Chwilio'r wefan
English
car

Gwelliannau i gyffordd Broadway

Rydym wedi sicrhau arian gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno newidiadau i'r gyffordd sy'n cysylltu Heol Vivian, Broadway, Heol y Cocyd a Heol Townhill.

Welsh Government logoBwriedir gosod goleuadau traffig yn lle'r ddau gylchfan bach yn Broadway/Heol Glanmor/Heol Vivian (lan yr heol o Goleg Gŵyr, Tŷ Coch) er mwyn gwella'r gyffordd.

Bydd goleuadau traffig hefyd yn cael eu gosod yn lle'r cylchfan bach y tu allan i Goleg Gŵyr (ar gyffordd Heol Tŷ Coch/Heol Glanmor).

PDF Document Cyffordd Broadway - llun lloeren o'r drefn bresennol a'r drefn newydd (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Cyffordd Broadway - map manwl o'r cynllun ffordd newydd (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Disgwylir i'r gwaith gymryd oddeutu 24 o wythnosau i'w gwblhau, disgwylir i'r gwaith ddechrau'n gynnar yn 2020.

Caiff cynllun rheoli traffig ei lunio gyda'r contractwr ar ôl ei benodi. Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw anghyfleustra a chaiff arwyddion hysbysu ymlaen llaw eu codi ar y safle i roi rhagor o wybodaeth yn agosach at y dyddiad dechrau.

Pam mae angen y newidiadau hyn

Mae cyffordd Broadway wedi'i nodi fel un o lwybrau allweddol gorllewin Abertawe, a cheir tagfeydd traffig sylweddol yno drwy gydol y dydd. Mae ein peirianwyr traffig wedi dadansoddi llif arfaethedig y traffig ar gyfer y dyfodol, gan ystyried gwaith datblygu yn y dyfodol hefyd. Ni fydd dyluniad presennol y gyffordd yn gallu ymdopi â'r cynnydd arfaethedig yn llif y traffig, a gallai amserau aros wrth y gyffordd gynyddu pedair gwaith yn y dyfodol os nad yw newidiadau'n cael eu gwneud.

Disgwylir i ddyluniad newydd y gyffordd:

  • leihau tagfeydd traffig
  • bod yn hygyrch ar gyfer teithio llesol
  • cynyddu nifer y ceir sy'n gallu ei defnyddio a gwella diogelwch
  • gwella amserau teithio, dibynadwyedd ac effeithlonrwydd gwasanaethau cludiant cyhoeddus
  • gwella'r croesfannau i gerddwyr (a hefyd fynediad i'r coleg, ac i'r rheini sy'n cerdded i'r ysgol gyfun leol)
  • osgoi'r dryswch a achosir gan y cylchfannau dwbl sy'n agos at ei gilydd

Cafwyd cyllid ar gyfer y cynllun rheoli traffig pwysig hwn gan Lywodraeth Cymru yn dilyn cais llwyddiannus i'r Gronfa Trafnidiaeth Leol.

 

Cwestiynau cyffredin

Pam rydych chi'n newid y gyffordd?

Mae'r cynllun presennol sy'n cynnwys dau gylchfan bach ar gyffordd Heol y Cocyd/Heol Glanmor/Heol Townhill yn anaddas ar gyfer y llif traffig a geir ar hyn o bryd, ac o ganlyniad mae'n cael anhawster ymdopi â nifer y cerbydau sy'n teithio trwy'r gyffordd yn ystod cyfnodau brig.

Beth fydd yn digwydd os yw'r gyffordd yn aros fel y mae?

Y broblem y mae angen i ni ei datrys yw nid faint o draffig y mae pobl yn ei brofi yn awr, ond faint o draffig fydd yno yn y dyfodol. Os na wneir unrhyw waith i wella'r gyffordd, bydd nifer y cerbydau a ragwelir yn y dyfodol yn peri i amserau aros wrth y gyffordd bedwaru.

Pam mae'r gyffordd mor bwysig?

Mae'r gyffordd ar brif lwybr (yr A4216) ac mae'r llwybr hwn yn hanfodol i draffig sy'n teithio i'r gogledd ac i'r de o'r ddinas. Mae'r llwybr hefyd yn brif lwybr ar gyfer cludiant cyhoeddus.

Pam newid y gyffordd os nad oes fawr ddim damweiniau yn y lleoliad?

Nid yw'r gwaith i wella'r gyffordd yn cael ei wneud er mwyn ymdrin â phryderon diogelwch ffordd yn anad dim, er y dylai signalau traffig leihau'r posibilrwydd o ddamweiniau, yn enwedig wrth y cylchfan bach 4 ffordd ger Coleg Gŵyr. Er bod diogelwch ffyrdd bob amser yn un o brif amcanion y cyngor wrth greu llwybrau newydd neu ailddylunio rhai eraill, y prif reswm am y gwelliannau yw gallu rheoli lefelau traffig yn well yn y dyfodol.

Faint bydd y gwaith yn ei gostio?

Mae'r buddsoddiad yng nghynllun Broadway yn werth oddeutu £1 filiwn.

Oni fyddai'n well gwario'r arian hwn mewn man arall - megis ysgolion etc?

Darperir yr arian gan Lywodraeth Cymru drwy ei 'Chronfa Trafnidiaeth Leol' sy'n golygu bod angen gwario'r arian ar isadeiledd trafnidiaeth.

Pryd bydd y gwaith yn dechrau a pha mor hir fydd e'n ei gymryd i'w gwblhau?

Bwriedir i'r cynllun ddechrau yn yr hydref a bydd yn cymryd tua 24 wythnos. Amcangyfrif yw hwn ac mae'n golygu y gellid cwblhau'r gwaith ychydig yn gynt na'r disgwyl. Os yw'r tywydd yn wael, mae 'na berygl y gallai fod angen ychydig mwy o amser i gwblhau'r cynllun.

A yw signalau traffig yn well na chylchfannau?

Mae gan gylchfannau a chyffyrdd â signalau fanteision er mwyn cadw traffig i symud. Edrychwyd ar sawl opsiwn (gan gynnwys cadw cylchfannau) cyn penderfynu ar roi'r cynllun ar waith. Credwn y bydd y cynllun hwn yn cynnig yr ateb gorau ar gyfer rheoli llifoedd traffig yn y dyfodol, wrth ddarparu llwybrau clir, diogel i gerddwyr a beicwyr.

Fyddwch chi'n gallu rheoli'r goleuadau traffig ar adegau prysur?

Bydd y system a roddir ar waith yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i reoli llifoedd traffig wrth y gyffordd fel y ceir cyn lleied â phosib o giwio. Bydd CCTV ar y goleuadau fel y gellir eu monitro o'n prif ystafell reoli.

Pam ydych chi'n atal traffig sy'n dod o Heol Townhill rhag troi i'r dde i Heol y Cocyd?

Byddai dyluniad y gyffordd newydd yn golygu y byddai'n anodd i gerbydau droi i'r dde ar waelod Heol Townhill a byddai angen cyfnod ychwanegol o oleuadau traffig hefyd - byddai hyn yn atal traffig rhag symud yn rhydd drwy'r gyffordd. Dengys astudiaethau diweddaraf fod llai na 10 y cant o gerbydau sy'n teithio i lawr Heol Townhill yn defnyddio'r 'troad i'r dde'.

A fydd atal modurwyr rhag troi i'r dde i Heol y Cocyd yn cynyddu traffig ar hyd llwybrau eraill?

Dengys dadansoddiad o lwybrau amgen drwy ardal Townhill/y Cocyd fod y rhan fwyaf o ffyrdd yn gweithredu'n dda gan nad oes gormod o draffig yn eu defnyddio a gallant ymdopi â mwy o draffig.

Beth sy'n cael ei wneud i breswylwyr ar Lôn Cadog na fyddant yn gallu troi i'r dde i fyny Heol y Cocyd gan ddefnyddio'r cylchfan?

Mae nifer o lwybrau amgen addas ar gael y gall preswylwyr eu defnyddio i deithio i bob cyfeiriad

Wedi'i bweru gan GOSS iCM