Chwilio'r wefan
English
jigsaw piece

Atebion busnes cynaliadwy

Gall datblygiad cynaliadwy arobryn y cyngor helpu i ddatblygu a thystiolaethu arfer cynaliadwy yn eich sefydliad am gyfraddau cystadleuol.

Mae Cymru yn newid y ffordd y mae'n gwneud busnes. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (sydd ar waith ers Ebrill 2016) yn effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd y mae holl agweddau ar y sector cyhoeddus yn gweithredu yng Nghymru.

Mae newidiadau hanfodol mewn caffael, cyllid ac arferion  gwaith partneriaeth yn cael effaith fesuradwy ar fenter yn y sector preifat a'r trydydd sector. Mae mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio y sector cyhoeddus yn arwain at well effeithiolrwydd, ac mae'n creu gwerth i'ch menter hefyd sydd, yn y pen draw, yn gwella'r llinell waelod.

Sut gallwn ni helpu eich sefydliad

Cydnabyddir tîm Datblygu Cynaliadwy arobryn Abertawe ar draws y DU am ei arweinyddiaeth mewn datblygiad cynaliadwy. Cynigiwn amrywiaeth eang o atebion pris penodol ar gyfer sefydliadau sy'n chwilio am ffyrdd pragmatig i fanteisio ar ddatblygiad cynaliadwy. 

Mae gan ein tîm o arbenigwyr datblygiad cynaliadwy brofiad profedig o ddarparu cefnogaeth fusnes ac addysgu. Mae ein gwasanaethau ymgynghoriaeth, sesiynau 'hyfforddi'r hyfforddwyr'  a gweithdai sydd wedi'u haddasu i ddiwallu anghenion mentrau bach a chanolig, sefydliadau't trydydd sector a'r sector cyhoeddus.

Beth gallwn ni ddarparu

 • Polisïau cynaladwyedd ac adrodd
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - y goblygiadau i'ch busnes chi
 • Diagnosteg a chynlluniau gweithredu Datblygiad Cynaliadwy
 • Pecynnau cydweithio, integreiddio ac ymrwymiad
 • Rhagweld a thueddiadau'r dyfodol

Pam defnyddio ein gwasanaethau ni?

 • Mae'n synnwyr busnes da i reoli'r holl adnoddau - nid asedau traddodiadol yn unig - yn effeithiol ac yn effeithlon
 • Gall dangos nodweddion cynaladwyedd eich busnes fod y gwahaniaeth rhwng ennill a cholli cytundeb hanfodol
 • Bydd dyfarniadau ariannu (ac mae llawer eisoes yn gwneud hyn) yn galw am fwy o dystiolaeth am sut mae datblygiad cynaladwy'n cael ei gynnwys mewn ceisiadau am arian
 • I weithio mewn partneriaeth neu ar y cyd â sefydliadau'r sector cyhoeddus, bydd angen i'r sector preifat a'r trydydd sector ddangos egwyddorion datblygiad cynaliadwy ar waith
 • Bydd manteision enw da yn helpu i ddenu a chadw staff, ennill busnes a diwallu anghenion cwsmeriaid
 • Mae ein harbenigrwydd wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol
 • Gallwch weld ein gweithgareddau datblygiad cynaliadwy yma
Wedi'i bweru gan GOSS iCM