Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am newidiadau i'r gwasanaethau claddu ac amlosgi oherwydd Coronafeirws

Mae swyddfa weinyddol y Gwasanaethau Profedigaeth yn y Ganolfan Ddinesig ar gau o hyd i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â mynwentydd a'r amlosgfa, e-bostiwch gwasanaethauprofedigaeth@abertawe.gov.uk.

Mae ein mynwentydd a'r amlosgfa ar agor ar gyfer angladdau ac ymweld â beddau/coffa.

Gwasanaethau amlosgfeydd: mae'r nifer sy'n gallu mynd i angladd yn amlosgfa Abertawe wedi'i gyfyngu i 40 person;  ni chaniateir canu, llafarganu na chwythbrennau ar hyn o bryd oherwydd y risg ychwanegol posib o haint; rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn y capel. Nid oes terfyn ar nifer y bobl a all ymgynnull y tu allan i'r amlosgfa a gellir defnyddio unedau sain allanol i gyflwyno'r gwasanaeth y tu allan; fodd bynnag, mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith o hyd a rhaid eu dilyn ar bob adeg er mwyn helpu i atal ymlediad y feirws.

Mae'r neuadd goffa ar agor ond un teulu ar y tro a ganiateir; rhaid gwisgo gorchudd wyneb hefyd.

Gwasanaethau claddu: Bydd ein mynwentydd ar agor o hyd ar gyfer claddedigaethau ac i ymweld â beddau; nid oes terfyn ar nifer y bobl a all fod yn bresennol ar gyfer claddedigaeth ond mae angen hanfodol i gadw pellter diogel ar bob adeg.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, dylech fynd i angladd dim ond os chi yw'r person sy'n gyfrifol am drefnu'r angladd neu rydych wedi cael eich gwahodd gan y person sy'n trefnu'r angladd neu rydych yn ofalwr person sy'n mynd i angladd. Bydd angen i alarwyr gadw dau fetr ar wahân  oni bai eu bod yn byw yn yr un aelwyd.

Ni ddylai galarwyr fynd i wasanaeth os ydynt yn sâl neu'n hunanynysu neu'n agored i effeithiau Coronafeirws;

Wrth ymweld â'r safle, cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg, er diogelwch y staff a'r cyhoedd.

Diolch am eich cydweithrediad caredig.

Cyngor ar brofedigaeth yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae profedigaeth yn anodd ar y gorau, ond mae'n anos fyth yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud a hunanynysu. Elusen yw 'At a Loss', ac mae ei gwefan yn darparu cyfeiriadur o gefnogaeth ar gyfer profedigaeth ar draws y DU. Maent wedi ychwanegu cyngor arbenigol i'ch cefnogi os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael profedigaeth yn ystod y pandemig. Mae'r cyngor yn cynnwys lle i ddod o hyd i gefnogaeth, trefnu angladd a'r hyn y gallwch chi ei wneud os nad ydych yn gallu mynd i angladd ffrind neu anwylyn. Mae'r wefan hefyd yn cynnig opsiwn i gael sgwrs ar-lein yn fyw â chwnselydd profedigaeth yn ogystal â dolenni i sefydliadau eraill sy'n cynnig cyngor ar brofedigaeth.