Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin - gwasanaethau seibiant

Rydym wedi llunio rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am wasanaethau seibiant.

Os yw'r gwasanaethau seibiant yn ailddechrau, ydw i'n gallu defnyddio'r cyfnodau seibiant a glustnodwyd i fi o'r blaen yn awr?

Yn anffodus, ni allwch wneud hyn - dim ond seibiant brys y gallwn ei gynnig ar hyn o bryd. Mae gennym lai o leoedd oherwydd y gofyniad am gadw pellter cymdeithasol a rheoli'r haint.

Ydw i'n gallu symud y cyfnodau seibiant a glustnodwyd i fi i'r flwyddyn nesaf, gan nad wyf wedi cael llawer o seibiant eleni?

Yn anffodus, ni allwch wneud hyn. Bydd hyn yn golygu na fydd hi'n bosib i ni gadw at yr holl seibiannau a glustnodwyd  ac ni fydd yn bosib i ni drosglwyddo'r rhain i'r flwyddyn ganlynol. Rydym yn bwriadu ailddechrau'r system clustnodi seibiant unwaith y byddwn mewn sefyllfa i ailagor yn llawn.

A fyddaf yn colli fy hawl i seibiant os nad wyf yn gallu defnyddio'r gwasanaethau seibiant ar hyn o bryd?

Na.

Mae wir angen saib arnaf, a fyddaf yn cael un?

Trafodwch eich anghenion unigol â'ch rheolwr gofal. 

Os ydych yn ansicr ynghylch pwy yw'r rheolwr gofal a glustnodwyd i chi ac rydych yn defnyddio'r gwasanaethau anabledd dysgu, ffoniwch y Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol ar 01792 614100. Os ydych yn defnyddio gwasanaethau eraill, e-bostiwch y Pwynt Mynediad Cyffredin yn PMT@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 636519.  

Os oes gennyf ddewis amgen i wasanaeth seibiant e.e. taliadau uniongyrchol, faint o seibiant byddaf yn ei gael?

Trafodwch eich anghenion unigol â'ch rheolwr gofal.  Os nad ydych yn siŵr pwy yw'r rheolwr gofal a glustnodwyd i chi, gweler  y cwestiwn blaenorol. 

Fydd seibiant yn edrych ac yn teimlo'n wahanol?

Rydym wedi newid y gwasanaethau seibiant i sicrhau eu bod yn ddiogel i chi ddychwelyd, felly bydd pethau'n edrych ac yn teimlo'n wahanol. 

Mae angen saib arnaf ond rwy'n ofalwr hŷn ag anghenion iechyd; sut byddaf yn gwybod bod y gwasanaethau'n ddiogel i ddychwelyd iddynt? 

Rydym wedi dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru wrth ailddechrau gwasanaethau ac mae ganddynt asesiadau risg a gweithdrefnau ar waith i'w gwneud mor ddiogel â phosib o ran COVID-19. Mae croeso i chi gysylltu â Rheolwr y Gwasanaeth Seibiant (drwy ffonio 01792 516360/ 530361) i drafod eich pryderon ymhellach.

A fyddaf yn cael fy mhrofi am COVID-19 cyn aros yn y gwasanaeth seibiant?

Byddwch, Byddwch, bydd angen prawf PCR COVID-19 negatif (nid Prawf Llif Unffordd) bydd yn rhaid i chi gael eich profi bob tro rydych yn defnyddio'r gwasanaeth seibiant. Gall hyn fod drwy e-bost neu drwy neges destun

Beth os na all y person rwy'n gofalu amdano oddef cael prawf COVID-19?

Oherwydd polisi Llywodraeth Cymru, mae'n hanfodol bod rhaid cael canlyniad prawf COVID-19 negyddol fel bod unigolyn yn gallu dod i leoliad preswyl. Os nad yw unigolyn yn gallu goddef cael prawf COVID-19, bydd rhaid ystyried mathau eraill o gymorth dibreswyl.

Pam y mae'n rhaid cael prawf COVID-19 cyn i mi ddefnyddio'r gwasanaeth seibiant?

Polisi Llywodraeth Cymru yw y dylai pob unigolyn gael ei brofi a derbyn canlyniad prawf negyddol 48 awr cyn mynd i aros mewn llety preswyl.

Sut caiff y prawf COVID-19 ei drefnu? Pa mor hir cyn dod i'r lleoliad seibiant y bydd angen i mi gael y prawf a chael y canlyniadau?

Gall eich Rheolwr Gofal drefnu'r prawf. Mae rheolau llym ynghylch hyn, y gall eich Rheolwr Gofal eu hesbonio i chi.  Y peth pwysig i wybod yw bod prawf negyddol yn ddilys am 48 awr yn unig ac mae angen i'r seibiant ddechrau o fewn yr amser hwn. 

Sut byddaf yn cyrraedd y gwasanaeth seibiant?

Rydym yn gobeithio y bydd perthnasau/gofalwyr yn gallu dod â chi i'r gwasanaeth seibiant. Teithio gydag aelod o'r teulu/gofalwr yw'r ffordd fwyaf diogel i gyrraedd y gwasanaeth seibiant. Gallwn ystyried darparu trafnidiaeth gyfyngedig iawn os nad yw hyn yn bosib.

Pam y mae angen i unigolion hunanynysu am hyd at 14 diwrnod pan fyddannhw'n defnyddio'r gwasanaethau seibiant?

Mae hyn oherwydd eu bod yn dod i leoliad preswyl, sy'n peri'r risg uchaf o ran Coronafeirws ac mae'n unol â gofynion Llywodraeth Cymru. Os ydych wedi derbyn dau ddos o'r brechlyn COVID-19, does dim angen i chi hunanynysu o fewn y gwasanaeth mwyach. Fodd bynnag, os byddwch yn dechrau arddangos symptomau COVID-19 yna mae'n rhaid i chi ynysu.

Mae'n ofynnol o hyd i unigolion nad ydynt wedi cael y ddau frechiad wrth ymuno â'r gwasanaeth seibiant hunanynysu am eu bod yn mynd i leoliad preswyl, sef y risg uchaf i Coronafeirws. Mae hyn yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Os ydw i'n aros yn y gwasanaeth seibiant am lai na 14 diwrnod ac yn mynd adref, a fydd angen i mi barhau i hunanynysu?

Na - bydd dim ond angen i chi hunanynysu am hyd at 14 diwrnod tra byddwch yn aros yn y gwasanaeth seibiant. 

Sut ydw i'n hunanynysu yn y gwasanaeth seibiant? Beth fydd hyn yn ei olygu?     

  • Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu gadael yr adeilad yn ystod eich arhosiad, heblaw am i fynd i'r ardd. 
  • Bydd staff yn eich cynorthwyo ac yn ymgysylltu â chi drwy amrywiaeth o weithgareddau o fewn y gwasanaeth.
  • Nid yw hunanynysu'n golygu bod yn rhaid i chi aros yn eich ystafell wely drwy'r adeg, ond bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl eraill. 
  • Mae croeso i chi gysylltu â Rheolwr y Gwasanaeth Seibiant i drafod ymhellach yr hyn y bydd hunanynysu'n ei olygu i chi.

Os bydd angen i mi hunanynysu yn ystod seibiant dros nos, ydy hynny'n golygu na allaf fynd i fy narpariaeth ddydd?

Mae hynny'n gywir, yn anffodus ni fyddwch yn gallu defnyddio'ch darpariaeth ddydd wrth i chi hunanynysu yn y gwasanaeth seibiant. Gallwch barhau i ddefnyddio'ch darpariaeth ddydd pan fyddwch yn mynd adref. 

A fydd rhaid i fy ngofalwr hunanynysu pan fyddaf yn dychwelyd o seibiant dros nos?

Na, ni fydd angen i'ch gofalwr hunanynysu, oni bai ei fod ef/hi neu eich bod chi yn dechrau dangos symptomau Coronafeirws.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n dechrau arddangos symptomau Coronafeirws pan fyddaf yn y gwasanaeth seibiant?

Os ydych yn dechrau arddangos symptomau Coronafeirws pan fyddwch yn y gwasanaeth seibiant, trefnir prawf COVID-19 i chi. Bydd Rheolwr y Gwasanaeth Seibiant yn eich cynghori ynghylch unrhyw gamau pellach yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Beth fydd yn digwydd i'r trefniadau seibiant os bydd rhywun yn y gwasanaeth seibiant yn arddangos symptomau neu'n cael prawf positif?

Cyn gynted ag y bydd gan unrhyw un yn y gwasanaeth symptomau COVID-19, caiff y gwasanaeth ei atal. Os bydd preswylydd neu aelod o staff yn profi'n bositif am Coronafeirws tra bydd yn y gwasanaeth seibiant, yn ôl polisi Iechyd Cyhoeddus Cymru, ni fydd y gwasanaeth yn gallu derbyn unrhyw unigolion newydd i'r gwasanaeth am 28 diwrnod. Bydd angen canslo'r holl drefniadau seibiant a'u haildrefnu ar gyfer dyddiadau wedi i'r cyfnod hwn ddod i ben. Os bydd hyn yn digwydd, bydd y gwasanaeth yn cysylltu i roi gwybod i chi. Trafodwch eich dyddiadau seibiant amgen chi/ddyddiadau seibiant amgen y person rydych yn gofalu amdano â Rheolwr y Gwasanaeth Seibiant. 

Bydd Rheolwr y Gwasanaeth Seibiant yn cynghori unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth seibiant ar hyn o bryd ynghylch unrhyw gamau pellach yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ydw i'n cael ymweld â'r person rwy'n gofalu amdano pan fydd yn defnyddio'r gwasanaeth seibiant??

Gellir cynnal ymweliadau cartref gofal dan do arferol, a gall hyd at ddau ymwelydd dan do ymweld ar yr un pryd. 

Dylai pob ymwelydd gael ei brofi cyn ymweliad dan do ac mae profion cyflym ar gael i gartrefi gofal i hwyluso hyn.

Gall ymweliadau awyr agored ac ymweliadau o fewn podiau ymwelwyr neu fannau caeedig tebyg barhau i gael eu cynnal.
Os bydd achosion COVID-19, daw'r holl ymweliadau i ben dros dro. Gall ymweliadau mewn amgylchiadau eithriadol barhau i gael eu cynnal.
Gall yr ymweliadau ddod i ben hefyd os bydd cyfraddau trosglwyddo COVID-19 yn y gymuned yn cynyddu'n lleol neu'n genedlaethol ac y cyflwynir cyfyngiadau symud pellach. Yn yr un modd, gall trefniadau ar gyfer ymweliadau newid os yw'r cyfyngiadau'n cael eu llacio. 
Ni ddylech ymweld â'r gwasanaeth seibiant os oes gennych unrhyw symptomau sy'n gyson â symptomau COVID-19 neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â'r fath symptomau. 

Disgwylir i unrhyw ymwelwyr drefnu ymweliad ymlaen llaw fel y gall staff sicrhau bod y mesurau cadw pellter cymdeithasol priodol ar waith. Bydd disgwyl i chi hefyd ddarparu manylion at ddibenion Monitro ac Olrhain. Caiff y manylion hyn eu cadw am 28 niwrnod ac yna cânt eu dinistrio. 
 

Oes posibilrwydd y bydd yn rhaid i'r gwasanaethau seibiant gau unwaith eto?

Rydym yn gobeithio na fydd hyn yn digwydd a'n nod yw parhau i ddarparu gwasanaeth seibiant brys.

Fodd bynnag, byddwn yn amlwg yn ymateb i amgylchiadau wrth iddynt godi.

Mae posibilrwydd hefyd na fydd y gwasanaeth yn gallu derbyn atgyfeiriadau am gyfnod o amser os oes achos positif yn y gwasanaeth. 

Brechiad COVID-19: P'un a ydych wedi cael eich brechu rhag COVID-19 neu beidio (dos cyntaf a/neu ail ddos); bydd gofyn i chi ddilyn y protocolau hyn o hyd.

Close Dewis iaith