Toglo gwelededd dewislen symudol

Asesiadau a'r ymateb graddedig

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), mae'n bwysig bod y rhain yn cael eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod eich plentyn yn cael y gefnogaeth gywir.

Efallai y caiff eich plentyn neu'ch person ifanc wahanol fathau o arsylwadau ac asesiadau i helpu i gyfeirio'r gefnogaeth y mae ei hangen arno i gyrraedd ei botensial dysgu, cymdeithasol ac emosiynol unigol. Mae canllawiau a chyfreithiau gan Lywodraeth Cymru ar ffurf deddfwriaeth i ysgolion ac awdurdodau lleol.

Adolygiadau

Caiff pob plentyn ei asesu'n rheolaidd. Fodd bynnag, mae angen monitro plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn agosach a chynnal adolygiadau rheolaidd ohonynt i sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd yn ol eu hoed, eu gallu a'u cymhwyster. Mae'r adolygiad annibynnol yn gyfle i drafod cynnydd eich plentyn ac a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r datganiad. Mae eich barn chi (a barn eich plentyn) yn rhan bwysig o'r adolygiad. Dylai amseru'r adolygiadau blynyddol adlewyrchu amgylchiadau eich plentyn, megis newid ysgol.


Yr ymateb graddedig

Mae Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn rhoi arweiniad ar y camau gweithredu ychwanegol neu wahanol y dylid eu cymryd i ddiwallu anghenion disgyblion. Mae'n dweud, ar gyfer y rhan fwyaf o ddisgyblion, y darperir help ychwanegol yn yr ystafell ddosbarth wedi'i reoli gan yr athro dosbarth neu bwnc.

Gellir cyflawni hyn drwy weithio gyda gweddill y dosbarth mewn grwpiau bach neu ar sail un i un gydag athro neu gynorthwy-ydd addysgu am gyfnodau byr.

Efallai bydd angen cymryd camau gweithredu gwahanol ar gyfer disgyblion ar gamau'r Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Ysgol/Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu Ysgol a Mwy neu'r rhai a datganiad o AAA - gelwir hyn yn ymateb graddedig. Ceir tri lefel yn yr Ymateb Graddedig:

1.  Blynyddoedd Cynnar / Gweithredu Ysgol

Pan fydd athro dosbarth neu Gydlynydd ADY yn nodi bod gan blentyn ADY, dylai'r athro dosbarth ddarparu ymyriadau sy'n ychwanegol neu'n wahanol i'r rhai a ddarperir fel rhan o'r cwricwlwm a'r strategaethau gwahaniaethol. Gallai'r sail ar gyfer ymyriad trwy Weithredu Ysgol fod yn bryder yr athro neu eraill, wedi'i gadarnhau gan dystiolaeth ynghylch plentyn sydd, er gwaethaf derbyn cyfleoedd dysgu gwahaniaethol:

 • Yn gwneud ychydig neu ddim cynnydd hyd yn oed pan fo'r ymagweddau dysgu wedi'u targedu'n benodol at faes gwan penodol y plentyn.
 • Yn dangos arwyddion o gael anhawster wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd neu rifedd sy'n golygu cyrhaeddiad gwael mewn rhai meysydd o'r cwricwlwm.
 • Yn arddangos anawsterau emosiynol neu ymddygiadol parhaus na chant eu gwella gan dechnegau rheoli ymddygiad a ddefnyddir fel arfer yn yr ysgol.
 • Yn cael problemau synhwyraidd neu gorfforol, ac yn parhau i wneud fawr ddim neu ddim cynnydd o gwbl er gwaethaf darparu cyfarpar arbenigol.
 • Yn meddu ar anawsterau cyfathrebu a/neu ryngweithio, ac yn parhau i wneud ychydig neu ddim cynnydd er gwaethaf darparu cwricwlwm gwahaniaethol.

Mae dyletswydd ar yr ysgol i hysbysu rheini'r plentyn fod darpariaeth addysgol arbennig yn cael ei cheisio i'r plentyn oherwydd bod gan y plentyn ADY.

Dylai'r athro dosbarth lunio Cynllun Datblygu (Addysg) Unigol - CD(A)U ar gyfer y disybl a bydd yn trafod y cynllun a'r rhiant. Cynllun gweithredu yw'r cynllun hwn sy'n nodi:

 • Anawsterau'r plentyn;
 • Targedau tymor byr iddo'u cyflawni;
 • Manylion y sawl a fydd yn gweithio gyda'r plentyn a pha ddeunyddiau y gallai fod eu hangen;
 • Pryd caiff y CD(A)U ei adolygu.

Dylid adolygu'r CD(A)U o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Yn ddelfrydol, dylid eu hadolygu'n dymhorol neu o bosib yn amlach ar gyfer rhai plant. Gallai o leiaf un adolygiad yn y flwyddyn gyd-fynd a noson rieni arferol, er y dylai ysgolion gydnabod y bydd yn well gan rai rhieni gyfarfod preifat. Nid oes rhaid i adolygiadau fod yn ffurfiol, ond dylid ceisio barn rhieni am gynnydd eu plentyn a dylid ymgynghori a hwy fel rhan o'r broses adolygu. Dylai ysgolion annog rhieni i fynegi eu barn. Lle y bo'n bosib, dylai'r plentyn hefyd gymryd rhan yn y broses adolygu ac wrth bennu targedau. Os na chaiff y plentyn ei gynnwys yn ei adolygiad, dylid ystyried ei farn os gwyddys amdano mewn unrhyw drafodaeth.

Efallai y cewch rai tasgau i'w gwneud gartref gyda'ch mab neu'ch merch fel rhan o'r CD(A)U.

2.  Y Blynyddoedd Cynnar / Gweithredu Ysgol a Mwy

Os yw'ch plentyn ar y cam Gweithredu Ysgol a Mwy o'r broses anghenion dysgu ychwanegol, yna yn ogystal a'r camau gweithredu ar y cam Gweithredu Ysgol, bydd eich plentyn yn cael cefnogaeth gan asiantaethau allanol ochr yn ochr a'r ysgol.

Mae gan bob awdurdod lleol weithwyr proffesiynol o feysydd arbenigol gwahanol ac maent yn gweithio fel timau amlasiantaeth gyda'r ysgolion. Gallai'r rhain fod (gan ddibynnu ar anghenion y plentyn) yn:

 • Seicolegydd Addysg;
 • Athro Cefnogi Ymddygiad;
 • Athro Ymgynghorol Arbenigol;
 • Gweithwyr proffesiynol eraill.

Mae'r gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd yn cwrdd yn rheolaidd a'r cydlynwyr ADY yn eu hysgolion. Byddant yn gweithio'n agos gyda staff ysgol i ddarparu cyngor i'r ysgol ar sut i weithio gyda disgyblion unigolion; gallant ddarparu asesiad arbenigol ychwanegol neu gallant weithio'n uniongyrchol gyda'r plentyn. Byddant yn awgrymu targedau newydd ar gyfer CD(A)U y plentyn neu'r person ifanc.

3.  Asesiad statudol - Rhoi datganiad

Diwellir anghenion dysgu ychwanegol y mwyafrif helaeth o blant yn effeithiol mewn lleoliadau prif ffrwd drwy Weithredu Ysgol y Blynyddoedd Cynnar a Gweithredu Ysgol a Mwy y Blynyddoedd Cynnar, heb fod angen i'r awdurdod addysg lleol wneud asesiad statudol. Mewn nifer bach iawn o achosion, bydd angen i'r awdurdod lleol wneud asesiad statudol o anghenion addysgol arbennig, ac yna ystyried p'un a oes angen rhoi datganiad.

Amlinellir amserlenni clir ar gyfer camau'r asesiad statudol, ni ddylai cyfanswm hyd y broses fod yn hwy na 26 wythnos. Mae proses apel glir ar gyfer rhieni/gofalwyr.

Canllaw i rieni a gofalwyr (PDF) [444KB]

Cynllunio sy'n canolbwyntio ar y person

Mae Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar y Person (CCP) yn ffordd o gydweithio a chyfathrebu'n gadarnhaol a'n gilydd, ac mae'r plentyn bob amser yn ganolog i'r broses hon.

Beth yw adolygiad blynyddol o'r datganiad?

Os oes gan eich plentyn Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), rhaid i'r awdurdod lleol adolygu'r datganiad hwnnw bob blwyddyn.