Chwilio'r wefan

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Adnau

Cyhoeddwyd y CDLl Adnau ar gyfer ymgynghoriad rhwng 18 Gorffennaf a 31 Awst 2016. Gweler y Cynllun Adnau a sylwadau'r ymgynghoriad ynghyd ag ymateb y cyngor.

Gellir gweld sylwadau a dderbyniwyd fel rhan o'r Ymgynghoriad Adnau ar-lein, ynghyd ag ymateb y cyngor yn yr adran dogfennau archwilio

Mae'r cyngor wedi paratoi  PDF Document Deposit LDP Consultation Report – July 2017 (PDF, 12MB)Yn agor mewn ffenest newydd Yn agor mewn ffenestr newyddsy'n rhoi mwy o fanylion am y broses ymgynghori ar y CDLl Adnau, yn crynhoi'r prif faterion a godwyd gan yr ymgynghoriad ac yn darparu crynodebau o sylwadau ynghyd ag ymateb y cyngor.

Y CDLl Adnau

Mae'r CDLl Adnau'n cyflwyno ymagwedd gadarnhaol at reoli'r twf a'r newid a fydd yn digwydd yn anochel yn y dyfodol yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r polisïau a'r cynigion a amlinellir yn y cynllun yn mynd i'r afael ag angen y sir am gartrefi, swyddi, isadeiledd a chyfleusterau cymunedol newydd er mwyn cefnogi twf economaidd a chodi safonau byw. Amlinellir polisïau sy'n hyrwyddo datblygu ynghyd â rhai a fydd yn sicrhau bod cynigion y dyfodol yn parchu ac yn hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol, tirweddau pwysig ac amgylcheddau sensitif y cyngor.

Mae'r cynllun yn hyrwyddo agenda a strategaeth glir ar gyfer 'creu lleoedd' ac yn pwysleisio bod rhaid i ddatblygu yn y dyfodol gyd-fynd â'r nodau trosgynnol o wella ansawdd bywyd a lles. Yn anochel, mae cynllunio ar gyfer twf sy'n gymesur â dyheadau dinas-ranbarth yn cynnwys penderfyniadau anodd ynghylch rhyddhau tir glas ar gyfer datblygu, fodd bynnag, mae'r CDLl Adnau'n rhoi'r cyfle i sicrhau y bydd ansawdd a natur datblygiadau o'r fath yn sicrhau bod y lle a geir yn y diwedd yn darparu etifeddiaeth falch i genedlaethau'r dyfodol.

Mae'r datganiad ysgrifenedig Adnau'n cynnwys:

 • Trosolwg a Strategaeth
 • Polisïau a Chynigion
 • Fframwaith Monitro
 • Rhestr o Dermau
 • Map Cynigion
 • Atodiadau

Mae Map Cynigion y CDLl yn cynnwys cyfres o fapiau sy'n cwmpasu holl ardaloedd y sir, ac yn cynnwys amrywiaeth o ddynodiadau ar ben cefndir arolwg ordnans. Mae'r rhain yn cynnwys safleoedd ac ardaloedd datblygu a ddisgrifiwyd yn y polisïau a'r cynigion blaenorol. Mae hefyd yn diffinio ffiniau aneddiadau'r brif ardal drefol a'r pentrefi allweddol; y tu hwnt i'r rhain yw'r ardaloedd a ystyrir yn gefn gwlad agored, lle na ffefrir y rhan fwyaf o fathau o ddatblygu. Mae dynodiadau'r Map Cynigion yn cynnwys:

 • Safleoedd Tai (dyraniadau ac ymrwymiadau)
 • Ardaloedd Datblygu Strategol
 • Canolfannau Rhanbarthol a Pharciau Manwerthu
 • Ardaloedd Diogelu Mwynau
 • Llain Las/Lletemau Glas
 • Ardaloedd Tirwedd Arbennig

Gweld y Cynllun Adnau

Gellir gweld polisïau a chynigion y Cynllun Adnau drwy lawrlwytho'r dogfennau fel rhai PDF gan ddefnyddio'r dolenni isod. 

Asesiadau a thystiolaeth ategol

Ategir y CDLl Adnau gan nifer mawr o astudiaethau technegol, asesiadau, tystiolaeth a gwybodaeth ategol sy'n cynnwys Arfarniad Cynaladwyedd (AC) sy'n ymgorffori Arfarniad Cynaladwyedd Strategol (AAS) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC). Gellir gweld asesiadau a thystiolaeth ategol a gyflwynwyd fel Dogfennau Craidd a'r Sylfaen Dystiolaeth i'w harchwilio o we-dudalennau'r archwiliad: Archwiliad y CDLl. Gellir gweld tystiolaeth ategol bellach ar gyfer y CDLl yn nogfennau cefndir y CDLl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM