Chwilio'r wefan
English
Abertawe Yn Sicrhau Hawliau Plant

Cynllun Hawliau Plant a Phobl Ifanc

Mae'r cyngor wedi creu cynllun hawliau plant a phobl ifanc sy'n cynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) i'n holl bolisïau a'n swyddogaethau.

Trosolwg o'r CCUHP

Ym 1945, mabwysiadodd y Cenhedloedd Unedig y Datganiad Cyffredinol o Hawliau DynolYn agor mewn ffenest newydd. Mae gan BAWB yr hawliau hyn.

Yn ogystal â hyn, ym 1989, datblygodd y Cenhedloedd Unedig fframwaith ychwanegol sy'n gosod yr hawliau y dylai fod gan blant (0-18 oed), a fyddai'n caniatáu iddynt gymryd rhan yn y gymdeithas mewn ffordd gyfiawn a diogelu a darparu ar gyfer eu gwendidau yn ôl yr angen. Mae gan  Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r PlentynYn agor mewn ffenest newydd 42 erthygl sy'n nodi sut y dylid trin plant. 

Ym mis Medi 2013, gwnaeth Aelodau'r Cabinet dros Gyfleoedd i Blant a Phobl Ifanc a Dysgu a Sgiliau gyflwyno adroddiad i'r cyngorYn agor mewn ffenest newydd a geisiodd gynnwys y CCUHP yn Fframwaith Polisi'r Awdurdod, a chreu ymagweddau cadarnhaol at hawliau plant a phobl ifanc ym mholisi a swyddogaethau Dinas a Sir Abertawe. Rhoddodd y cyngor ei gefnogaeth lawn i roi'r cynllun ar waith.

Mabwysiadwyd y Cynllun Hawliau Plant a Phobl Ifanc yn swyddogol gan y CabinetYn agor mewn ffenest newydd ar 21 Hydref 2014.

Pwyntiau Allweddol mewn perthynas â'r Cynllun Hawliau Plant a Phobl Ifanc

Mae'r cynllun yn darparu trosolwg o'r trefniadau y byddwn yn eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau ein bod yn gallu dangos ein bod yn parchu'r CCUHP trwy:

  • Gynnwys asesiadau effaith Hawliau Plant yn y Broses Asesu Effaith Cydraddoldeb.
  • Hyfforddiant a chynyddu ymwybyddiaeth staff, plant a phobl ifanc a'r cyhoedd.
  • Adrodd a monitro ein cynnydd.
  • Deilliannau disgwyliedig a thystiolaeth.
  • Sut rydym yn mynd i'r afael ag adborth a heriau.

Cyhoeddwyd y cynllun drafft ar gyfer ymgynghori arno yn ogystal ag amserlen o ddigwyddiadau i gynnwys plant a phobl ifanc. Ni wnaed newidiadau sylweddol o ganlyniad i'r ymgynghoriad; roedd yr ymatebion yn gadarnhaol ac yn cefnogi'r cynllun. 

Bydd adroddiad cynnydd blynyddol yn cael ei gyhoeddi (Tachwedd 2015) a fydd yn mynd trwy ein proses Craffu a bydd Hyrwyddwr Craffu yn cael ei enwebu. 

Bydd Arsyllfa Hawliau Dynol Cymru hefyd yn cyfrannu at yr adroddiad blynyddol.Rydym yn edrych ar 3 dogfen allweddol ar gyfer gwelededd hawliau plant ac yn cynnal cyfweliadau gyda'r Bwrdd Gweithredol er mwyn sefydlu llinell sylfaen i fesur ein gwaith yn y dyfodol. Bydd hyn yn cael ei ailadrodd ym mis Medi 2015 ac yn cael ei fwydo i'n hadroddiad cynnydd cyntaf.  

 

Os hoffech wybodaeth ychwanegol, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, e-bostiwch ni yn uncrc@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM