Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Cynllun Rheoli Cyrchfannau (DMP)

'Cyrchfan Bae Abertawe 2017-2020' yw'r Cynllun Rheoli Cyrchfannau (DMP) swyddogol ar gyfer Abertawe.

Rhossili

Mae twristiaeth wedi'i chydnabod ers tro yn gyfrannwr pwysig at economi Cymru, a bellach mae wedi'i hamlygu'n un o ysgogwyr allweddol y statws Dinas-ranbarth. Mae'n amlwg bod ei phwysigrwydd o werth sylweddol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru yw meddu ar gynlluniau rheoli cyrchfannau cadarn, wedi'u datblygu a'u rhoi ar waith yn lleol, ac felly mae'n argymell bod pob awdurdod yng Nghymru yn datblygu ei Gynllun Rheoli Cyrchfannau ei hunan. Bydd dyrannu cyllid yn y dyfodol yn deillio o'r blaenoriaethau a amlygir yng nghynlluniau awdurdodau lleol.

PDF Document Dogfen PDF Cynllun Rheoli Cyrchfannau 2017-2020 (PDF, 1MB) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae 'Cyrchfan Bae Abertawe 2017-2020' yn mynd i'r afael â'r rôl hanfodol sydd gan dwristiaeth yn yr economi ac yn pennu cyfeiriad strategol ar gyfer Bae Abertawe fel cyrchfan i ymwelwyr. Wedi'i lunio mewn ymgynghoriad a phrif randdeiliaid twristiaeth, fe'i hystyrir yn ddatganiad o fwriad a rennir rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus a'r trydydd sector ar sut i reoli, datblygu a hyrwyddo Bae Abertawe.

Mae 'Cyrchfan Bae Abertawe 2017-20202' yn ei flwyddyn olaf erbyn hyn, a bydd yn cael ei adolygu'n unol â chanfyddiadau o arolwg ymwelwyr 2019, arolwg masnach dwristiaeth 2020, Blaenoriaethau Corfforaethol Cyngor Abertawe, yn ogystal â blaenoriaethau newydd Croeso Cymru ar gyfer yr economi dwristiaeth fel a nodwyd yng nghynllun 'Croeso i Gymru' 2020-2025.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch 'Cyrchfan Bae Abertawe' a'r cynllun gweithredu cysylltiedig at dmp@swansea.gov.uk. Neu, ffoniwch y tîm twristiaeth ar 01792 635214.

Amserlen ar gyfer Cynllun Rheoli Cyrchfannau 2017-2020 hyd yn hyn:

 • Mawrth 2017, Grŵp Llywio'r DMP a chymeradwyo Cam 2 DMP (2017-2020)
 • Mai 2017, Cyfarfod Grŵp Llywio DMP (Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau), Pencadlys TSB, Gŵyr
 • Mehefin 2017, Cyfarfod Grŵp Cyflwyno'r DMP (Isadeiledd a Chefnogi Busnesau). Neuadd y Ddinas Abertawe
 • Medi 2017, Cyfarfod Blwyddyn y Môr ar gyfer gweithredwyr chwaraeon dŵr Traeth a Chwaraeon Dŵr 360
 • Hydref 2017, Diwrnod Rhanddeiliad Twristiaeth Blynyddol, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe
 • Ionawr 2018, Cyfarfod Grŵp Llywio'r DMP, Neuadd y Ddinas Abertawe
 • Ebrill 2018, Cyfarfod Grŵp Cyflwyno'r DMP, (Isadeiledd a Chefnogi Busnesau), Neuadd y Ddinas Abertawe
 • Mehefin 2018,Cyfarfod Grŵp Llywio'r DMP (Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau), Pencadlys TSB, Gŵyr
 • Medi 2018, Cyfarfod Grŵp Llywio'r DMP, Neuadd y Ddinas Abertawe
 • Mai 2019, Cyfarfod Grŵp Llywio'r DMP, Neuadd y Ddinas Abertawe
 • Mai 2019, Diwrnod Rhanddeiliaid Twristiaeth Blynyddol/Grŵp Cyflwyno Marchnata, Neuadd y Ddinas Abertawe
 • Ionawr 2020, Grŵp Cyflwyno Isadeiledd a Chefnogi Busnesau'r DMP, Tŵr Meridian, Abertawe - rhagor o fanylion am y digwyddiad hwn

Os ydych chi'n dymuno trafod y DMP, marchnata, cyfleoedd cyllideb neu syniadau am brosiectau, ffoniwch y Tîm Twristiaeth, Cyngor Abertawe ar 01792 635214 neu e-bostiwch: twristiaeth@abertawe.gov.uk  

Gwefan: www.croesobaeabertawe.com

Wedi'i bweru gan GOSS iCM