Chwilio'r wefan
English

Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF).

Bydd y gronfa yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd naill ai wedi profi / a fydd yn parhau i gael effaith negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19.

Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorfennaf 2021 a 31 Awst 2021, a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau oedd ar waith o ddechrau'r cyfnod.

Yn benodol, bydd y gronfa yn cefnogi busnesau sydd naill ai:

a) Wedi gorfod aros ar gau neu'n methu â masnachu oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021
b) Yn Ofod Digwyddiadau unigryw ac atyniadau wedi'u heffeithio'n ddifrifol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus
c) Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai 2021
d) Yn fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

AC (mae hyn yn berthnasol i bob un o'r uchod):

Wedi cael eu heffeithio yn negyddol sylweddol drwy lai o drosiant o 60% neu fwy ym mis Gorffennaf ac Awst 2021 o'i gymharu â mis Gorffennaf a mis Awst 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

 

Sut i wneud cais (mae hyn yn seiliedig ar drosiant)

Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu'n amcangyfrif os dechreuodd y busnes ar ôl Mawrth 2020.

 • Darperir cymorth i fusnesau a chanddynt drosiant sy'n fwy nag £85,000 yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru
 • Bydd cymorth i fusnesau a chanddynt drosiant sy'n llai nag £85,000 yn cael ei weinyddu gennym ni (Cyngor Abertawe) -  parhewch i ddarllen yr isod

 

Cymhwysedd (ar gyfer busnesau a chanddynt drosiant sy'n llai nag £85,000)

Gall busnesau sy'n bodloni'r meini prawf canlynol fod yn gymwys am grant:

 • Roedd y busnes yn masnachu cyn 4 Rhagfyr 2020
 • Rhaid bod y busnes yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau fod ag o leiaf un o'r canlynol:
  • Cyfeirnod Unigryw Trethdalwr (UTR) gan CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu Dystysgrif Eithrio o TAW (os yw'n berthnasol)
  • Rhif Cofrestru'r Cwmni (os yw'n berthnasol)
  • Rhif trwydded cerbyd hacni neu rif trwydded minicab preifat (os yw'n berthnasol)
 • Rhaid i fusnesau fodloni un o'r amodau canlynol:
  • Mae'r Wedi gorfod aros ar gau neu'n methu â masnachu oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021 ac wedi profi gostyngiad o >60% mewn trosiant yn y cyfnod hwn, o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd yng Nghymru ac a estynnwyd wedyn, neu
  • Yn Ofod Digwyddiadau unigryw ac atyniadau wedi'u heffeithio'n ddifrifol gan reoliadau ymbellhau cymdeithasol parhaus ac mae wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o >60% yn y cyfnod hwn, o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd yng Nghymru ac a estynnwyd wedyn, neu
  • Busnesau eraill sydd ag >60% o effaith ar drosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau parhaus ers 1 Mai ac nad oeddent yn gallu agor dan do cyn 17 Mai neu
  • Mae'n fusnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i'r 3 chategori uchod ac mae wedi gweld gostyngiad o >60% mewn trosiant yn y cyfnod
 • Cwmni cyfyngedig â throsiant o rhwng £10,000 ac £85,000
 • Unig fasnachwyr / partneriaethau â throsiant sy'n llai na £85,000
 • Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm (>50%)
 • Rhaid i fusnesau sy'n derbyn cymorth geisio cadw eu cyflogeion am 12 mis
 • Dim ond un cais fesul busnes (os oes sawl safle dan 1 busnes, yna dylid eu cyfuno'n un cais)
 • Dylai busnesau fod wedi bod yn masnachu hyd at 4 Rhagfyr pan ddaeth y cyfyngiadau newydd i rym yng Nghymru - efallai y bydd angen darparu tystiolaeth i ddangos hyn
 • Ni all cyfanswm grantiau cymorth Covid-19  (gan gynnwys unrhyw ddyfarniad pellach drwy'r gronfa ddewisol hon) fod yn fwy nag 100% o drosiant ymgeisydd am flwyddyn fasnachu nodweddiadol.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm os ydych chi'n unig fasnachwr neu'n bartneriaeth. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.
 • Os nad yw eich trosiant wedi gostwng o leiaf 60% o'i gymharu â'r cyfnod Gorfennaf / Awst yn 2019 neu gyfnod masnachu cyfatebol os sefydlwyd y busnes ar ôl y dyddiad hwnnw.
 • Os ydych chi'n gymwys am gymorth gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol - Cymorth i Weithwyr Llawrydd (a lansiwyd ar 17 Mai 2021).
 • Os ydych chi wedi derbyn cyllid tuag at gostau ar gyfer yr un cyfnod o gronfeydd fel "Cronfa Cymru Egnïol" neu'r "Gronfa Cadernid Cymunedau".

Word Document Y Gronfa Cadernid Economaidd nodiadau cyfarwyddyd (Word, 40KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Gwnewch gais ar-lein nawr

Apply online welsh button
Gwneud cais i'r Gronfa Cadernid Economaidd

Dyddiad cau: 5.00pm, 9 Awst 2021

I wneud cais am grant, bydd angen eich bod wedi creu Cyfrif Abertawe. Os nad oes gennych un o'r rhain yn barod, byddwch yn gallu creu un ar ddechrau'r broses ymgeisio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM