Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau'n cael eu cyhoeddi i ffarwelio ag un o bontydd y ddinas

Bydd pont gerddwyr Heol Ystumllwynarth yn Abertawe sy'n edrych braidd yn ddi-raen erbyn hyn yn cael ei symud ar benwythnos 1/2 Chwefror.

ORdBridge

Bydd symud y bont yn paratoi'r ffordd dros y misoedd nesaf am bont dirnod ehangach, wedi'i gorchuddio'n rhannol a'i goleuo'n fewnol a fydd yn rhan o gynllun yr arena dan do gwerth £135 miliwn sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd.

Fel rhan o Gam Un Abertawe Ganolog, adeiledir arena ddigidol â lle i 3,500 o bobl, y parcdir a'r maes parcio ar dir hen faes parcio Heol Ystumllwynarth ger yr LC. Bydd y bont euraid newydd yn cysylltu'r rhain i gyd â maes parcio newydd aml-lawr y cynllun, unedau masnachol a chartrefi ar safle llawr gwaelod maes parcio dros dro'r Santes Fair, ger Tesco y Marina.

Dyma rai o'ch cwestiynau allweddol am ddymchwel y bont, wedi'u hateb gan Arweinydd y Cyngor Rob Stewart.

Cwestiynau Cyffredin

Pam y mae'n rhaid symud y bont?

Nid yw'n addas ar gyfer cynllun trawsnewid Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £135 miliwn. Bydd y cynllun hwn yn creu cysylltiad cryfach rhwng y dref a'r môr, ac yn caniatáu i ragor o bobl, gan gynnwys ymwelwyr â'r arena, gerdded a beicio dros Heol Ystumllwynarth.

Pryd y caiff ei symud?

Disgwylir iddi gael ei symud dros nos rhwng 10pm ar 1 Chwefror a 10am fore trannoeth. Os bydd tywydd gwael yn tarfu ar hyn, byddwn yn ailystyried.

Am faint o'r gloch gaiff y bont ei chodi?

Mae'n anodd rhoi union amser ar hyn o bryd gan fod yr amser a gymerir ar y gwaith paratoi, gan gynnwys gosod yr offer codi yn ei le, yn amrywio. Mae'n weithrediad cymhleth felly bydd yr amseru'n dibynnau ar sawl ffactor. Bydd y rhan fwyaf o amser a glustnodir - 10pm i 10am - yn cael ei dreulio'n paratoi ac yn clirio; bydd y broses godi'n cymryd amser mwy cymedrol rhwng yr amserau hyn.

Pa mor fawr yw'r bont?

Mae'r prif led concrit yn croesi Heol Ystumllwynarth ar uchafswm uchder o 6m ac mae'n pwyso tua 150 tunnell. Mae lled o 28 metr rhwng dau gynhaliad.

Faint o'r bont gaiff ei godi ar y noson?

Y lled canolog - hynny yw y llwyfan concrit 28m sydd ar hyn o bryd yn ymestyn rhwng y ddau gynhaliad fertigol. Y cynllun yw ei symud i ardal y ramp deheuol ymlaen llaw, yna'r ramp gogleddol yn yr wythnosau sy'n dilyn.

Sut caiff hwn ei symud?

Gan ddefnyddio craeniau 800 tunnell 25m o uchder.

Pwy fydd yn ymwneud â hyn?

Tua 25 o weithwyr adeiladu proffesiynol. Rheolir y weithred - ar ran y cyngor - gan Buckingham Group Contracting Ltd, prif gontractwr Cam un Abertawe Ganolog. Cwmni Bond Demolition a Baldwins Cranes o Gaerffili, sydd â depot yn Abertawe, fydd yn codi'r bont. Mae gwaith paratoi manwl er mwyn ei symud wedi bod yn digwydd ers sawl wythnos.

Ble bydd y craeniau'n gosod y lled?

Ar ardal y ramp wrth ymyl ffordd gerbydau Heol Ystumllwynarth sy'n mynd tua'r Mwmbwls; bydd y ramp wedi'i symud erbyn hynny. Caiff y palmant cyfagos ei gau dros dro er eich diogelwch - tan oddeutu canol mis Chwefror - wrth i'r concrit gael ei falurio er mwyn ei ailgylchu. Gall cerddwyr a beicwyr groesi'r ffordd gan ddefnyddio croesfannau a reolir gan oleuadau ar waelod Rhes Albert a Ffordd y Dywysoges, a pharhau eu taith ar y palmant gyferbyn. Rydym yn diolch iddyn nhw am eu dealltwriaeth.

A fydd y cyhoedd yn gallu gwylio'r bont yn cael ei chodi?

Byddant - ar bellter diogel. Caiff cadwyn ddiogelwch ei gosod o gwmpas y safle. Bydd llifoleuadau yn ei goleuo'n dda a bydd marsialiaid yno i helpu i gadw gwylwyr yn ddiogel. Bydd ardaloedd gwylio ar gael. Gofynnwch i'r marsialiaid!

A allaf dynnu llun neu ffilmio'r bont yn cael ei chodi?

Gallwch - ar bellter diogel. Bydd marsialiaid o gwmpas ymyl y safle codi, gan gynnwys ar lawr uchaf maes parcio Dewi Sant. Rhowch wybod iddyn nhw os byddwch yn ffilmio neu'n tynnu lluniau - mae eich diogelwch yn flaenoriaeth.

A fydd gwaith codi'r bont yn golygu y terfir ar yrwyr, preswylwyr a busnesau?

Ein bwriad yw sicrhau cyn lleied o darfu. Bydd y gwaith a wneir dros nos yn golygu y caiff y rhan o Heol Ystumllwynarth rhwng ei chyffyrdd â Ffordd y Dywysoges a Ffordd y Gorllewin ei chau dros dro o 10pm ar y dydd Sadwrn i oddeutu 10am ar y dydd Sul. Bydd arwyddion i ddangos dargyfeiriadau. Byddant yn arwain modurwyr drwy ganol y ddinas, dargyfeiriad o oddeutu 1.5 milltir. Cynhelir mynediad i gerbydau brys ar bob adeg ac eithrio yn ystod y cyfnod byr y caiff y bont ei chodi. Bydd yn rhaid i gerddwyr a preswylwyr aros i ffwrdd o ardal y gwaith o 10pm i 10am. Drwy gydol gwaith adeiladu Cam Un Abertawe Ganolog dros y 18 mis nesaf, cynhelir mynediad i fusnesau meysydd parcio ac atyniadau canol y ddinas i gerddwyr, beicwyr a modurwyr. Diolch i'r cyhoedd am eu dealltwriaeth a'u hamynedd ar yr adeg hon wrth i Buckingham  ymgymryd â'r gweithredoedd adeiladu cymhleth.

Beth am y palmentydd o dan yr hen font?

Bydd y palmant ar ochr yr LC yn cael ei gau dros dro tan ganol mis Chwefror. Bydd y palmant sydd ar ochr y maes parcio aml-lawr yn cau unwaith y bydd ochr yr LC yn ailagor - a bydd yn aros ar gau am ychydig wythnosau wrth i'r ramp ar yr ochr honno gael ei symud. Tra bydd y ddau balmant ar gau, gofynnir i gerddwyr ddefnyddio'r croesfannau a reolir gan oleuadau ar waelod Rhes Albert a Ffordd y Dywysoges, a pharhau â'u teithiau ar yr ochr arall.

Beth fydd yn digwydd i'r concrit o'r bont?

Caiff ei ailgylchu - ei falurio gan y cwmni dymchwel a'i ailddefnyddio, gan y diwydiant adeiladu yn ôl pob tebyg.

Beth fydd yn digwydd i'r plac coffa ar un o gynaliadau'r bont? Mae'n coffáu Rheilffordd Abertawe a'r Mwmbwls 1804-1960.

Caiff ei dynnu'n ofalus gan Buckingham a'i roi i'r cyngor i'w ddefnyddio yn y dyfodol.

Pryd caiff y bont newydd ei rhoi yn ei lle?

Disgwylir i hynny ddigwydd yn ystod ail hanner y flwyddyn, mewn da bryd ar gyfer agoriad cynllun Cam Un Abertawe Ganolog - yn ystod ail hanner 2021 - gan gynnwys yr arena â lle i 3,500 o bobl, meysydd parcio, parcdir, cartrefi ac unedau masnachol. Bydd y bont yn agor pan fydd y cynllun cyfan yn agor. Y nod yw dechrau'r gwaith ar adeiledd y bont newydd yn syth.

Pam y mae'n rhaid cael cyfnod heb bont i groesi'r ffordd?

Oherwydd bydd ôl-troed y bont newydd i raddau helaeth yn debyg i un y bont bresennol, er y bydd yn lletach ac yn dalach a bydd gorchudd rhannol arni rhag y tywydd. Bydd ganddi hefyd ramp llawer is ar yr ochr ogleddol ac ni fydd ramp ar yr ochr ddeheuol. Bydd ar yr un lefel â phrif fynedfa i gerddwyr yr arena. Rhaid symud yr hen bont o'r ffordd er mwyn caniatáu i dimau adeiladu gwblhau Cam Un Abertawe Ganolog. Mae'n rhaid symud y bont ar yr adeg hon fel y gall gwaith barhau ar Gam Un Abertawe Ganolog; mae eisoes wedi cyflymu ers y Nadolig, ac rydym ar amser.

Yn absenoldeb y bont dros dro, sut rydym yn croesi'r ffordd?

Gan na fydd pont yno dros dro, gofynnir i gerddwyr groesi'r brif ffordd gan ddefnyddio croesfannau a reolir gan oleuadau.

Pwy sy'n talu am hyn i gyd?

Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am Gam Un Abertawe Ganolog, a daw peth o'r arian ar gyfer yr arena o Fargen Dinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 miliwn. Daw peth arian ar gyfer y bont newydd o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Pa fanteision fydd yn sgîl yr holl waith hwn?

Bydd yn helpu i adfywio canol dinas Abertawe. Mae'r sectorau preifat a chyhoeddus yn buddsoddi cannoedd ar filoedd o bunnoedd yma; bydd hwn yn gatalydd pwerus i hybu rhagolygon y gymuned lawn ar gyfer y dyfodol. Bydd yr arena, yn ogystal ag elfennau eraill Cam Un Abertawe Ganolog, yn un o'r radd flaenaf. Bydd yr ardal newydd hon yn cysylltu canol y ddinas â'n harfordir mewn ffordd a fydd yn ennyn diddordeb ac yn tynnu sylw pobl.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM