Chwilio'r wefan
English
Star

Diddordeb mewn maethu?

Dewch i ddysgu mwy am sut y gallwch ysbrydoli ac annog plant a phobl ifanc yn Abertawe i gyflawni eu potensial a chyrraedd eu nodau. Gallwch gael gwybod beth i'w wneud nesaf a darllen ein "blog gofalwyr maeth" i ddarganfod mwy am sut beth mewn gwirionedd yw bod yn ofalwr maeth!

Pwy yw Maethu Abertawe?

Gwasanaeth Maethu'r awdurdod lleol yw Maethu Abertawe. Gyda thros 40 mlynedd o brofiad, rydym yn ymfalchïo mewn darparu lleoliadau o'r radd flaenaf gyda theuluoedd i blant a phobl ifanc nad yw eu teuluoedd yn gallu gofalu amdanynt.

Beth yw maethu?

Mae gofal maeth y golygu gofalu am blentyn rhywun arall yn eich cartref a gweithio'n agos gyda Maethu Abertawe a phobl allweddol eraill ym mywyd y plentyn gan gynnwys ei deulu.

Pwy gaiff faethu?

Wyddech chi...? Mae angen gofalwyr maeth yn Abertawe.

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Mae bywyd fel gofalwr maeth yn rhoi llawer o foddhad. Mae hyn yn arbennig o wir i ofalwyr maeth Maethu Abertawe sy'n rhan o dîm mawr a fydd yn eich cefnogi pob cam o'r ffordd.

Beth nesaf

Daw Gofalwyr Maeth o bob cefndir cymdeithasol ac ethnig.

FCF17 Cymraeg

Dyddiadur gan ofalwr Maethu Abertawe dychmygol

Roedd gennyf ddiddordeb mewn maethu am flynyddoedd ond roeddwn hefyd yn teimlo nad oedd pwynt ystyried y peth gan fy mod yn teimlo y byddai sawl agwedd ar fy mywyd yn fy ngwneud yn ymgeisydd anaddas.

Chwalu chwedlau am ofal maeth.

Mae gan bobl lawer o gamsyniadau ynghylch bod yn ofalwr maeth. Efallai eich bod yn sengl, mewn perthynas un rhyw neu'n berchen ar anifail anwes ond gallech fod yn ofalwr maeth o hyd.

LGBT fostering

Angen mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT

Mae angen mwy o fabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT i ddarparu cartrefi diogel a hapus i blant yn Abertawe, yn enwedig i blant hŷn a brodyr a chwiorydd.

Diwrnod ym mywyd Gofalwr Maeth

Helo! Rwy'n ofalwr maeth gyda Maethu Abertawe dros yr awdurdod lleol. Mae'r blog hwn yn ddisgrifiad o'm profiadau, fy meddyliau a'm teimladau am sut mae hi i fod yn ofalwr maeth..

"Go Forward" - Animeiddiad arobryn gan blant sy'n derbyn gofal yn Abertawe

Llongyfarchiadau i Wasanaethau Plant a Theuluoedd Dinas a Sir Abertawe a chwmni Winding Snake am ennill gwobr "Animeiddiad Gorau: 13 oed ac yn Hŷn" yng Ngwobrau Into Film eleni am eu hanimeiddiad "Go Forward".

Wedi'i bweru gan GOSS iCM