Chwilio'r wefan
English

Gorfodi coronafeirws

I wneud yn siŵr bod busnesau'n lleihau eu risg o ddod i gysylltiad â cornonafeirws yn eu mangreoedd, mae ein swyddogion gorfodi'n archwilio busnesau.

Sign for premises improvement notice

O dan Rheoliad 12 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020, gall swyddogion gorfodi'r cyngor fynnu bod rhai mesurau (penodol) yn cael eu cymryd mewn perthynas â mangre, a gallant gau'r fangre honno os oes angen.  Fel rhan o'r gorfodi hwn, gall ein swyddogion roi hysbysiad o wella mangre neu hysbysiad o gau mangre.

Os rhoddwyd  hysbysiad o wella mangre i fusnes, dylai'r person sy'n gyfrifol am fangre gymryd mesurau penodedig i sicrhau bod y fangre'n cydymffurfio â'r mesurau diogelwch angenrheidiol er mwyn lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws. Os na chymerir y mesurau hynny, gall swyddog roi "hysbysiad o gau mangre" sy'n mynnu bod mangre'n cau. Lle bo'r angen, gall swyddog hefyd roi hysbysiad o gau mangre heb fod hysbysiad o wella mangre wedi'i roi'n flaenorol.

Unwaith y bodlonir y mesurau a nodwyd yn yr hysbysiad, gellir terfynu hysbysiad o wella mangre.

Mae'n rhaid i unrhyw fangre y rhoddwyd hysbysiad iddo arddangos yr hysbysiad hwnnw mewn lle amlwg wrth bob mynedfa i'r fangre. Byddwn hefyd yn cyhoeddi manylion hysbysiadau rydym wedi'u rhoi ar y wedudalen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM