Chwilio'r wefan
English

Uned Cefnogi Cymdogaethau

Rôl bennaf yr UCC yw helpu cymdogaethau i ddatblygu ardaloedd mwy diogel a deniadol.

Beth yw'r Uned Cefnogi Cymdogaethau (UCC/NSU)?

Mae'r Uned Cefnogi Cymdogaethau yn cefnogi'r Swyddfeydd Tai Rhanbarthol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae'n darparu diogelwch i dai gwag yr awdurdod drwy osod, monitro ac ymateb i larymau. Maent yn darparu presenoldeb landlord 24 awr ar ein stadau. Mae'r NSU yn monitro CCTV ar nifer o stadau'r Cyngor, yn ymateb i ddigwyddiadau ac yn patrolio ar droed ac mewn cerbydau wrth ymateb i ddigwyddiadau newydd. Mae'n gweithio gyda'r Swyddfa Tai Ranbarthol fel y gellir gweithredu'n briodol.

Mae'r UCC hefyd yn darparu Larymau Bwrglera, yn eu cynnal ac yn ymateb iddynt. Mae'r rhain ar gael i denantiaid os ydynt wedi dioddef byrgleriaeth, trais yn y cartref, aflonyddu neu os ydynt yn rhan o'r cynllun cefnogi tystion. Dim ond nifer penodol o'r larymau yma sydd ar gael, ond bydd pob cais yn cael ei asesu.

Gall yr UCC hefyd gael gwared ar ddarnau bach o graffiti annymunol - cysylltwch â'ch Swyddog Cymdogaeth yn eich Swyddfa Dai Ranbarthol neu os yw y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â'r UCC a fydd yn ymchwilio ac yn cymryd y camau priodol.

Os bydd tenant yn dioddef Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, yn y lle cyntaf dylai gysylltu â'i Swyddfa Dai Ranbarthol lle bydd yr achos yn cael ei asesu ac yna'n cael ei gyfeirio i'r UCC os yw hynny'n briodol.

Am gyngor anffurfiol, gallwch hefyd gysylltu â'r Swyddog Cefnogi Cymdogaethau ar 01792 513940 yn ystod oriau swyddfa neu 01792 648507 y tu allan i oriau swyddfa.

Nid gwaith yr UCC yw disodli'r Heddlu - os byddwch yn gweld rhywun yn cyflawni trosedd, dylech gysylltu â'r Heddlu lleol neu ffonio 999 mewn argyfwng. Mae rhif rhadffôn hefyd gan Daclo'r Taclau ar 0800 555 111 os oes gennych wybodaeth ynglyn â throsedd.

Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 yn rhoi llawer o bwerau newydd i Landlordiaid Cymdeithasol er mwyn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu stadau ac o'u hamgylch.

Mae rhan o'r Ddeddf newydd hon yn gofyn i Landlordiaid Cymdeithasol gyhoeddi datganiad o'r polisiau a'r gweithdrefnau sydd ganddynt ar waith er mwyn ymdrin ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, a'r ffyrdd y byddant yn gweithio gyda sefydliadau eraill a phreswylwyr er mwyn mynd i'r afael â'r broblem. Mae ein datganiad ar gael i'w lawrlwytho fel pdf ar y dde.

Defnyddiwch y dolenni cyswllt ar y dde i gael mwy o wybodaeth am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM