Chwilio'r wefan
English
Group of people

Asesiad Poblogaeth Bae'r Gorllewin

Casglu gwybodaeth am les a'r rhwystrau iddo ar gyfer pobl y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt, a'u gofalwyr.

Bae'r Gorllewin yn lansio'r Asesiad Poblogaeth cyntaf

Ar 1 Ebrill 2017 lansiwyd yr Asesiad Poblogaeth cyntaf yn rhanbarth Bae'r Gorllewin, a ddaeth ag amrywiaeth o ddarparwyr gofal cymdeithasol ynghyd, gan gynnwys Awdurdodau Lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, yn ogystal â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM) i gasglu gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth poblogaeth yr ardal.

Meddai Sara Harvey, Cyfarwyddwr Rhaglen Bae'r Gorllewin,

"Mae lansio'r Asesiad Poblogaeth yn drobwynt i Raglen Bae'r Gorllewin. Rydym wedi cydweithio â sefydliadau partner, grwpiau cymunedol ac unigolion er mwyn cael mewnwelediad trylwyr o anghenion gofal a chefnogaeth ein preswylwyr, a chasglu adborth gwerthfawr ar sut y gellir gwneud pethau'n well.

Bydd hon yn ffynhonnell wybodaeth hollbwysig a fydd yn tyfu ac yn datblygu dros amser, gan helpu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddysgu mwy am bobl a chymunedau, a nodi'r blaenoriaethau allweddol yn y dyfodol".  

Beth ydyw?

Mae'r asesiad yn ofynnol o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, ac mae'n trawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu cyflwyno yng Nghymru. Mae'r Ddeddf yn gofyn am fwy o arferion gwaith blaengar sy'n canolbwyntio ar y person, ac mae'n gofyn i ddarparwyr gwasanaeth ddeall mwy am fywydau pobl yn yr ardal, a'u galluogi i wneud penderfyniadau gwell a mwy hyddysg am sut y cyflwynir gwasanaethau gofal a chefnogaeth yn y dyfodol.

Cyflwynir yr wybodaeth mewn tair ffordd; gwefan ddeinamig sy'n cynnwys penawdau allweddol, cyfres o ddogfennau penawdau PDF sy'n cynnig crynodeb o brif ganfyddiadau'r prif benawdau, a chyfres o 'Adroddiadau Technegol' sy'n darparu amlinelliad manwl o'r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o'r ymarfer.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Y cam nesaf fydd datblygu cynllun ardal ar gyfer Bae'r Gorllewin, a fydd yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr asesiad poblogaeth i nodi meysydd allweddol o newid a fydd yn cael ei drafod mewn ffordd gyd gysylltiedig dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd yr asesiadau poblogaeth yn cael eu hailadrodd bob pedair blynedd a byddant yn cael eu hadolygu yn ystod yr amser hwnnw, gan roi cyfle i bartneriaid Bae'r Gorllewin gynnwys gwybodaeth newydd a sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro'r effeithiol. Dyma'r tro cyntaf i asesiad poblogaeth gael ei lunio a bydd bylchau mewn gwybodaeth a newidiadau i'w gwneud yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Asesiad Poblogaeth Bae'r Gorllewin, cysylltwch â swyddfa rhaglen Bae'r Gorllewin drwy e-bostio western.bay@swansea.gov.uk neu drwy ffonio 01792 633805.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM