Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Hoffai'r cyngor gael eich barn am y CCA:

  • Datblygu a Bioamrywiaeth DRAFFT
  • Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd ar Safleoedd Datblygu DRAFFT
  • Canllaw Dylunio AoHNE Gŵyr Diwygiedig DRAFFT

Bioamrywiaeth a Chynllunio

Mae amryfal fuddion i'r Ymagwedd Creu Lleoedd a ddisgrifir mewn polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol sy'n helpu i wella ansawdd bywyd, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, lleihau ein hôl-troed carbon a gwella bioamrywiaeth a chydnerthedd ecolegol ar gyfer y dyfodol. Dan y fframwaith deddfwriaethol a pholisi cyfredol yng Nghymru, mae'n rhaid i'r system gynllunio geisio diogelu rhwydweithiau ecolegol cydnerth a sicrhau budd net ar gyfer bioamrywiaeth fel rhan o gynigion datblygu newydd. Mae'n bwysig felly i ystyried pob mater bioamrywiaeth fel rhan hanfodol o geisiadau cynllunio oherwydd gall peidio â gwneud hyn arwain at wrthod neu oedi'r cais.

Mae Tîm Cadwraeth Natur y cyngor yn ymgynghorai yn y broses ceisiadau cynllunio a byddant yn darparu cyngor i'r Tîm Rheoli Datblygu mewn perthynas â materion bioamrywiaeth. 

Mae CDLl Abertawe yn darparu'r fframwaith polisi cynllunio lleol ar gyfer bioamrywiaeth ac yn darparu arweiniad manwl ar sut y cymhwysir polisïau'r cynllun. 

Mae rhagor o wybodaeth dechnegol mewn perthynas â bioamrywiaeth a chynllunio ar gael i'w lawrlwytho yn y nodiadau arweiniol, y strategaethau a'r canllawiau dylunio isod.  Mae'r dogfennau hefyd yn cyfeirio at wybodaeth ac arfer da defnyddiol arall.

Gyda'i gilydd mae'r dogfennau hyn yn darparu cyngor i ymgeiswyr ar sut i sicrhau yr ystyrir bioamrywiaeth ar y cam priodol cynharaf o wneud cais cynllunio. Bydd hyn yn helpu i osgoi oediadau a chostau diangen yn ogystal â sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer cydnerthedd bioamrywiaeth ac ecosystemau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM