Chwilio'r wefan
English
Information

Gwasanaethau'r cyngor - gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau.

Bydd y dudalen hon yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor. Wrth ddefnyddio unrhyw un o'n gwasanaethau neu gynllunio i fynd i unrhyw adeilad sy'n cael ei redeg gan y Cyngor, cofiwch ddilyn y cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol neu hunanynysu.

Y datganiad diweddaraf i'r wasg

Mae'r Ganolfan Ddinesig ar gau i'r cyhoedd ac ar agor i staff yn unig. Mae Neuadd y Ddinas ar agor i staff yn unig.


Isod, ceir rhestr o brif feysydd ein gwasanaethau; defnyddiwch y dolenni perthnasol i gael rhagor o wybodaeth:

Mae'r ganolfan gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig bellach ar gau ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb: Sut i gyrchu gwasanaethau'r Ganolfan Gyswllt tra bydd yr adeilad ar gau

Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariadau ynghylch coronafeirws a gofal cymdeithasol

Ysgolion a Dysgu Diweddariadau ynghylch Coronafeirws ar gyfer ysgolion: Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

Banciau bwyd: Banc bwyd

Cyngor ynghylch budd-daliadau: Coronafeirws - diweddariad ynghylch budd-daliadau

Cymorth a chyngor ynghylch gostyngiad treth gyngor: Gostyngiad Treth y Cyngor

Cynnig gofal plant Cymru: Cynnig Gofal Plant a Ariennir gan y Llywodraeth

Gwybodaeth ynghylch claddu ac amlosgi: Claddedigaethau ac Amlosgiadau

Cofrestryddion - Gwybodaeth am gofrestriadau neu sermoniau: Genedigaethau, marwolaethau, phriodasau a partneriaeth sifil 

Gwybodaeth ynghylch ym weld a'n swyddfa Crwner: Swydd Crwner

Gwybodaeth am ailgylchu, casglu biniau a chanolfannau ailgylchu: Ailgylchu a sbwriel

Ymholiadau ynghylch trefniadau derbyn ysgolion: Mynediad i ysgolion, presenoldeb a lles

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes: Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Ymholiadau ynghylch hyfforddiant i lywodraethwyr: Rhaglen hyfforddi a datblygu llywodraethwyr

Cyrsiau hyfforddi'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Llyfryn Hyfforddiant Gwasnanaeth - Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaethau diwylliannol, amgueddfeydd, orielau cyfleusterau hamdden awyr agored, theatrau: Hamdden

Llyfrgelloedd Abertawe:  Llyfrgelloedd

Trwyddedu tacsis: Newidiadau dros dro i geisiadau trwyddedau gyrwyr tacsis a cherbyndau

Tai gan gynnwys Dewisiadau Tai a swyddfeydd tai ardal: Coronafeirws a newidiadau i wasanaethau tai

Trwyddedau alcohol ac adloniant: Diweddariadau ynghylch coronafeirws mewn perthynas a thrwyddedau alcohol ac adloniant

Gwybodaeth am feysydd chwarae a chyfleusterau chwarae â theganau bach: Parciau a mannau gwyrdd

Gwybodaeth am wasanaethau a siop Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe: Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Gwybodaeth am doiledau cyhoeddus: Toiledau cyhoeddus

Gwybodaeth am wasanaethau Rheoli Adeiladu: Newidiadau dros dro i wasanaethau Rheolia Adeiladu

Ffynonellau cyngor a chymorth: Rhagor o ffynonellau cyngor a chymorth

Parcio ceir a chludiant: Parcio a chludiant

Meysydd carafanau a pharciau gwyliau Trwydded carafanau a gwersylla: Trwydded safle carafanau a gwersylla

Gwasanaeth rheoli plâu: Rheoli plâu

Llwybrau troed a mynediad i'r arfordir/cefn gwlad: Llwybrau troed a mynediad i'r arfordir/cefn gwlad

Parcio i breswylwyr: Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlen

Wedi'i bweru gan GOSS iCM