Chwilio'r wefan
English

Gwirfoddoli ar gyfer rôl dros dro wahanol

Gallwch wirfoddoli'n gyflym ac yn hawdd am rôl dros dro wahanol yn ystod pandemig Coronafeirws.

Mae staff yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer swyddi newydd i helpu i ddarparu a chynnal gwasanaethau hanfodol a newydd dros yr wythnosau nesaf.

Dros yr wythnosau diwethaf gwnaed nifer o newidiadau i'r ffyrdd y mae staff eisoes yn gweithio.

Erbyn hyn mae'r cyngor, â chefnogaeth undebau llafur, wedi cyhoeddi galwad i'r gad, yn gofyn i bobl fel y chi fynd gam ymhellach a bod yn hygyrch o ran ble a phryd rydych yn gweithio. 

I helpu i alluogi hyn, sefydlwyd system ar-lein newydd fel y gallwch wirfoddoli'n gyflym ac yn hawdd ar gyfer rôl dros dro gwahanol yn ystod pandemig Coronafeirws.

 

Yr hyn sydd ei angen arnom gennych chi:

Er mwyn gwneud cais, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru'ch manylion cyswllt ar ein ap gwybodaeth cyswllt gweithiwr newydd ymaYn agor mewn ffenest newydd.

Bydd hyn yn ein galluogi i gysylltu â chi ynghylch eich cais a hefyd i roi'r diweddaraf i chi am wybodaeth y cyngor o ran COVID-19 drwy gydol yr argyfwng.

Nesaf, defnyddiwch y ffurflen gais gwirfoddoliYn agor mewn ffenest newydd i ddweud wrthym am eich rolau, sgiliau a chymwysterau a ffefrir yn fanwl, er mwyn ein helpu i roi swydd addas i chi.

Drwy gytuno i newid eich rôl, gweithio'n wahanol neu weithio oriau gwahanol, byddwch yn ein helpu i gefnogi cymunedau lleol, eich cymdogion a'r GIG. Byddwch yn ein helpu ni i helpu'r GIG i achub bywydau.

 

Ein hymrwymiad i chi

Er gwaethaf yr heriau sefydliadol ac ariannol mawr rydym yn eu hwynebu, ymrwymiad y cyngor i chi yw:

 • Sicrhau na fydd unrhyw un yn colli tâl oherwydd Covid-19
 • Talu'r cyfraddau tâl priodol ar gyfer gwaith y tu allan i'ch oriau gwaith arferol
 • Bod mor hygyrch â phosib o ran cronni amser yn ôl (TOIL) a gwyliau er mwyn caniatáu i chi newid y rhain yn daliadau ychwanegol, lle y bo'n briodol
 • Wrth gwrs, byddwn yn darparu'r cyfarpar amddiffyn personol (PPE) angenrheidiol i staff sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli ar gyfer rolau gofalu hanfodol 
 • A byddwn yn parhau i wrando ar bryderon staff a rhoi cyngor.

Mae enghreifftiau o swyddi sydd ar gael yn cynnwys:

 • Swyddogaethau cefnogi'r Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Gofal y rheng flaen, er enghraifft yr henoed a phlant
 • Gwaith gweinyddol / ateb ffonau / blaen tŷ
 • Glanhawr
 • Gweithwyr banc bwyd
 • Gyrwyr/dosbarthu
 • Gyrwyr LGV
 • Gwaith trafod â llaw
 • Crefftau medrus
 • Paratoi bwyd/arlwyo.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM