Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am adnoddau dynol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am adnoddau dynol (Rhyddid Gwybodaeth).

Contractau

Faint o staff sydd wedi cael eu cyflogi ar gontractau cyflenwi?

2020/21 - 269
2019/20 - 268
2018/19 - 220
2017/18 - 437
2016/17 - 492

Achosion disgyblu

Beth oedd cyfanswm gweithwyr y cyngor a waharddwyd ar dâl llawn a'r cyfanswm y cawsant eu talu? Beth oedd y rheswm am y gwaharddiad ym mhob achos?

Achosion disgyblu
 Mae'r adrannau'n cynnwysMae'r rhesymau'n cynnwys
2020/21
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Torri ymddiriedaeth a hyder
 • Methiant i ddilyn côd ymddygiad proffesiynol
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Lladrad
 • Torri iechyd a diogelwch
 • Defnyddio eiddo'r cyngor at ddefnydd preifat
 • Ymddygiad sy'n effeithio'n andwyol ar addasrwydd gweithiwr i gyflawni'i rôl
 • Ffugio dogfennau'r awdurdod
2019/20I'w gadarnhauI'w gadarnhau

2018/19

8 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £7,6231.86

 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Absenoldeb anawdurdodedig
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau

2017/18

19 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £234,793.68

 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Adnoddau
 • Rheoli gwastraff
 • Adfywio economaidd a chynllunio
 • Tai a diogelu'r cyhoedd
 • Arlwyo a glanhau
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Lladrad honedig
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau
 • Torri rheolau iechyd a diogelwch
 • Pryderon diogelu

2016/17

30 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £221,054.33

 • Gwasanaethau diwylliannol
 • Adeiladu corfforaethol
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Rheoli gwastraff
 • Adfywio economaidd a chynllunio
 • Addysg
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Adnoddau
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Sylwadau amhriodol ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau
 • Lladrad honedig

Faint o weithwyr a ddychwelodd ar ôl cael eu gwahardd?

2020/21 - 4 (mae 6 ymchwiliad cyfredol)
2019/20 - I'w gadarnhau
2018/19 - 4 (mae ymchwiliadau'n parhau)
2017/18 - 8 (mae ymchwiliadau'n parhau)
2016/17 - 9
2015/16 - 2
2014/15 - 9

Dylid nodi nad yw gwaharddiad yn gosb ddisgyblu ac nid yw gweithwyr yn cael eu gwahardd fel mater o drefn. Mae angenrheidrwydd y gwaharddiad yn cael ei ystyried a'i adolygu'n ofalus iawn drwy gydol y broses er mwyn sicrhau bod angen parhaol am waharddiad. Ystyrir gwaharddiad fel dewis olaf bob amser ac mae'r mater yn cael ei drin â sensitifrwydd a doethineb. Pe na fyddai diben i'r gwaharddiad, ni fyddai gwahardd y gweithiwr yn briodol. Bydd gweithiwr sy'n cael ei wahardd yn derbyn ei gyflog arferol/ei gyflog ar gyfartaledd. Bydd yn anarferol gwahardd gweithiwr nad yw'n ddigon iach i weithio ar yr adeg yr ystyrir y gwaharddiad. Pan fydd y gweithiwr yn cael ei wahardd pan fydd yn ennill llai na'r cyflog llawn (neu dim cyflog) a nodir yn ei gontract cyflogaeth, bydd y taliad lefel is yn cael ei dalu yn ystod cyfnod y gwaharddiad.

Data Cydraddoldeb Gweithwyr

Adroddiad ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Pensiynau

Gellir dod o hyd i wybodaeth am bensiynau a buddsoddiadau cronfa yn: Adroddiadau a chyfrifon blynyddol (Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe)

Recriwtio

Faint o aelodau staff a benodwyd yn ystod y cyfnodau canlynol?

2020/21 - 817
2019/20 - 865
2018/19 - 649
2017/18 - 847
2016/17 - 750

Faint mae'r cyngor wedi'i wario ar hysbysebu swyddi gwag yn allanol yn ystod y cyfnodau canlynol?  

2020/21 - £39,548.15
2019/20 - £7,412.34
2018/19 - £26,649
2017/18 - £46,381
2016/17 - £31,596

Cyflogau

Gellir dod o hyd i fanylion am gyflogau yn y polisi cyflog: Chwilio am bolisïau'r cyngor

Gellir gweld polisïau'r cyngor ynghylch cyflogau yn y: Chwilio am bolisïau'r cyngor

Absenoldeb salwch

Faint o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch staff fesul cyfwerth ag amser llawn (CALl)? Beth oedd y 3 phrif reswm a roddwyd ar gyfer absenoldeb salwch?

2020/21
82,955.87 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, coronafeirws, arhosiad yn yr ysbyty

2019/20
83,461.5 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

2018/19
94,673.45  - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

2017/18
86,769.50  - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

2016/17
83,487.50 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anhwylderau ar y stumog

Staff/uwch-staff

Faint o aelodau staff a gyflogir gan y cyngor?

Ar 31 Mawrth 2021 - cyfanswm o 10,937

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6045
 • Staff mewn ysgolion - 4892

Ar 31 Mawrth 2020 - cyfanswm o 10,954

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6062
 • Staff mewn ysgolion - 4892

Ar 31 Mawrth 2019 - cyfanswm o 11,053

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6158
 • Staff mewn ysgolion - 4895

Ar 31 Mawrth 2018 - cyfanswm o 11,232

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6509
 • Staff mewn ysgolion - 4723

Ar ddiwedd mis Medi 2017 - cyfanswm o 11,044

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6499
 • Staff mewn ysgolion - 4545

Strwythur tîm arweinyddiaeth y cyngor: Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Ysgolion

Faint o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch? Faint o aelodau staff sydd wedi ymddeol? Faint o aelodau staff sydd wedi'u diswyddo?

Staff ysgolion
BlwyddynDiwrnodau a gollwyd oherwydd salwchNifer y staff sydd wedi ymddeolNifer y staff sydd wedi'u diswyddo
2020/2129,236.65384
2019/2029,211.533920
2018/1931,251.734310
2017/1833,352.75699
2016/1729,036.757111

 Ar gyfer staff addysgu a staff atodol y mae'r ffigurau hyn (gan gynnwys cynorthwywyr dysgu a staff gweinyddol).

Adroddiad ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae angen i ni ddadansoddi data ein gweithlu er mwyn deall a oes bwlch cyflog rhwng y rhywiau o dan reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 ar gyfer cyflogwyr sydd â 250 o weithwyr neu ragor, yn seiliedig ar 'ddyddiad cipolwg'.