Chwilio'r wefan
English
Link

Cysylltiadau â'r Glannau

Mae'r Prosiect Cysylltiadau â'r Glannau sydd wedi gwella cysylltiadau rhwng canol y ddinas a'r glannau i gerddwyr a beicwyr fel ei gilydd bellach wedi'i gwblhau.

Roedd elfennau allweddol o'r cynllun hwn yn cynnwys gwella cysylltiadau i gerddwyr a beicwyr, creu amgylchedd o safon, gosod rheiliau gwarchod newydd ger y marina a chreu darn newydd o gelf gyhoeddus yng Nghei Meridian. Yn ychwanegol, cwblhawyd cyfres o waith gwella er mwyn ailagor twnnel Stryd Paxton.

Cynllun y prosiect

Er mwyn cyflwyno'r nodau uchod, roedd y prosiect yn cynnwys yr elfennau adeiladu canlynol, y maent i gyd wedi'u dangos yn y cynllun:

PDF Document Waterfront Connections plan (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 • Llwybr defnydd a rennir ger maes parcio LC:
  • Llwybr defnydd a rennir, 4m o led. Ehangu troedffordd gyfredol gan ddefnyddio deunydd ychwanegol wrth gefn y droedffordd sy'n gyfochrog â llinell ymyl y ffordd.
 • Llwybr defnydd a rennir ger maes parcio Stryd Paxton:
  • Darparu llwybr defnydd a rennir 3m o led gydag arwyneb asffalt
 • Llwybr defnydd a rennir sy'n gyfochrog â Heol Ystumllwynarth ger y Ganolfan Ddinesig:
  • Darparu llwybr defnydd a rennir 3m o led gydag arwyneb asffalt
 • Cyswllt â'r blaendraeth o ochr orllewinol y Ganolfan Ddinesig:
  • Darparu llwybr defnydd a rennir 3m o led gydag arwyneb asffalt.
 • Cysylltu Stryd Bathurst a Dunvant Place â'r blaendraeth ar gyfer cerddwyr/beicwyr:
  • Cysylltu Stryd Bathurst â llwybr defnydd a rennir yn Dunvant Place gyda chroesfan â chyrbau isel i'w gysylltu â chyswllt newydd i ochr ddwyreiniol y Ganolfan Ddinesig.
 • Twnnel Paxton a'r ardal gyfagos:
  • Gwaith gwella strwythurol ar y twnnel
  • Gwaith gwella mannau cyhoeddus gan gynnwys ail-lunio mannau cyhoeddus er mwyn gwella goruchwyliaeth naturiol yn yr ardal
 • Balwstrâd y marina:
  • Gosodwyd hyd o reiliau ger Cei Meridian yn flaenorol a ariannwyd ar y cyd drwy gyfraniad adran 106 o gronfeydd datblygu a'r cyngor.
  • Yn ystod y prosiect hwn, gosodwyd hyd ychwanegol o reiliau ar hyd ymylon gogledd-orllewinol a gogleddol y basn gan gysylltu'r rhan hon o'r rheiliau â'r rheiliau a oedd eisoes yn bodoli ar ymyl gogleddol basn y marina.
 • Celf gyhoeddus:
  • Roedd yn rhaid cynnal prosiect a chontract gwaith ar wahân er mwyn cyflwyno celf gyhoeddus ac roedd y gelf yn cynnwys nodwedd gyda goleuadau a sain yn nhwnnel Paxton ynghyd â nodwedd yn y marina.
 • Cyflwyno'r prosiect
  • Cwblhawyd cynllun manwl o'r prosiect gan ystyried sylwadau a dderbyniwyd yn ystod sesiynau ymgynghori ac mae'r adeiladu bellach wedi'i gwblhau.

ERDF

Wedi'i bweru gan GOSS iCM