Chwilio'r wefan
English

Ymgynghoriad ar Fframwaith Prif Gynllun Coridor Arloesedd Ffordd Fabian

Mae'r Ymgynghoriad ar Brif Gynllun Coridor Arloesedd Ffordd Fabian bellach wedi dod i ben.

Y Prif Gynllun drafft

Fabian Way Mae'n cyflwyno gweledigaeth a rennir gan y ddau Gyngor, sef adeiladu ar nifer o ddatblygiadau proffil uchel, a chefnogi datblygiad 'clwstwr economi wybodaeth' ar hyd Ffordd Fabian. Er mwyn hwyluso hyn, mae'r fframwaith yn nodi cyfleoedd datblygu ac yn tywys defnydd o dir yn y dyfodol trwy ddull gweithredu creu lleoedd, gan gydlynu'r broses o adfywio safleoedd adfeiliedig, a nodi camau gweithredu sy'n flaenoriaeth, gyda'r posibilrwydd o gyflawni gwelliannau tymor hir yng nghysylltedd ac isadeiledd y Coridor.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd sylwadau a dderbynnir gan y ddau Gyngor yn cael eu coladu a'u hadolygu yn erbyn y Prif Gynllun drafft. Bydd yr holl sylwadau a wneir yn ystod yr ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi a gwneir newidiadau i'r Prif Gynllun lle bo hynny'n briodol.

Yn y man, cyflwynir y sylwadau a'r newidiadau a awgrymir i fwrdd Cabinet ar y cyd o Gynghorwyr perthnasol o'r ddau Awdurdod.  Unwaith mae Fframwaith y Prif Gynllun terfynol wedi cael ei gymeradwyo, caiff y ddogfen ei mabwysiadu'n Ganllaw Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol y ddau Awdurdod (CDLl).

I gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Prif Gynllun gallwch gysylltu â Thîm y CDLl yn uniongyrchol naill ai dros y ffôn: 01792 635081 neu drwy anfon e-bost i: cdll@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM