Chwilio'r wefan
English

Grwpiau Tenantiaid

Yma cewch fanylion am y grwpiau sy'n bodoli ar hyn o bryd y gall tenantiaid ymuno â nhw.

Grwpiau ar draws y ddinas a'r sir
Mae'r grwpiau hyn yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â maes gwasanaeth penodol, e.e. atgyweiriadau. Y grwpiau allweddol yw:

Panel Ymgynghorol y Tenantiaid - Mae'r panel hwn yn cwrdd i drafod amrywiaeth eang o faterion lefel uchel sy'n effeithio ar denantiaid ar draws y ddinas a'r sir. Weithiau, defnyddir y panel gan staff allweddol y gwasanaeth tai i drafod syniadau a mentrau newydd â'r grŵp er mwyn dod i ddeall safbwynt tenantiaid ar fater penodol. Yn ogystal, cedwir cronfa ddata Panel Ymgynghorol y Tenantiaid, sy'n cynnwys enwau tenantiaid sy'n awyddus i rannu eu barn ar faterion, fel arfer drwy holiaduron post.

Grŵp Adeiladau ac Atgyweiriadau - Mae'r grŵp hwn yn cwrdd bob chwarter ac mae'n canolbwyntio ar foddhad cwsmeriaid mewn perthynas â gwasanaeth atgyweiriadau arferol yr awdurdod a gwaith gwella arall sy'n effeithio ar eiddo tenantiaid.

Panel Rheoli Stadau a Gofalu Amdanynt - Mae'r grŵp hwn yn cwrdd bob chwarter i weithio drwy gynllun gweithredu a grëwyd gan Banel Ymgynghorol y Tenantiaid, sy'n canolbwyntio ar y gwasanaeth gofalu am stadau a materion sy'n effeithio ar denantiaid ar y stadau.  

Grŵp Cynrychiolwyr Tai Lloches - Mae cynrychiolwyr tenantiaid o gyfadeiladau tai lloches yr awdurdod yn cwrdd â'r Rheolwr Tai Lloches bob chwarter i drafod materion allweddol sy'n effeithio'n benodol ar denantiaid tai lloches.

Grŵp Adborth Tŷ Agored - Grŵp bach o denantiaid yw hwn sy'n cwrdd i roi adborth gwerthfawr am y cylchgrawn bob chwarter i denantiaid, 'Tŷ Agored'. Maent hefyd yn cwrdd i ddatblygu syniadau ar gyfer rhifynnau'r dyfodol, sy'n cynnwys awgrymiadau am gynllun, dyluniad, cynnwys ac erthyglau.

Grŵp Llywio Tenantiaid - Mae aelodau'r grŵp hwn yn cynnwys enwebiadau o Banel Ymgynghorol y Tenantiaid. Rôl y grŵp yw goruchwylio gwaith y Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Leol.
 

Cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith

Mae Cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr o bob un o'r grwpiau yn y ddinas a'r sir ddod ynghyd i rannu eu profiadau, eu syniadau a chynnydd eu grwpiau.

Yn y cyfarfod diwethaf ym mis Medi 2019, rhannodd pob grŵp yr wybodaeth ddiweddaraf am eu cynnydd. Roedd yr adborth yn gadarnhaol a chytunwyd ar gynlluniau gwaith ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

Grwpiau Stadau Lleol
Mae'r grwpiau hyn ar gyfer pobl sydd am drafod a dylanwadu ac ymgynghori ar faterion sy'n effeithio ar eu cymuned.
Mae nifer o ffyrdd y gall tenantiaid gymryd rhan mewn materion lleol. 

Grwpiau Tenantiaid a Phreswylwyr Ffurfiol - Gall tenantiaid a phreswylwyr sefydlu grwpiau ffurfiol i gynrychioli safbwyntiau aelodau eu cymuned. Rhaid i grwpiau fodloni sawl maen prawf gan gynnwys isafswm nifer y tenantiaid sy'n dod i gyfarfodydd a phwyllgor sydd wedi'i ethol. Mae grwpiau sy'n bodloni'r rhestr o feini prawf yn gymwys i dderbyn cefnogaeth ariannol gan yr awdurdod, gan ddibynnu ar nifer y tai o fewn ffiniau'r gymdeithas. Os ydych yn ystyried creu grŵp ffurfiol, cysylltwch â'r swyddog cyfranogiad a all gynnig cyngor ymarferol, hyfforddiant a chefnogaeth i chi.

Grwpiau Tenantiaid a Phreswylwyr Anffurfiol- Yn aml, nid yw tenantiaid yn dymuno creu grŵp sy'n arbennig o ffurfiol. Mae grwpiau anffurfiol yn dal i dderbyn cefnogaeth weithredol gan swyddog cyfranogiad yr awdurdod, a gallant drefnu digwyddiadau lleol fel casglu sbwriel a digwyddiadau cymdeithasol. Os ydych yn ystyried creu grŵp anffurfiol, cysylltwch â'r swyddog cyfranogiad a all gynnig cyngor ymarferol, hyfforddiant a chefnogaeth i chi.

Grwpiau Cymunedol Eraill - Mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn darparu cymorth a chefnogaeth yn y gymuned. 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y grwpiau hyn, ffoniwch y Swyddog Cyfranogiad, Alison Winter 0777 5221453 ar 01792 635043, neu e-bostiwch alison.winter@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM