Chwilio'r wefan

Cynllun datblygu llynedol (CDU)

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Dinas a Sir Abertawe ar 10 Tachwedd 2008. Hwn yw'r cynllun datblygu diweddaraf. Mae'n cwmpasu ardal weinyddol yr awdurdod ac fe'i defnyddir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae'n amlinellu amrywiaeth o bolisïau a chynigion sy'n berthnasol i ddatblygiadau yn y dyfodol, ac yn ymwneud â defnydd a chadwraeth tir ac adeiladau yn y ddinas a'r sir hyd at 2016.

Mae'r CDU wedi'i seilio'n gadarn ar egwyddorion cynllunio cynaliadwy. Adlewyrchir hyn yn ei strategaeth ofodol a'r ymagwedd gyffredinol at batrwm, ffurf a dosbarthiad datblygiadau newydd.

Un ddogfen mewn dwy ran yw datganiad ysgrifenedig y CDU: Mae Rhan 1 yn amlinellu'r strategaeth gyffredinol ac mae Rhan 2 yn cynnwys polisïau manwl a chynigion ar gyfer safleoedd penodol er mwyn gweithredu'r strategaeth. Ategir hyn gan gyfres o gynlluniau defnyddio tir sy'n ffurfio Map Cynigion y CDU.

Mae'r CDU ar gael i'w weld naill ai'n rhyngweithiol neu mewn fformat PDF. Mae'r CDU rhyngweithiol yn rhoi mynediad cyflymach a haws i bolisïau unigol yn y Datganiad Ysgrifenedig ac mae'n cynnig Map Cynigion y gellir ei archwilio'n llawn. Mae'r Map hefyd yn darparu canlyniadau chwilio polisi ar gyfer meysydd penodol ac mae'n rhoi dolenni i'r polisïau hynny yn y Datganiad Ysgrifenedig. I weld y CDU Rhyngweithiol, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod:

Datganiad Ysgrifenedig CDU Rhyngweithiol

Map Cynigion CDU Rhyngweithiol

CDU datganiad ysgrifenedig

Mae datganiad ysgrifenedig y cynllun datblygu unedol ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen hon.

CDU map cynigion

Mae map cynigion y cynllun datblygu unedol ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM