Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau ar gyfer pobl sy'n gweithio neu a oedd yn gweithio cyn COVID-19

Budd-daliadau sydd ar gael i bobl sy'n gweithio neu a oedd yn gweithio cyn pandemig Coronafeirws.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (Ffyrlo)

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi'n cael ei ymestyn am bum mis ychwanegol o ddiwedd mis Mai i ddiwedd mis Medi 2021. Bydd gweithwyr yn parhau i dderbyn 80% o'u cyflog presennol, wedi'i gapio ar uchafswm o £2,500 y mis, ar gyfer oriau nad ydynt wedi'u gweithio. Bydd hyblygrwydd ffyrlo'n parhau felly gall gweithwyr gael eu talu fel arfer ar gyfer yr oriau maent wedi'u gweithio a chânt eu talu gan y Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer gweddill eu horiau arferol maent ar gynllun ffyrlo ar eu cyfer.

I gael eich cynnwys yn y Cynllun Cadw Swyddi hyd at 30 Ebrill 2021, mae angen eich bod wedi eich nodi ar gyflogres cynllun Talu Wrth Ennill (PAYE) eich cyflogwr erbyn 30 Hydref 20.

Ar gyfer estyniad y cynllun rhwng 1 Mai a 30 Medi bydd angen eich bod wedi eich cyflogi ar 2 Mawrth 2021 a'ch bod ar gyflogres PAYE eich cyflogwr rhwng 20 Mawrth 2020 a 2 Mawrth 2021.

Bydd gweithwyr yn parhau i dderbyn 80% o'u cyflog presennol, wedi'i gapio ar uchafswm o £2,500 y mis, ar gyfer oriau nad ydynt wedi'u gweithio. Bydd hyblygrwydd ffyrlo'n parhau felly gall gweithwyr gael eu talu fel arfer ar gyfer yr oriau maent wedi'u gweithio a chânt eu talu gan y Cynllun Cadw Swyddi ar gyfer gweddill eu horiau arferol maent ar gynllun ffyrlo ar eu cyfer. Ni fydd unrhyw gyfraniadau gan gyflogwyr heblaw am dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiynau sy'n ofynnol ym mis Mai a Gorffennaf. O fis Gorffennaf, bydd y llywodraeth yn cyflwyno cyfraniad cyflogwyr tuag at gost yr oriau nas gweithiwyd, sef 10% ym mis Gorffennaf, 20% ym mis Awst a 20% ym mis Medi.

Mae'r manylion ar gael yma: www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

Mae cyngor defnyddiol i weithwyr ar gael yma: www.moneysavingexpert.com/news/2020/04/employed-help-coronavirus-furlough/

Ydych chi'n weithiwr ffyrlo? (Cynllun Cadw Swyddi)

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu ffynonellau hyfforddiant ar-lein i weithwyr ffyrlo i chi ddiweddaru'ch sgiliau os bydd angen i chi ddod o hyd i swydd newydd, neu hyd yn oed os ydych wedi diflasu, a gellir dod o hyd i fanylion am yr hyn sydd ar gael yn: workingwales.gov.wales/change-your-story/furlough-support.

Os ydych yn dod yn weithiwr ffyrlo at ddibenion budd-daliadau, fe'ch ystyrir o hyd fel gweithiwr a gallwch barhau i dderbyn y budd-daliadau 'mewn gwaith' yr oeddech yn eu derbyn yn flaenorol, megis Credydau Treth, Budd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor, Credyd Cynhwysol.

Mae'n bwysig cofio bod y budd-daliadau hyn yn destun prawf modd - os bydd unrhyw newid yn eich incwm dylech hysbysu'r sefydliad perthnasol (Chyllid a Thollau ei Mawrhydi; yr awdurdod lleol neu'r Adran Gwaith a Phensiynau).

Os yw'ch incwm wedi gostwng, dylech gadarnhau a yw eich incwm bellach yn gymwys am unrhyw fudd-daliadau ychwanegol (darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth) a gwiriwch i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.

COVID-19 Taliadau hunanynysu (Profi, Olrhain, Diogelu)

Os ydy'r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu (POD) GIG Cymru neu ap COVID-19 GIG Cymruwedi cysylltu â chi, gallwch fod yn gymwys ar gyfer taliad o £500. Mae'r taliadau hyn bellach wedi'u hestyn i gynnwys taliad i rieni neu ofalwyr plant mewn addysg hyd at flwyddyn 8 (ynghyd â phobl ifanc mewn addysg hyd at 25 oed os oes ganddynt anghenion cymhleth) - www.abertawe.gov.uk/taliadauhunanynysu

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol Gweithwyr Gofal COVID-19

Dyma gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithwyr gofal sydd naill ai'n derbyn Tâl Salwch Statudol yn unig neu nad ydynt yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol i'w cyflogwyr dalu eu cyflogau llawn tra eu bod i ffwrdd o'r gwaith o ganlyniad i Coronafeirws. Bydd hyn oherwydd bod ganddynt symptomau/eu bod wedi profi'n bositif am COVD-19 neu fod gofyn iddynt hunanynsu oherwydd y gofynnwyd iddyn nhw neu aelod o'u haelwyd hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru. Bydd y cynllun hwn yn rhedeg tan 30 Medi 2021. 

Ni fydd y gweithiwr gofal yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os yw eisoes yn derbyn tâl llawn gan ei gyflogwr wrth gymryd amser i ffwrdd am absenoldeb salwch. 

Diffinnir gweithiwr gofal fel gweithwyr gofal cartref, cynorthwywyr personol, gofalwyr neu nyrsys mewn cartrefi gofal cofrestredig. Mae hefyd yn cynnwys staff atodol mewn cartrefi gofal megis glanhawyr, cogyddion, staff gweinyddol neu reoli os ydynt mewn cysylltiad agos â phreswylwyr.Mae hefyd yn cynnwys staff asiantaeth a staff achlysurol, yn ogystal â gofalwyr hunangyflogedig. 

Gellir dod o hyd i fanylion llawn y rheini sy'n gymwys dan y cynllun yn: https://gov.wales/covid-19-statutory-sick-pay-enhancement-scheme#section-53595

Ôl-ddyledion rhent

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno ag undebau credyd yng Nghymru i gynnig benthyciadau llog isel i denantiaid a chanddynt ôl-ddyledion rhent. Bydd y cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth yn agored i denantiaid yn y sector rhentu preifat sydd ag ôl-ddyledion rhent, a'r rhai a allai ei chael hi'n anodd talu rhent y misoedd i ddod o ganlyniad i coronafeirws;  bydd ar agor tan 31 Mawrth 2021: https://gov.wales/scheme-help-tenants-affected-coronavirus-launches-wales

Os ydych mewn sefyllfa anodd, mynnwch wiriad budd-daliadau i ddechrau i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl help sydd ar gael drwy gostau tai Budd-dal Tai a Chredyd Cynhwysol, cyn mynd i ddyled pellach. Os ydych yn gymwys ar gyfer Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol, gan gynnwys costau tai yn eich uchafswm CC, ystyriwch wneud cais am Daliad Tai dewisol i helpu gydag unrhyw ddiffyg rhwng y budd-daliadau a'r rhent cyn gwneud cais am fenthyciad.

A yw eich oriau cyflogaeth wedi'u lleihau dros dro?

Credyd Treth Gwaith

Fel arfer, os yw eich oriau gwaith yn lleihau, gallai hynny effeithio ar unrhyw hawl i Gredyd Treth Gwaith rydych yn ei dderbyn. I fod yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith, mae'n rhaid eich bod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos (os ydych yn rhiant unigol neu'n weithiwr anabl neu'n hawlio fel cwpl a bod eich partner yn yr ysbyty, yn y carchar, yn derbyn Lwfans Gofalwr neu'n analluog neu os ydych dros 60 oed); o leiaf 24 awr yr wythnos (os ydych yn gwpl ac yn gyfrifol am blant, mae'n rhaid i un ohonoch weithio o leiaf 16 awr); neu o leiaf 30 awr yr wythnos i weithwyr eraill dros 25 oed. 

Os yw'ch oriau cyflogaeth wedi cael eu lleihau dros dro oherwydd COVID-19 ac nid ydych bellach yn cwrdd â lleiafswm yr oriau y disgwylir i chi weithio; mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau y byddwch yn dal i dderbyn eich taliadau Credyd Treth arferol ar yr amod eich bod yn dal yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig. Ni fydd hyn yn berthnasol os byddwch yn colli'ch swydd, yn cael eu diswyddo neu'n rhoi'r gorau i fasnachu. Bydd CThEM yn parhau i'ch trin chi fel petaech yn gweithio'ch oriau arferol nes bod y Cynllun Cadw Swyddi yn dod i ben, a gwyddom bellach ei fod wedi'i estyn tan 30 Medi 2021, hyd yn oed os nad ydych yn defnyddio'r cynllun. Os na fydd eich oriau gwaith arferol wedi'u hadfer ar ôl y cyfnod hwn, dylech fod yn gymwys i dderbyn Credyd Treth Gwaith am 4 wythnos.

Nid yw newid mewn enillion yn newid mewn amgylchiadau y mae'n rhaid i chi adrodd amdano ar gyfer Credydau Treth; fodd bynnag, drwy adrodd am y newid hwn rydych yn lleihau'r perygl o beidio â chael tâl digonol neu gormod o dâl pan fyddant yn penderfynu ar eich dyfarniad ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Os yw'ch enillion wedi newid ac rydych am i'ch Credydau Treth gael eu hailgyfrifo, dylech ffonio'r adran Credydau Treth ar 0345 300 3909 neu roi gwybod am newidiadau ar-lein yn https://www.gov.uk/changes-affect-tax-credits. Diystyrir £2,500 blynyddol cyntaf unrhyw gynnydd neu ostyngiad; mae hyn yn golygu efallai na fydd gennych hawl i gynnydd o ran eich taliadau Credyd Treth, er bod eich incwm wedi gostwng.

Pwysig: os bu unrhyw newid sy'n golygu nad ydych bellach yn hawlio fel cwpl ac mae angen i chi wneud hawliad fel person sengl neu ddod yn rhan o gwpl - mae hyn bob amser yn golygu eich bod yn cyflwyno cais newydd sydd fel arfer yn gais am Gredyd Cynhwysol yn lle.

Bydd yr £20 o Gredyd Treth Gwaith ychwanegol yr wythnos yn dod i ben ar 5 Ebrill 2021. Yn ei le bydd taliad untro o £500 yn ystod mis Ebrill i hawlwyr Credyd Treth Gwaith cymwys ledled y DU.  

I fod yn gymwys ar gyfer y taliad hwn, mae'n rhaid eich bod wedi cynnwys yr elfen credyd treth gwaith yn y cyfrifiad o'ch dyfarniad o uchafswm credydau treth ac mae'n rhaid eich bod yn gymwys ar 2 Mawrth 2021. Ni chaiff y taliadau hyn eu cyfrif fel incwm ar gyfer budd-daliadau eraill sy'n dibynnu ar brawf modd.

Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth y Cyngor

Mae'r budd-daliadau hyn yn fudd-dal prawf modd. Os oes unrhyw newid yn eich incwm (os yw'n gostwng neu'n cynyddu), mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosib. Bydd hyn yn ein galluogi i ailasesu eich hawl i'r budd-dal hwn ac i atal unrhyw dandaliad neu ordaliad. www.swansea.gov.uk/claimcounciltaxreduction.

Os ydych yn rhentu o'r sector preifat, mae swm y cymorth rydych yn ei gael o ganlyniad i'ch rhent cymwys o'r Lwfans Tai Lleol wedi cynyddu ar gyfer blwyddyn ariannol 20/21. Dyma'r uchafsymiau presennol: Cyfraddau Lwfans Tai Lleol. Bydd y cynnydd hwn yn aros fel y mae ac ni fydd yn gostwng i'r lefelau blaenorol yn 2021/22. 

Ydych chi wedi cael eich diswyddo?

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ar ôl colli swydd, a gellir gweld manylion yr hyn sydd ar gael yma: https://workingwales.gov.wales/how-we-can-help/redundancy-support

Os yw eich cyflogaeth wedi dod i ben ac nad ydych bellach yn gyflogedig, efallai y gallwch hawlio budd-daliadau.

Credyd Treth Gwaith

Os oeddech yn derbyn Credyd Treth Gwaith cyn i'ch cyflogaeth ddod i ben, bydd hawl gennych o hyd i gael Credyd Treth Gwaith ar gyfer y 4 wythnos ganlynol. Gelwir hyn yn 'barhad'.

'Math Newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith

Er mwyn bod yn gymwys am y 'Math Newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith, mae'n rhaid i chi fodloni amodau perthnasol y cyfraniadau Yswiriant Gwladol (gwiriwch a ydych wedi gweithio ar ryw adeg dros y 3 blynedd o leiaf). Budd-dal cyfrannol ydyw ac nid yw'n seiliedig ar brawf modd, felly nid yw incwm eich partner yn bwysig os oes gennych un, nac eich cynilion neu'ch cyfalaf.  Rhaid i chi fodloni rheolau hawl sylfaenol e.e. mae'n hanfodol nad ydych yn gweithio mwy nag 16 awr; mae'n rhaid eich bod wedi llofnodi cytundeb hawlio sy'n amlinellu eich gofynion sy'n gysylltiedig â gwaith.

Yr incwm a ystyrir yw unrhyw enillion ac rydych chi'n eu derbyn am waith rhan-amser (o dan 16 awr), minws yr incwm perthnasol a ddiystyrir (£5 fel arfer) a phensiynau galwedigaethol gwerth mwy na £50.00; caiff y rhan fwyaf o incwm arall ei ddiystyru. Caiff y 'math newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith ei dalu am gyfnod o chwe mis ar y mwyaf. Gall Credyd Cynhwysol ychwanegu at y 'math newydd' o Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol, er enghraifft os oes gennych rent i'w dalu ac nid ydych eisoes yn derbyn Budd-Dal Tai neu os oes gennych blentyn ac nid ydych eisoes yn derbyn Credydau Treth. 

Eir manylion ynghylch sut i hawlio yn www.gov.uk/how-to-claim-new-style-jsa

Credyd Cynhwysol

RHYBUDD: Os ydych yn derbyn budd-dal etifeddol ar hyn o bryd - Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Credyd Treth Plant a/neu Gredyd Treth Gwaith neu Fudd-dal Tai, dylech bob amser geisio cyngor annibynnol cyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Y rheswm dros hyn yw:  

  • Ni ellir gwneud unrhyw hawliadau newydd ar gyfer budd-daliadau etifeddol (ac eithrio Budd-dal Tai ar gyfer rhai mathau o lety dros dro neu lety â chymorth) ar ôl 27 Ionawr 2021.
  • Cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno cais am Gredyd Cynhwysol, daw unrhyw hawl i Fudd-daliadau Etifeddol i ben. Ni fyddwch yn gallu ail-hawlio Credydau Treth, hyd yn oed os nad oes gennych hawl i gael taliad Credyd Cynhwysol.  

Bydd pobl o oedran gweithio (18 oed hyd at oedran pensiwn) y mae angen iddynt gyflwyno cais newydd i hawlio budd-dal prawf modd (bydd hawl yn dibynnu ar eich cyfalaf ac/neu eich incwm chi a'ch partner) yn awr yn gorfod hawlio Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gwpl ac mae un ohonoch yn hŷn nag oedran pensiwn y wladwriaeth a'r llall yn iau nag oedran pensiwn y wladwriaeth, mae hyn yn golygu eich bod yn bâr oed cymysg yn nhermau budd-daliadau - mae hyn yn golygu nad ydych fel arfer yn gallu hawlio Credyd Pensiwn ac efallai y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol - ceisiwch gyngor yn gyntaf.

Mae Credyd Cynhwysol wedi disodli hawliadau newydd am Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; Budd-dal Tai; Cymhorthdal Incwm; Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant. Caiff hawliadau eu gwneud a'u rheoli ar-lein drwy 'ddyddiadur'
https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/new-to-universal-credit/help-with-managing-your-money/

Bydd hawlio Credyd Cynhwysol yn rhoi terfyn ar unrhyw hawl bresennol neu hawl yn y dyfodol am y budd-daliadau y mae'n eu disodli. Os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, fe'ch cynghorir i gael cyfrifiad gwell i wirio a fyddai'n well i chi gadw at eich budd-daliadau presennol gydag addasiadau ar gyfer unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau neu hawlio Credyd Cynhwysol. 

Er mwyn i chi (a'ch partner, os oes gennych un) fod yn gymwys, rhaid bod gennych lai na £16,000 mewn cyfalaf a'ch bod yn bodloni'r prawf modd. Bydd y swm y mae gennych hawl iddo yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol, yr incwm neu'r enillion eraill rydych yn eu cael, a swm y cynilion sydd gennych rhwng £6,000 ac £16,000. Gall hawlwyr fod yn gymwys ar gyfer y budd-dal hwn os ydynt yn gweithio; os nad ydynt yn gweithio; os ydynt yn sâl neu os oes ganddynt gyfrifoldebau gofalu.

Rhaid i bawb sy'n hawlio Credyd Cynhwysol a'u partneriaid fod wedi llofnodi cytundeb hawlio a fydd yn amlinellu eu gofynion gwaith er mwyn cael y budd-dal hwn. Gallwch hawlio Credyd Cynhwysol fel yr unig incwm rydych yn ei dderbyn, neu gallwch ei hawlio'n ychwanegol at incwm arall (e.e. Math Newydd o Lwfans Ceisio Gwaith) er mwyn hawlio lefel yr incwm y mae ei angen arnoch i fyw, yn ôl y llywodraeth. 

Gofynion sy'n Ymwneud â'r Gwaith

Er mwyn bod yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol neu Lwfans Ceisio Gwaith math newydd, bydd eich cytundeb ceisio gwaith/cytundeb hawlio'n amlinellu eich gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith; mae'r rhain yn cynnwys cyfweliadau sy'n canolbwyntio ar y gwaith; paratoi at waith; chwilio am waith ac argaeledd i weithio. Gall methu cydymffurfio â gofynion sy'n ymwneud â'r gwaith arwain at gosb yn erbyn eich budd-daliad. Bydd hawlwyr a'u partneriaid yn destun cyfweliadau sy'n canolbwyntio ar y gwaith a gofynion paratoi at waith.

Mae'r rhan fwyaf o apwyntiadau wyneb yn wyneb yn y Ganolfan Waith wedi'u gohirio o hyd a bydd y cyswllt yn dal i fod dros y ffôn, dros e-bost neu drwy eich dyddiaduron ar-lein yn bennaf.

Costau Gofal Plant

Os ydych yn atebol i dalu costau gofal plant, efallai y gallwch dderbyn rhywfaint o gymorth ariannol drwy Gredydau Treth (os ydych eisoes yn derbyn Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith); neu Gredyd Cynhwysol; ac os ydych yn derbyn Budd-dal Tai, dylech roi gwybod i ni am y taliadau hyn.

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych wedi'ch diswyddo ac rydych ar incwm isel neu'n derbyn Credyd Cynhwysol, gallech gael Gostyngiad Treth y Cyngor i'ch helpu i dalu'ch Treth y Cyngor. Bydd faint y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau. Gallwch wneud hawliad ar-lein. Os ydych eisoes yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk.

Budd-dal Tai

Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich incwm neu'ch amgylchiadau wedi newid adroddwch am y newid ar-lein neu e-bostiwch Budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gellir derbyn hawliad newydd am Fudd-dal Tai mewn amgylchiadau cyfyngedig yn unig. Rhagor o wybodaeth am Fudd-dal Tai