Chwilio'r wefan
English

Y Tîm Cynnal Cymedunol ar Gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu

Mae'r Tîm Cynnal Cymunedol yn gweithio i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu y mae'n bosib fod ganddynt anawsterau wrth ddysgu a defnyddio'r sgiliau angenrheidiol i fyw bywyd cyffredin heb gefnogaeth pobl eraill.

Efallai bydd gan ein defnyddwyr gwasanaethau anabledd arall megis epilepsi, anabledd corfforol, problemau gweld a chlywed neu salwch meddwl.

Pwy yw'r Tîm Cynnal Cymunedol?

Yn y tîm mae staff y Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n gweithio i Ddinas a Sir Abertawe a staff iechyd sy'n gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Abertawe Bro Morgannwg. Mae nhw wedi'u lleoli yn Nh? Herbert. Mae'r gwybodaeth sut i cysylltu â'r staff ar dudalen olaf y daflen hon.

Mae gweithwyr cymdeithasol, nyrsys cymunedol, seicolegwyr, therapyddion iaith a lleferydd, therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion yn gweithio yn y tîm.

Mae'r tîm hefyd yn gweithio'n agos â'r seiciatrydd ymgynghorol ar gyfer y Gwasanaethau Anableddau Dysgu.

Pa help a chefnogaeth y gallwn eu darparu?

Byddwn yn eich helpu i nodi beth yw eich anghenion a'r ffordd orau i'w bodloni. Er enghraifft, efallai byddwn yn gallu darparu cyfle i chi ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl eraill drwy'r gwasanaethau dydd neu gwaith, neu drefnu i chi gael seibiant o'ch cartref mewn gofal seibiant

Sut mae eich anghenion yn cael eu hasesu a'u hadolygu?

I wybod beth yw eich anghenion, bydd nyrs neu weithiwr cymdeithasol a elwir yn rheolwr gofal yn dod i siarad â chi a'ch gofalwr neu'ch eiriolwr. Byddant yn gwario amser yn dod i'ch adnabod chi, ac yn darganfod unrhyw anawsterau sydd gennych. Gelwir hyn yn asesiad.

Gyda chi a'ch gofalwr neu'ch eiriolwr wnawn ni cytuno ar eich anghenion, a'r ffordd orau i'ch cefnogi. Caiff hyn ei nodi a'i alw'n gynllun gofal.  Byddwch chi a'ch gofalwr yn cael copi o'r cynllun gofal i'w gadw.

Byddwn yn cwrdd â chi a'ch gofalwr o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio sut mae pethau ac i weld a ydych yn hapus â'r gefnogaeth rydych yn ei chael. Gelwir hyn yn gyfarfod adolygu. Ar ol hyn, caiff cynllun gofal newydd ei ysgrifennu. Gallwch gael cyfarfod adolygu cyn 12 mis os ydych chi neu'ch gofalwr yn teimlo bod eich anghenion wedi newid llawer.

Os oes gennych gŵyn

Byddwn yn hapus i siarad gyda chi neu'ch gofalwr unrhyw bryderon sydd gennych am y gwasanaeth a'r help rydych yn ei gael. Gallwch cysylltu ag arweinydd Tîm y Gwaith Cymdeithasol neu'r Rheolwr Iechyd.  Os yr ydych dal yn anhapus, gellir ddefnyddio'r Weithdrefn Gwyno ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r GIG.

Rhannu gwybodaeth a chyfrinachedd

Pan fyddwch yn cael help gan y TCC, byddwn yn cadw gwybodaeth amdanoch mewn cofnodion ysgrifenedig ac ar ffeiliau cyfrifiadurol. Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol, ac mae hyn yn golygu y caiff ei chadw'n breifat.

Yn y TCC, mae staff iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio'n agos gyda'i gilydd ac yn rhannu gwybodaeth er mwyn darparu gwasanaeth mwy effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cadw cofnodion yng nghyd gan y staff iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol.  Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol, mae hyn yn golygu ei chadw'n breifat. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon gyda phobl sy'n gofalu amdanoch neu gydag eraill, dim ond pan fydd angen iddynt wybod y wybodaeth, er mwyn eich diogelu chi neu bobl eraill.  Byddwn yn cytuno â chi sut bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu ac fel arfer byddwn yn gofyn am eich caniatâd i rannu gwybodaeth.

Mae Dinas a Sir Abertawe ac Ymddiriedolaeth GIG Abertawe Bro Morgannwg yn gweithredu polisi mynediad i gofnodion sy'n gadael pobl i weld gwybodaeth amdanynt. 

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r:

Tîm Cefnogi Cymunedol
Neuadd y Ddinas
Abertawe
SA1 4PE

Ffôn:  01792 614100
Ffacs: 01792 614101
E-bost: community.support.team@swansea.gov.uk

Mae'r tîm ar gael:
9.00 am - 5.00 pm dydd Llun-dydd Iau
9.00 am - 4.30 pm dydd Gwener

Y Tu Allan i Oriau Swyddfa

Pan fydd y swyddfa ar gau, mae peiriant ateb ar gael i chi adael neges.
Am help mewn argyfwng, cysylltwch â Thîm Dyletswydd mewn Argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol
Ffôn: 01792 775501.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM