Chwilio'r wefan
English

Talu am Ofal Preswyl

Bydd faint byddwch chi'n ei dalu am ofal preswyl yn dibynnu ar eich incwm, eich cynilion ac asedau eraill.

Os oes llai na £50,000 gennych mewn cynilion neu asedau cyfalaf eraill (gan gynnwys eich cartref), a bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cytuno mai symud i gartref preswyl yw'r ffordd orau o ddiwallu eich anghenion gofal, yna dylech ofyn am Asesiad Ariannol. Gan ddibynnu ar ganlyniad yr asesiad, mae'n bosib y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu cyfrannu at gost ffioedd eich cartref gofal.

Mae mwy o wybodaeth am dalu am ofal cymdeithasol yn Cartrefi gofal preswyl yn Ninas a Sir Abertawe . Hefyd gallwch lawrlwytho/argraffu'r wybodaeth hon ar ffurf ffeithlen:   PDF Document Talu am ofal mewn cartref preswyl neu nyrsio (Ffeithlen 010) (PDF, 79KB)Yn agor mewn ffenest newydd.  Mae'r arweiniad hwn yn gysylltiedig â pholisi a gwybodaeth genedlaethol sy'n gallu newid bob blwyddyn. 

Hunan-ariannwyr

Os yw eich asedau cyfalaf yn fwy na £50,000, fel arfer byddwch yn gorfod talu am gost lawn ffioedd eich cartref gofal. Cyfeirir at y bobl hyn fel 'hunan-ariannwyr'. Mae gennym fwy o wybodaeth ar gyfer hunan-arianwyr yn ein ffeithlen  PDF Document Gwybodaeth i bobl sy'n ariannu eu gofal preswyl eu hunain (Ffeithlen 056) (PDF, 71KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych yn berchen ar eich cartref

Os nad oes gennych incwm neu gynilion neu asedau eraill digonol i dalu'r ffioedd cartref gofal yn llawn, efallai y bydd rhaid rhyddhau'r cyfalaf yn eich cartref er mwyn talu'r ffioedd. Yn aml, mae hyn yn golygu bod rhaid i chi werthu'ch cartref.  Fodd bynnag, os yw eich partner neu berthynas oedrannus neu'n ddifrifol anabl yn dal i fyw yno, byddwn yn anwybyddu gwerth y cartref ac ni fydd disgwyl i chi ei werthu.

Os rydych yn berchen ar eich cartref eich hun ond mae cyfanswm eich asedau  yn llai na £50,000, mae rhywfaint o gymorth ychwanegol ar gael. Am y 12 wythnos gyntaf rydych yn eu treulio mewn gofal preswyl parhaol, ni fydd gwerth eich cartref yn cael ei ystyried pan fydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfrifo faint y bydd angen i chi gyfrannu at y gost. Gelwir hyn yn  Ddiystyru Eiddo 12 Wythnos.  Mewn rhai achosion efallai byddwch yn gallu gofyn am Daliad Gohiriedig, a fyddai'n golygu na fyddai angen gwerthu'ch cartref nes ar ôl i chi farw. 

Mae mwy o wybodaeth am y ddau drefniad hwn yn ein ffeithlen  PDF Document Gohirio Taliadau am Ffioedd Cartrefi Gofal os ydych yn berchen ar eich ty eich hun (Ffethlen 019) (PDF, 101KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ffioedd ychwanegol

Mae rhai cartrefi gofal annibynnol yn codi ffioedd sy'n uwch na'r uchafswm y mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu ei gyfrannu. Os ydych eisiau arweiniad ar bwy gartref gofal anibynol lleol sydd yn codi tal yn uwch, cysylltwchar adran Contractio ar 01792 636060.

Os yw'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfrannu at ffioedd eich cartref gofal, ac rydych yn dewis symud i gartref lle mae'r ffioedd yn uwch, bydd rhywun, perthynas fel arfer, yn gorfod talu'r gwahaniaeth rhwng y ddau swm - y 'ffioedd ychwanegol' neu 'taliadau trydydd parti' - yn uniongyrchol i'r cartref.

Nid yw'r person sy'n byw yn y cartref fel arfer yn cael talu'r ffioedd ychwanegol. Y rheswm am hyn yw bod y person hwnnw wedi cael asesiad ariannol ac yn cyfrannu cymaint ag y mae rheolau'r llywodraeth am dalu ffioedd cartref gofal yn dweud ei fod yn gallu fforddio. 

Am fwy o wybodaeth ynghylch taliadau trydydd parti, gweler ein ffeithlen  PDF Document Taliadau Trydydd Parti ar gyfer Ffïoedd Cartref Gofal (Ffeithlen 013) (PDF, 76KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Gofal Iechyd Parhaus y GIG

Os oes gennych anghenion gofal iechyd hir dymor, cymhleth, dylai'r tîm sy'n ymwneud â'ch gofal, gan gynnwys y gweithwyr iechyd proffesiynol perthnasol, ystyried a ydych chi'n bodloni'r meini prawf cymhwyster ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG.  Os ydych chi'n gymwys ar gyfer hwn, yna ni chodir tâl am wasanaethau sy'n diwallu eich anghenion gofal personol neu iechyd.  Gellir darparu hwn mewn unrhyw leoliad  e.e. yn eich cartref, mewn cartref gofal neu mewn ysbyty.

Gofal Iechyd Parhaus y GIGYn agor mewn ffenest newydd

Rhagor o wybodaeth

Maes astrus yw talu am ofal preswyl ac efallai yr hoffech chi geisio cyngor ariannol neu cyfreithiol  annibynnol. Mae dolenni ar gael ar ar waelod y dudalen hon i rai sefydliadau sy'n gallu cynnig cyngor ar dalu am ofal.  Mae ychydig o wahaniaeth yn y trefniadau ar gyfer ffioedd cartrefi gofal rhwng Cymru a Lloegr. Felly, os byddwch yn darllen cyngor sy'n cael ei gynhyrchu gan sefydliad cenedlaethol, cofiwch edrych i weld a yw'n berthnasol i Gymru. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM