Chwilio'r wefan
English

Dyddiadau pwysig i'w cofio ar gyfer Addysg Gynradd 2021/2022

Mae'r amserlen hon ar gyfer rhieni sy'n gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2021.

 

5 Hydref 2020

Gall unrhyw riant gyda phlentyn sy'n gymwys i ddechrau yn y dosbarth derbyn yn 2021 gyflwyno cais am le. Bydd yr Awdurdod Lleol yn ysgrifennu at yr holl rieni sydd a phlentyn wedi'i gofrestru mewn dosbarth meithrin mewn ysgol gynradd yn Abertawe.

27 Tachwedd 2020

Dyddiad cau i rieni wneud cais a chwblhau'r ffurflen gais ar-lein. Dylech gwblhau un ffurflen yn unig gan nodi'n glir eich dewis cyntaf o ysgol, a'r ail a'r trydydd dewis. Ni ellir gwarantu lle dalgylch.

Polisi ar geisiadau hwyr

Ni fydd ceisiadau a gyflwynir ar ol y dyddiad cau a gyhoeddir (27 Tachwedd 2020) yn cael eu hystyried tan ar ol i'r holl geisiadau a dderbynnir ar amser gael eu dyrannu a chael cynnig eu lleoedd ar y diwrnod cynnig statudol. Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu yn nhrefn eu dyddiad derbyn a bydd yr Awdurdod Lleol ond yn gallu dyrannu lle yn yr ysgol o'ch dewis os oes lleoedd ar gael o hyd. Mae hyd yn golygu efallai na ddyrennir lle i chi yn yr ysgol o'ch dewis hyd yn oed os ydych chi'n byw yn nalgylch yr ysgol neu'n symud i'r dalgylch ar ol 27 Tachwedd 2020. Bydd apeliadau am geisiadau hwyr yn cael eu cynnal ar ol i'r apeliadau am geisiadau a dderbynnir ar amser gael eu cynnal.

16 Ebrill 2021

Hysbysir rhieni sydd wedi gwneud cais ar amser ynghylch p'un a ddyrannwyd lle i'w plentyn yn yr ysgol o'u dewis ai peidio, ac os na, ble mae lle ar gael.

17 Ebrill - 14 Mai 2021

Gall rhieni sydd wedi gwneud cais ar amser apelio yn erbyn cais aflwyddiannus trwy ofyn am ffurflen apelio gan y Tim Ysgolion a Llywodraethwyr yr Adran Addysg.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM