Chwilio'r wefan
English
Information

Cwestiynau cyffredin am wastraff masnachol

Cwestiynau cyffredin am ein gwasanaethau gwastraff masnachol ac ailgylchu.

Beth yw Gwastraff Masnachol?

Mae gwastraff masnachol yn cynnwys gwastraff o adeiladau a ddefnyddir yn bennaf neu'n gyfan gwbl at ddibenion masnach neu fusnes neu at ddiben chwaraeon, hamdden, addysg neu adloniant ond heb gynnwys gwastraff cartref, amaethyddol neu ddiwydiannol.

Pam nad yw cost casglu gwastraff masnachol wedi'i chynnwys yn y trethi busnes?

Nid yw taliadau gwastraff wedi'u cynnwys am fod gennych ddewis o ddefnyddio'n gwasanaethau casglu ni neu ddefnyddio gwasanaeth wedi'i ddarparu gan gontractwr preifat awdurdodedig. Mae busnesau'n gwahaniaethu o ran maint ac yn cynhyrchu symiau a mathau gwahanol o wastraff. Oherwydd codir tâl ar fusnesau am swm y gwastraff maent yn ei gynhyrchu, byddai'n annheg pennu swm penodol y mae'n rhaid i bob busnes ei dalu. Felly, nid yw taliadau gwastraff yn cael eu cynnwys yn ein system trethi busnes.

 phwy y dylwn gysylltu i drefnu newid i'm gwasanaethau?

Cysylltwch â'r tîm gwastraff masnachol ac ailgylchu i drefnu newidiadau i'ch gwasanaeth.

Beth yw dyletswydd gofal/nodyn trosglwyddo gwastraff a pham mae angen un arnaf?

Mae dyletswydd gofal ar bob busnes, mawr neu fach, i sicrhau bod ei wastraff yn cael ei waredu'n gywir. Gosodir y ddyletswydd hon gan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (Adran 33). Yn fyr, y ddyletswydd yw sicrhau nad yw'r gwastraff yn llygru'r amgylchedd. Mae'r masnachwr yn gyfrifol am sicrhau bod y gwastraff yn cael ei ddal ac ni yw'n chwythu o gwmpas a'i fod yn cael ei gasglu gan gludydd gwastraff ardystiedig. Rhaid i'r cludydd roi 'nodyn trosglwyddo gwastraff' i chi sy'n nodi natur y gwastraff, y swm a sut caiff ei waredu.

Cewch fwy o wybodaeth am eich dyletswydd gofal a sut gallwch gydymffurfio'n hwylus drwy fynd i wefan Right Waste, Right PlaceYn agor mewn ffenest newydd.

Pam mae'n rhaid i mi gwblhau contract?

Os ydych yn penderfynu defnyddio Dinas a Sir Abertawe fel eich 'cludwr gwastraff', bydd yn rhaid i chi ymrwymo i gontract.

Mae'r contract yn gytundeb rhwng Dinas a Sir Abertawe a pherchennog y busnes i gasglu gwastraff o'r adeilad. Mae'r contract yn nodi bod y perchennog y cytuno i dalu taliadau priodol fel y manylir yn y cais ac amodau a thelerau Gwasanaethau Casglu Gwastraff Masnachol.

Oes rhaid i mi adnewyddu fy nghontract bob blwyddyn? 

Nac oes, mae eich contract yn barhaus nes i chi'n hysbysu'n ysgrifenedig eich bod am ganslo. Gellir gwneud hyn drwy ffacs, e-bost neu bost.

Pa ddeunyddiau y gallaf eu hailgylchu o'm busnes?

Papur, cardbord, gwydr a chaniau, plastig a gwastraff bwyd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau ailgylchu masnachol.

Pam y dylwn ailgylchu?

Mae ailgylchu eich gwastraff nid yn unig yn llesol i'r amgylchedd, mae manteision ariannol i'ch busnes hefyd.

Mae fy min wedi torri/ar goll/wedi'i ddwyn. Sut gallaf gael bin arall?

Cysylltwch â'r tîm gwastraff masnachol ac ailgylchu a byddwn yn trefnu danfon bin arall cyn gynted â phosib.

Beth dylwn i ei wneud os collir fy nghasgliad?

Weithiau, collir casgliad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os yw hyn yn digwydd, ffoniwch y tîm masnachol ar 01792 761760 / 761761.

Pryd mae fy niwrnod casglu?

Mae criwiau gwahanol yn gyfrifol am gasglu eich gwastraff cyffredinol a'ch ailgylchu I gael gwybod am eich diwrnod casglu, ffoniwch y tîm ar 01792 761760 / 761761. DS Nodir eich diwrnod casglu ar eich contract.

Beth sy'n digwydd os bydd fy min ailgylchu wedi'i halogi gan wastraff arall?

Os ydych yn sylweddoli hyn cyn eich casgliad, symudwch yr eitemau hynny. Os yw eich criw yn sylwi ar yr halogi, ni fyddant yn gallu gwacáu'r bin. Os cânt eu symud, caiff y bin ei wacáu yn ystod eich casgliad nesaf. Mae gan y rhan fwyaf o finiau gaeadau cloadwy felly rhowch wybod i ni os oes angen allwedd arnoch.

Beth dylwn i ei wneud os yw busnesau eraill neu unigolion wedi bod yn defnyddio fy min?

Rhowch wybod am hyn drwy ffonio 01792 635600 fel y gellir cofnodi cwyn a throsglwyddo'r wybodaeth i swyddog gorfodi. I atal hyn rhag digwydd, clowch eich bin. Os oes angen bin y gellir ei gloi arnoch, rhowch wybod i ni.

Mae gennyf ormod o wastraff masnachol na fydd yn ffitio yn fy min. A gaiff hwn ei gasglu?

Dim ond gwastraff a nodir ar eich contract a'r nodyn trosglwyddo gwastraff - dyletswydd gofal a gaiff ei gasglu. Rhaid i'r holl wastraff fod y tu mewn i'ch cynhwysydd a'r caead ar gau'n wastad. Ni chesglir gwastraff gormodol sydd y tu allan i'ch bin oni bai eich bod yn cysylltu â ni'n gyntaf. Os oes angen casgliad ychwanegol arnoch rhwng eich casgliadau arferol, gellir trefnu hyn am ffi drwy gysylltu â'r Tîm Gwastraff Masnachol ac Ailgylchu er mwyn gwneud trefniadau addas. Os bydd yn rhaid gwaredu gwastraff rhydd yn rheolaidd, mae hawl gan y Cyngor i adolygu anghenion cynhwysydd y cwsmer.

A fydd fy nghasgliadau ar yr un diwrnodau bob amser?

Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i newid y diwrnodau gwasanaeth er mwyn diwallu anghenion gweithredu. Hysbysir y cwsmer ymlaen llaw lle y bo'n bosib.

A allaf fynd â'm gwastraff i'r canolfannau ailgylchu gwastraff cartref?

Ni ellir cludo gwastraff oni bai eich bod yn gludwr gwastraff trwyddedig. Os hoffech gael trwydded cludo gwastraff, cysylltwch ag Asiantaeth yr Amgylchedd. Gellir defnyddio'r canolfannau ailgylchu gwastraff cartref at ddibenion gwaredu gwastraff cartref yn unig, nid gwastraff masnachol. Os bydd busnes yn cludo gwastraff heb y ddogfennaeth berthnasol neu os bydd yn defnyddio'r canolfannau ailgylchu gwastraff cartref, gellir ei ddirwyo a hyd yn oed ei erlyn.

Pam na allaf losgi fy ngwastraff?

Drwy losgi gwastraff, gallech fod yn torri'r gyfraith ac achosi llygredd amgylcheddol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM