Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Cynnig Gofal Plant a Ariennir gan y Llywodraeth

Bydd rhieni plant 3 a 4 mlwydd oed sy'n byw yn Abertawe ac yn gweithio'n cael mynediad at ofal plant hyblyg a ariennir, a fydd ar gael yn ystod y tymor ac a fydd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer 9 wythnos o'r gwyliau.

Bydd y cynnig yn ychwanegol at hawl presennol y plant i addysg gynnar (a elwir weithiau'n feithrinfa'r Cyfnod Sylfaen).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gofal plant cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe 

Beth fydd y cynnig?

Mae Llywodraeth Cymru am i'r cynnig gofal plant fod yn glir ac mor hawdd â phosib i gael mynediad ato fel bod rhieni'n gallu parhau i ddewis y darparwyr sy'n diwallu eu hanghenion orau.

Bydd rhieni'n derbyn cyfanswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn.

Gall rhieni dderbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim am 9 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y gwyliau.

Pryd gallaf wneud cais am y cynnig?

Os ydych yn byw yn Abertawe, efallai y gallwch gael mynediad at y cynnig y tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn 3 oed.

Tymor yr Hydref 2020

Tymor y Gwanwyn 2021

Tymor yr Haf 2021

Tymor yr Hydref 2021

Tymor y Gwanwyn 2022

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng: 1 Medi a 3 Ionawr 2021.

Gwnewch Gais Nawr.

Rhoddir arian i'r rheini sy'n gymwys o 4 Ionawr 2021.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng: 4 Ionawr 2021 ac 11 Ebrill 2021.

Gallwch gyflwyno cais hyd at 6 wythnos cyn 11 Ebrill.

Rhoddir arian i'r rheini sy'n gymwys o 12 Ebrill 2021.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng: 12 Ebrill a 31 Awst 2021.

Gallwch gyflwyno cais hyd at 6 wythnos cyn 31 Awst.

Rhoddir arian i'r rheini sy'n gymwys o 2 Medi 2021.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng: 1 Medi a 3 Ionawr 2022.

Gallwch gyflwyno cais hyd at 6 wythnos cyn 3 Ionawr 2022.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 oed rhwng: 4 Ionawr 2022 a 24 Ebrill 2022.

Gallwch gyflwyno cais hyd at 6 wythnos cyn 24 Ebrill 2022.

 

Apply online button

Gofal Plant a Chwarae: Cwestiynau Cyffredin am Lefel Rhybudd 4

https://gov.wales/childcare-and-play-alert-level-4-frequently-asked-questions

 

Sut bydd derbyn y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ceir rhagor o wybodaeth yn gov.wales/childcare offerYn agor mewn ffenest newydd

Pa feini prawf cymhwysedd fydd angen i mi eu bodloni?

Bydd y cynnig gofal plant ar gael i rieni sy'n gweithio. Efallai bydd gennych hawl i dderbyn gofal plant ychwanegol os ydych yn byw yn Abertawe, mae eich plentyn o fewn yr ystod oedran ac rydych yn ennill ar gyfartaledd swm sydd gyfwerth ag o leiaf 16 awr yr wythnos ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu'r cyflog byw cenedlaethol ond sy'n llai na £100,000 y flwyddyn.


Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn awyddus i glywed gan rieni a darparwyr er mwyn llywio'r cynnig gofal plant, a gallwch rannu'ch profiadau o ofal plant gyda Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i ddatblygu'r cynnig. Gall rhieni a darparwyr fynd i  https://gov.wales/childcare-parenting.

Fel arall, gallwch e-bostio Llywodraeth Cymru'n uniongyrchol: TalkChildcare@wales.gsi.gov.uk

Neu ysgrifennwch i'r cyfeiriad canlynol: Tîm Cynnig Gofal Plant, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 2il Lawr y Gogledd, Caerdydd CF10 3NQ.

Datganiad cymhwysedd parhaus

Mae Cyngor Abertawe yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu'r cynnig 30 awr o ofal plant a ariennir yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM