôn: 0300 7900 126. Gallwch gweld adroddiad yr arolygiad diweddaraf ar gartref arbennig ar eu gwefan.

Hefyd, efallai y bydd yr wybodaeth am ddewis cartref gofal preswyl yn ddefnyddiol i chi ar y dolenni allanol isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM