Toglo gwelededd dewislen symudol

Gorfodi coronafeirws

I wneud yn siŵr bod busnesau'n lleihau eu risg o ddod i gysylltiad â cornonafeirws yn eu mangreoedd, mae ein swyddogion gorfodi'n archwilio busnesau.

Sign for premises improvement noticeO dan Rheoliad 12 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020, gall swyddogion gorfodi'r cyngor fynnu bod rhai mesurau (penodol) yn cael eu cymryd mewn perthynas â mangre, a gallant gau'r fangre honno os oes angen.  Fel rhan o'r gorfodi hwn, gall ein swyddogion roi hysbysiad o wella mangre neu hysbysiad o gau mangre.

Os rhoddwyd  hysbysiad o wella mangre i fusnes, dylai'r person sy'n gyfrifol am fangre gymryd mesurau penodedig i sicrhau bod y fangre'n cydymffurfio â'r mesurau diogelwch angenrheidiol er mwyn lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws. Os na chymerir y mesurau hynny, gall swyddog roi "hysbysiad o gau mangre" sy'n mynnu bod mangre'n cau. Lle bo'r angen, gall swyddog hefyd roi hysbysiad o gau mangre heb fod hysbysiad o wella mangre wedi'i roi'n flaenorol.

Unwaith y bodlonir y mesurau a nodwyd yn yr hysbysiad, gellir terfynu hysbysiad o wella mangre.

Mae'n rhaid i unrhyw fangre y rhoddwyd hysbysiad iddo arddangos yr hysbysiad hwnnw mewn lle amlwg wrth bob mynedfa i'r fangre. Byddwn hefyd yn cyhoeddi manylion hysbysiadau rydym wedi'u rhoi ar y wedudalen hon.