Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am Ffordd y Brenin

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am Ffordd y Brenin.

Pam ydy'r ffyrdd hyn yn cael eu newid? 

Mae'n rhan o gynllun ehangach i wella gwedd a swyddogaethau canol y ddinas. Mae'r newidiadau'n rhan o gynllun ehangach i adfywio canol dinas Abertawe. Maent yn elfen hanfodol o gynigion Bargen Ddinesig Bae Abertawe a fydd yn arwain at greu swyddi mewn pentref digidol ar Ffordd y Brenin, o amgylch hen safle clwb nos Oceana. Bydd datblygiad y Pentref Digidol yn cynnwys lleoedd datblygu ar gyfer busnesau newydd/bach sy'n gweithio yn y sectorau TGCh, technoleg a'r diwydiant creadigol. Cyn gwneud hyn rydym yn newid golwg a threfn y stryd; mae hyn yn helpu i ddenu buddsoddiad newydd.

Mae'r newidiadau'n cynnwys Ffordd y Brenin yn ogystal â Heol Alexandra, Stryd y Berllan a'r strydoedd cyfnesaf. Bydd y newidiadau'n galluogi traffig dwyffordd i deithio o gwmpas canol y ddinas ac o fewn canol dinas sy'n llawer mwy ystyriol o'r amgylchedd ac sy'n fwy addas i gerddwyr a beicwyr. 

Pam mynd ati i wella Ffordd y Brenin? 

Mae amserau'n newid. Mae'r DU - gan gynnwys Abertawe - yng nghanol chwyldro manwerthu, ac mae'r rhan fwyaf ohonom yn dewis gwario'n harian yn wahanol i sut gwnaethom hynny yn y gorffennol. Mae Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd yn denu pobl gyda'i hardaloedd eang gwyrdd a chroesawgar. Mae hyn yn fuddiol i fusnesau sefydledig megis Vogue Interiors, Moda Collections a Shaws The Drapers, gan ddenu mwy o gwsmeriaid sy'n cerdded heibio ac annog rhagor o fusnesau i symud i Ffordd y Brenin. 

Yn fyr, mae'n gwella canol y ddinas fel cyrchfan. Mae Ffordd y Brenin ar agor am fusnes ac mae ei golwg newydd yn denu ymwelwyr newydd. Gall gweithwyr a'r rheini sy'n byw yng nghanol y ddinas fwynhau mannau gwyrdd newydd a gwario arian yno. Rydym yn ystyried yr arian a wariwyd ar Ffordd y Brenin yn fuddsoddiad doeth yn nyfodol ein dinas.

Pryd fydd y prosiect hwn yn cael ei gwblhau? 

Rydym yn bwriadu gorffen y rhan fwyaf o'r prosiect, ac yn benodol Ffordd y Brenin ei hun, yn ystod ail hanner 2020. Mae'n debygol y bydd y rhan fwyaf o'r gwaith ar y ffyrdd cyfagos yn cael ei gwblhau tua'r un pryd. 

A fydd y ffordd newydd ar Ffordd y Brenin yn addas ar gyfer yr holl draffig? 

Bydd. Bydd Ffordd y Brenin, Stryd y Berllan, Heol Alexandra, Stryd Mansel, Stryd Christina a Ffordd Belle Vue yn dod yn ffyrdd ddwyffordd. Ar Ffordd y Brenin bydd dwy lôn o draffig rhwng Stryd Christina a Ffordd Belle Vue. Bydd dwy lôn ar Ffordd y Brenin, un i bob cyfeiriad. Mae'n ddigon llydan ar gyfer cerbydau preifat, cludiant cyhoeddus a cherbydau masnachol eraill a fydd yn teithio ar ei hyd bob dydd. Mae cynllunwyr y cyngor, peirianwyr y briffordd, penseiri tirwedd ac ymgynghorwyr dylunio allanol wedi gweithio ar y cyd i ddylunio cynllun sy'n adlewyrchu barn y gymuned, sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith. 

Lled heol Ffordd y Brenin rhwng ymylon y palmant yw 6m. Mae hyn yn cydymffurfio â chanllawiau cynllunio'r Adran Drafnidiaeth ar gyfer llwybrau bysiau a cherbydau nwyddau trwm. Mae'n gyffredin ar nifer o strydoedd eraill yn Abertawe.

Beth am y rheini sy'n credu bod Ffordd y Brenin yn rhy gul?

Mae'r lonydd yn ddigon llydan i ddau gerbyd sy'n pasio'i gilydd a byddant yn aros felly pan fydd y ffordd yn newid i system draffig ddwyffordd. Mae'r lonydd yn hygyrch iawn ac maent yn hollol dderbyniol ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya y ffordd. Maent yr un lled â nifer o ffyrdd eraill yn Abertawe, gan gynnwys Ffordd y Gorllewin ger Theatr y Grand. 

Mae hynny'n hawdd i'w ddweud, ond ble mae'r dystiolaeth?

Mae'r cynllun gwella wedi'i gymeradwyo ar ôl dau archwiliad diogelwch ffyrdd gan arbenigwyr annibynnol, gan gynnwys cynrychiolwyr Heddlu De Cymru. Roedd cynllunio'r gwelliannau'n cynnwys ymgynghoriad â chwmnïau bws, cwmnïau cludo a defnyddwyr proffesiynol eraill y ffordd. Ymgynghorwyd ag arbenigwyr dylunio. Mae Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd yn cydymffurfio'n llwyr â safonau'r priffyrdd. Mae'n 6m o led ac mae hyn yn unol ag arweiniad cynllunio'r Adran Drafnidiaeth ar gyfer llwybrau bws a cherbydau nwyddau trwm. Mae'r ffordd wedi cael ei defnyddio'n ddiogel gan ddegau ar filoedd o gerbydau o bob siâp a maint, ynghyd â miloedd o gerddwyr a beicwyr.

Pam ydych chi wedi penderfynu rhoi croesfannau sebra mewn rhai lleoliadau yn hytrach na defnyddio opsiynau eraill sydd ar gael ar hyd Ffordd y Brenin? 

Mae croesfannau sebra, sydd wedi'u hamlygu gan oleuadau croesi sy'n fflachio, wedi'u gosod mewn lleoliadau nad ydynt hefyd yn cael eu defnyddio fel cyffyrdd; mae gan gerddwyr fwy o flaenoriaeth dros gerbydau, gan eu galluogi i groesi'r ffordd yn llawer haws. Ger y cyffyrdd, lle bydd angen i nifer synhwyrol o gerbydau deithio drwyddynt er mwyn osgoi gormod o dagfeydd a chynnal ffyrdd sy'n ddiogel i gerddwyr, mae croesfannau a reolir wedi cael eu cadw. 

Mae croesfannau sebra'n rhoi blaenoriaeth i gerddwyr, gan olygu y gallant groesi'r ffordd yn gyflymach a heb orfod aros am y dyn gwyrdd. Fodd bynnag, dylai cerddwyr aros ger ymyl y palmant tan i gerbydau aros cyn croesi. Yn yr un modd, nid oes rhaid i ddefnyddwyr ffyrdd aros tan i olau newid o goch i wyrdd, a gallant barhau i deithio ar ôl i'r cerddwyr ddefnyddio'r groesfan yn ddiogel. 

Yn ôl Rheolau'r Ffordd Fawr, mae'n rhaid i fodurwyr a beicwyr sy'n defnyddio'r ffordd: 

  • gadw llygad am gerddwyr sy'n aros i groesi a pharatoi i arafu neu aros i adael iddynt groesi 
  • ildio pan fydd cerddwr ar groesfan 
  • rhoi mwy o amser ar gyfer aros ar ffyrdd sy'n wlyb neu'n rhewllyd 
  • peidio â chwifio neu ganu corn i wahodd cerddwyr i groesi; gallai hyn fod yn beryglus os oes cerbyd arall yn nesáu 
  • bod yn ymwybodol o gerddwyr sy'n dod o ochr y groesfan. 

Yn ystod dyddiau cynnar y croesfannau sebra newydd, trefnodd y cyngor i osod arwyddion ychwanegol ger y croesfannau, rhoddodd negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol i atgoffa pobl am hyn, a soniodd am y peth mewn datganiadau i'r wasg. 

Mae croesfannau sebra'n gweithio'n effeithiol ar ffyrdd eraill yn Abertawe, gan gynnwys Ffordd y Gorllewin, Stryd y Gwynt a'r Strand. Maent wedi bod ar ffyrdd Prydain ers y 1930au. 

Byddwch yn ofalus wrth deithio ar hyd Ffordd y Brenin a ffyrdd eraill, p'un a ydych yn fodurwr, yn feiciwr neu'n gerddwr. Terfyn cyflymder Ffordd y Brenin yw 20mya, a bydd y terfyn hwn yn parhau. 

I ba gyfeiriad bydd y traffig yn teithio ar ôl i'r cynllun gael ei gwblhau? 

Bydd system ddwyffordd yn disodli'r trefniad unffordd presennol ar Ffordd y Brenin, Stryd y Berllan, Heol Alexandra, Ffordd Belle Vue, Grove Place, Stryd De La Beche, Stryd Mansel a Stryd Christina. Bydd Stryd Cradock yn parhau i fod yn llwybr unffordd, ond bydd traffig yn symud o'r de i'r gogledd, sydd i'r gwrthwyneb i'r cyfeiriad mae'n ei ddilyn cyn i'r newid gael ei gyflwyno. Ar Stryd y Berllan a Ffordd y Brenin, bydd un lôn i bob cyfeiriad. Bydd hyn yn newid sylweddol, yn enwedig ar gyfer Ffordd y Brenin lle'r oedd pedair lôn o draffig yn flaenorol. 

Mae'r lle ychwanegol o ganlyniad i leihau'r ffyrdd yn caniatáu ar gyfer rhagor o le cyhoeddus gyda gwell llwybrau i gerddwyr a beicwyr, tirlunio gwyrdd, a pharc 'poced' newydd ar gylch Ffordd y Brenin.

A fydd Ffordd y Brenin ar agor o hyd fel ffordd drwodd? 

Bydd Ffordd y Brenin ar agor fel arfer fel ffordd drwodd, fodd bynnag hoffem annog i draffig lleol yn unig ddefnyddio'r ffordd hon. Er enghraifft, os ydych chi'n teithio i ganol y ddinas o gyfeiriad y Stryd Fawr, byddech yn defnyddio Ffordd y Brenin. Fodd bynnag, os ydych am osgoi canol y ddinas, byddem yn eich annog i deithio ar hyd Ffordd y Dywysoges i Heol Ystumllwynarth/Heol y Mwmbwls. Er y gallech ddefnyddio Ffordd y Brenin, bydd defnyddio'r llwybr amgen yn helpu i leihau tagfeydd a llygredd ar Ffordd y Brenin. Mae coridor Stryd Mansel yn cynnig llwybr uniongyrchol i fodurwyr sy'n teithio i gyfeiriad Uplands.

A oes modd i fi barcio fy nghar ar Ffordd y Brenin ei hun? 

Nac oes, ond gallwch fynd i feysydd parcio aml-lawr yr NCP ar Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan, a'r meysydd parcio llai ger Marks and Spencer a gerllaw Stryd y Parc, er mai maes parcio i ddeiliaid bathodyn glas yn unig yw'r olaf. Ni fydd unrhyw barcio ar y stryd ar Ffordd y Brenin, ac eithrio ar gyfer llwytho. Bydd marciau ffyrdd ac arwyddion clir i sicrhau y caiff y rheol hon ei dilyn ar bob adeg. Bydd gwelliannau i leoedd parcio ar y stryd ar Stryd Cradock, sy'n gartref i siopau megis The Light Company a Moustache, ac sy'n dafliad carreg o'r brif ganolfan siopa.

Meysydd parcio canol y ddinas

Beth yw diben gwneud ffyrdd megis Heol Alexandra a Stryd Mansel yn ffyrdd dwyffordd eto?  

Bydd hyn yn ei wneud yn haws i fodurwyr sy'n teithio o ardal megis Gorsaf y Stryd Fawr tuag at Uplands a thu hwnt. Bydd hefyd yn cyfyngu ar faint o draffig sydd ar Ffordd y Brenin, gan leihau tagfeydd a llygredd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y ffordd yn amgylchedd llawer mwy croesawgar i gerddwyr a beicwyr. Bydd yn gwneud y ffordd yn fwy deniadol i fuddsoddwyr a bydd yn lle llawer gwell i fyw a gweithio ynddo. 

Ydy'r lonydd traffig newydd yn ddigon llydan ar hyd Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan?

Ydyn! Mae'r ffordd newydd yn ddigon llydan i ddau gerbyd yrru heibio'i gilydd. Mae'r lonydd yn hygyrch iawn ac maent yn hollol dderbyniol ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya y ffordd. Mae'r ffordd yn cydymffurfio'n llwyr â safonau'r briffyrdd.
Dylunnir y lonydd i'r lled gywir i hwyluso cyflymder o 20mya. Maent yr un lled â nifer o ffyrdd eraill yn Abertawe, gan gynnwys Ffordd y Gorllewin ger Theatr y Grand.

A fydd dwy lôn draffig ar gyfer Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan yn ddigonol?

Bydd. Bydd y cynllun hwn hefyd yn dod â newidiadau i goridor Stryd Mansel/Heol Alexandra, a fydd yn dod yn heol ddwyffordd. Mae hyn yn golygu na fydd angen i draffig sy'n dod o ardal yr orsaf drenau tuag at Uplands a Sgeti ddefnyddio Ffordd y Brenin; bydd hyn yn golygu y bydd llai o draffig yn defnyddio heol ddwyffordd Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan.


Beicio

Sut gall beicwyr ddefnyddio Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd? 

Gallant ddefnyddio'r ffordd - sy'n 20mya ar ei hyd - ond gallant hefyd ddefnyddio'r llwybr mawr a rennir ger y palmant ar yr ochr ogleddol. Dyluniwyd yr ardal hon fel ardal lydan i gerddwyr ac mae'n cynnwys yr hen ffyrdd cerbydau ar ochr fwyaf heulog y stryd. Gan ei fod yn lle a rennir i gerddwyr a beicwyr, gofynnwn am ymagwedd "rhannwch yn gall" gan bawb, fel sy'n cael ei dilyn ar y rhodfa rhwng y Ganolfan Ddinesig a'r LC, ar lwybr beicio Dyffryn Clun ac mewn lleoliadau eraill. Mae'n bwysig nodi bod y llwybrau cerdded nesaf i'r adeiladau ar ddwy ochr y stryd ar gyfer cerddwyr yn unig. 


Bioamrywiaeth  

Sut byddwch chi'n sicrhau nad yw'r ardal yn edrych fel jyngl goncrit? 

Mae llawer o fannau gwyrdd a choed. Mae dros 170 o goed newydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o'r trawsnewidiad hwn gwerth £12m a fydd yn newid golwg a theimlad yr ardal. Dyma un o brosiectau plannu coed mwyaf canol dinas Abertawe erioed. Mae'r prosiect yn dyblu nifer y coed yn yr ardal hon o ganol y ddinas, gan ychwanegu ardaloedd glaswelltog mawr yn ogystal â llawer o blanhigion a llwyni. Bydd y cynllun plannu o fudd i Stryd y Berllan, Stryd Mansel, Stryd Christina, Grove Place, Ffordd y Brenin, Heol Alexandra, Ffordd Belle Vue a Stryd De La Beche. Yn ardal y prosiect, roedd 110 o goed ar ddechrau'r cyfnod trawsnewid. Rydym yn plannu mwy na 170 o goed; bydd 53 o'r coed gwreiddiol yn aros yno a 57 yn cael eu torri naill ai am eu bod yn afiach, yn achosi niwed i'r arwynebedd, yn achosi perygl o faglu neu gwympo, wedi'u plannu'n rhy agos at adeiladau a allai arwain at niweidio sylfeini'r adeiladau neu'n atal golau rhag cyrraedd eiddo.  Cafwyd gwared ar nifer bach ohonynt am eu bod wedi'u lleoli'n rhy agos at y ffyrdd, a allai fod wedi arwain at ddifrod i gerbydau neu anaf i drydydd parti. Erbyn diwedd y rhaglen bydd oddeutu 220 o goed - cynnydd o 100%. Un o flaenoriaethau'r cyngor yw amddiffyn a gwella amgylchedd Abertawe ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac mae cynnwys isadeiledd gwyrdd newydd yn ein prosiectau yn flaenoriaeth uchel pan fydd y cyngor yn gwneud penderfyniadau. 

Rhaglen plannu coed ar Ffordd y Brenin


Busnes

Sut ydym ni'n gwybod y bydd Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd yn dda ar gyfer busnesau? 

Mae pwyslais Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd ar greu golwg a naws yn yr ardal. Gall gwella gwedd lleoliadau ddenu mwy o ymwelwyr ac annog pobl i aros am gyfnod hwy; mae hyn yn arwain at fwy o gyfleoedd i fusnesau lleol allu elwa o ymwelwyr yn prynu nwyddau lleol a defnyddio gwasanaethau ar Ffordd y Brenin a'r strydoedd cyfagos, megis Stryd Cradock, Stryd yr Undeb, Stryd Portland, Stryd y Parc ac Arcêd Picton. Mae'r strydoedd hyn eisoes yn cynnig amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau. 

Dyluniwyd y strydoedd ar eu newydd wedd i gynnwys mwy o lwybrau cerdded dynodedig ar hyd pob ochr er mwyn rhoi mynediad da i ddefnyddwyr o bob gallu. Mae'r llwybr cerdded a rennir i feicwyr a cherddwyr yn wych ar gyfer gweithgaredd hamdden i feicwyr a theuluoedd, a bydd y mannau gwyrdd newydd yn fannau o safon lle gall y rheini sy'n byw ac yn gweithio yn yr ardal eistedd a mwynhau cinio cludfwyd o un o'r bwytai lleol o safon.  Mae rhai mannau caled wedi cael eu creu ar gyfer caffis/bwytai, megis gwesty The Dragon Hotel, er mwyn darparu lle i eistedd yn yr awyr agored a mwynhau ochr fwyaf heulog y stryd. Bydd y cyfan yn rhoi mwy o fywiogrwydd a naws 'teimlo'n dda' i'r stryd, a fydd yn gadarnhaol i fusnesau lleol.

Mae dau safle bws ar y ffordd i mewn i'r ddinas ar Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd. Mae hyn yn galluogi ymwelwyr â chanol y ddinas i deithio drwy Ffordd y Brenin yn gyntaf, yn hytrach na gorfod aros i adael y bws yn yr orsaf fysus.  Mae'n haws i fusnesau lwytho o ganlyniad i gilfachau llwytho ar y stryd, sydd at ddefnydd eiddo masnachol yn unig. Gallwch barcio'n agos at Ffordd y Brenin - ar y stryd ac ym meysydd parcio aml-lawr yr NCP ar Stryd y Berllan a Ffordd y Brenin, ac mewn meysydd parcio ar lefel y stryd ger Marks and Spencer ac ar Stryd y Parc. Mae'r maes parcio olaf ar gyfer deiliaid bathodyn glas yn unig. 

Yn ôl y sefyllfa bresennol, mae'r sector preifat eisoes yn cynnig amrywiaeth dda o wasanaethau ar Ffordd y Brenin ac o'i chwmpas. Maent yn cynnwys Vogue Interiors, Moda Collections, Shaws the Drapers, Specsavers, Andrew Price, Tilleys, Nationwide, Halifax, The Hanbury, The Potter's Wheel, The Bunkhouse, Adecco, Gwesty'r Dragon, The Optic Shop ac eraill. Mae'r naws 'teimlo'n dda' eisoes yn annog llawer o ddiddordeb yn y stryd, gyda llawer o hen adeiladau neu adeiladau gwag yn elwa o fuddsoddiad. Mae hyn yn cynnig mwy o amrywiaeth o ran yr hyn sydd ar gynnig i'r stryd a'r ffyrdd cyfagos.


Myfyrwyr

Pam mae'n bwysig i gael llety newydd i fyfyrwyr yng nghanol y ddinas? 

Mae myfyrwyr yn cynnig bywyd newydd, syniadau newydd a mentrau newydd. Maent hefyd yn gwario arian yn y ddinas a fydd, yn ei dro, yn annog busnesau i fuddsoddi neu agor. Efallai fod gan rai myfyrwyr yn Abertawe feddwl busnes a byddant yn dewis aros yn y ddinas er mwyn buddsoddi eu harian, a hyd yn oed cael lle yn y Pentref Digidol arfaethedig sydd wedi cael caniatâd cynllunio i'w ddatblygu fel 71 a 72 Ffordd y Brenin ar hen safle clwb nos Oceana.

Beth yw'r adeilad mawr ar gyfer llety myfyrwyr sy'n cael ei adeiladu ar gyffordd Ffordd y Brenin â Stryd Christina? 

Mae'r datblygiad hwn, a adwaenir fel Coppergate, yn cynnig llety i 310 o fyfyrwyr. Mae cysylltiadau cludiant cyhoeddus yn gryf ar gyfer dwy brifysgol y ddinas - ac mae gan fyfyrwyr fynediad hawdd i siopau, atyniadau a gwasanaethau eraill yng nghanol y ddinas. Mae'r datblygiad yn adlewyrchu'r ffaith bod patrwm y DU o ran bywyd mewn prifysgolion yn newid ac yn symud tuag at lety myfyrwyr pwrpasol. Yn lleol, mae hefyd yn adlewyrchu twf sylweddol yn nifer y myfyrwyr yn Abertawe ynghyd â nodau'r cyngor i gynyddu cyfleoedd byw yng nghanol y ddinas er mwyn gwella bywiogrwydd a dichonoldeb canol y ddinas. Yn ôl ymchwil ddiweddar, awgrymir bod effaith economaidd y sector addysg uwch yn Abertawe'n fwy na £600m y flwyddyn. 

www.primestudentliving.com/swansea/


Hen safle Oceana

Beth sy'n digwydd ar hen safle clwb nos Oceana? 

Mae cynllun gwych yn yr arfaeth ar ei gyfer - lle swyddfa newydd ar gyfer busnesau ac entrepreneuriaid technoleg. Mae'n sector sydd eisoes yn dechrau ffynnu yn Abertawe (TechHub Abertawe) ac mae galw sylweddol am le gwaith ar gyfer y busnesau digidol newydd sy'n elwa o gael eu lleoli gyda'i gilydd mewn ardaloedd gweithio cydweithredol. Bydd safle Oceana yn denu gweithwyr proffesiynol entrepreneuraidd ifanc i ganol y ddinas, sef pobl â gallu gwario. Teitl gweithredol y prosiect yw Y Pentref Digidol, ond fe'i hadwaenir hefyd fel 71 a 72 Ffordd y Brenin. Mae ganddo ganiatâd cynllunio.


Gwaith yn y dyfodol 

Pryd bydd y ffyrdd hyn yn cael eu newid eto? 

Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i wneud newidiadau pellach. I osgoi gwaith cloddio ar raddfa fawr yn y dyfodol, gosodwyd peipiau newydd er mwyn caniatáu ar gyfer y posibilrwydd o estyn rhwydweithiau ffibr sy'n cyflwyno gwasanaethau rhyngrwyd o gyflymder uchel. Bydd hwn yn ategu'r buddsoddiad newydd mewn ffibr gan Openreach. Rydym wedi gweithio'n agos gyda darparwyr cyfleustodau megis Openreach, Wales and West Utilities a Dŵr Cymru i sicrhau y cwblhawyd unrhyw waith arfaethedig yn ystod cyfnod y prosiect. Mae'r cyfle i gydweithio ag Openreach eisoes wedi arwain at fanteision trwy fuddsoddi yn ei isadeiledd, gyda chyfarpar ffibr newydd sy'n darparu band eang cyflym iawn, ac unedau InLink newydd BT sy'n darparu galwadau ffôn am ddim, gwasanaethau rhyngrwyd a gwefru dyfeisiau symudol os nad oes digon o bŵer gennych wrth deithio o le i le! Wrth gwrs, er gwaethaf ein hymdrechion gorau, ni allwn warantu na fydd angen mwy o waith i hwyluso buddsoddiad pellach a chysylltiadau newydd yn y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM