Chwilio'r wefan
English

Coronafeirws - cyngor i denantiaid ar atgyweiriadau i dai cyngor

Oherwydd Coronafeirws ac arweiniad y llywodraeth, bu'n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn atgyweirio a chynnal eich cartref.

Byddwn yn parhau i wneud gwaith atgyweirio brys ac yn cynnig gwasanaeth y tu allan i oriau i sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel yn eich cartref. Bydd hyn yn golygu'r canlynol: 

 • Nwy - diogelu a sicrhau bod cyflenwad ar gael
 • Trydanol - diogelu a sicrhau bod cyflenwad ar gael
 • Plymwaith - diogelu a sicrhau bod cyflenwad ar gael
 • Atgyweirio toeon 
 • Problemau draenio 
 • Adeileddau - eu diogelu 
 • Drysau a ffenestri - eu diogelu/cau yn sownd 

Gallwch roi gwybod am atgyweiriad naill ai drwy ffonio 01792 635100 neu drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.

Pan fyddwch yn dweud wrthym fod angen atgyweiriad brys, byddwn yn gofyn y canlynol:

 • Ydych chi neu unrhyw un yn y cartref wedi'i ddiagnosio â COVID-19/coronafeirws 
 • Ydych chi neu unrhyw un yn y cartref yn hunanynysu 
 • Oes unrhyw un yn y cartref sydd mewn mwy o berygl - h.y. dros 70, diabetig etc
 • Ydych wedi derbyn llythyr oddi wrth y llywodraeth yn gofyn i chi hunanynysu am 3 mis.

Os ydych chi'n ateb 'ydw' neu 'oes' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, byddwn yn gweithio gyda chi i asesu'ch angen i weithiwr ymweld â chi cyn penderfynu ar beth i'w wneud nesaf.

Bydd ein gweithiwr hefyd yn eich ffonio ar ddiwrnod eich apwyntiad ac yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau, rhag ofn bod unrhyw beth wedi newid ers i chi gysylltu â ni. 

Mae'n bwysig bod y gweithiwr yn cadw'n ddiogel ac yn cadw pellter diogel, sef o leiaf 2 fetr neu 7 troedfedd. 

Gwneir hyn i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel wrth i'r gwaith atgyweirio gael ei wneud.

Cwestiynau Cyffredin

Beth ydw i'n ei wneud os oes gen i rywbeth i'w atgyweirio ond nid yw'n argyfwng?
Yn ystod y cyfnod hwn rydym yn gweithredu gwasanaeth argyfwng yn unig - gallwch roi gwybod am atgyweiriad o hyd ond ni fyddwn yn gallu dweud wrthych pryd caiff y gwaith ei wneud. Rydym yn gwerthfawrogi'ch amynedd a'ch dealltwriaeth a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i barhau â'n gwasanaethau arferol. 

Oes angen i fi ddweud wrthych os wyf yn hunanynysu neu wedi cael fy heintio â coronafeirws? 
Oes - rhowch wybod i'r person ar y ffôn pan fyddwch yn ffonio ni er mwyn i ni allu cymryd camau i ddiogelu'n staff. Nid yw hyn yn golygu na allwn wneud gwaith atgyweirio mewn argyfwng, ond bydd angen i ni fod yn ofalus i sicrhau bod pawb yn ddiogel.

Beth os rwyf yn teimlo'n sâl ar ôl rhoi gwybod am yr atgyweiriad? 
Os ydych chi'n teimlo'n sâl cyn i'r gweithiwr gyrraedd, rhowch wybod iddo'n syth cyn iddo fynd i mewn i'ch cartref. Efallai bydd angen i'r gweithiwr ddychwelyd neu wneud trefniadau gwahanol i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel.

Sut ydw i'n gwybod os oes gen i atgyweiriad brys? 
Atgyweiriadau brys yw atgyweiriadau y mae angen ymdrin â nhw'n syth i sicrhau eich bod chi'n aros yn ddiogel yn eich cartref; gallai hyn gynnwys gwaith trydanol diffygiol, system wresogi nad yw'n gweithio mwyach neu lawer o ddŵr yn gollwng drwy'r to. 

Bydd ein canolfan alwadau'n rhoi gwybod i chi os nad yw'r atgyweiriad yn un brys, ac yn gwneud cofnod ohono ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. 

Yn anffodus ni allwn ddweud wrthych pryd bydd gwaith atgyweirio nad yw'n waith brys yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

Pryd gallaf roi gwybod am atgyweiriad brys?
Rydym yn darparu gwasanaeth ffôn parhaol:

 • Oriau arferol
  • Rhif ffôn: 01792 635100 (dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am - 5.00pm a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm).
 • Nosweithiau a phenwythnosau
  • Rhif ffôn: 01792 521500 (dydd Llun i ddydd Iau, 5.00pm - 8.30am a dydd Gwener 4.30pm - 8.30am).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM