Chwilio'r wefan
English

Eich Tenantiaeth

Gwybodaeth am eich tenantiaeth

Pan fyddwch yn dechrau rhentu eich eiddo gyda ni byddwn yn gofyn i chi arwyddo Cytundeb Tenantiaeth. Bydd y cytundeb tenantiaeth yn nodi eich hawliau a'ch cyfrifoldebau chi fel tenant a'n rhai ni fel landlord. Mae hefyd yn eich gwneud yn denant sicr sy'n golygu y gallwch fyw yn yr eiddo am ba bynnag gyfnod y dymunwch, oni bai bod rheswm cyfreithiol neu dorri amodau eich tenantiaeth a bod y Cyngor felly yn penderfynu ail-feddiannu'r eiddo.

Cytundeb Tenantiaeth

Pan fyddwch yn arwyddo'r cytundeb tenantiaeth mae hynny hefyd yn golygu eich bod yn cytuno i holl dermau'r denantiaeth, y maent wedi'u rhestru a'u hegluro yn yr Amodau Tenantiaeth. Mae'n rhaid i chi ac ymwelwyr â'ch cartref lynu at yr amodau tenantiaeth, oherwydd gallwn weithredu yn erbyn eich tenantiaeth os na.

Newidadau i'r Cytundeb Tenantiaeth

Gellir newid eich cytundeb tenantiaeth dim ond os bydd y tenant(iaid) a'r Cyngor yn cytuno. Fel arall dim ond y llys sydd â'r grym i orfodi newidiadau. Cysylltwch â'ch Swyddog Tai yn eich Swyddfa Dai Leol os bydd eich amgylchiadau yn newid mewn unrhyw ffordd.

Tenantiaid Newydd

Rhoddir y llyfryn PDF Document Canllaw i'ch tenantiaeth tai cyngor newydd (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd i bob tenant newydd ac mae'n cynnwys gwybodaeth am ddechrau'ch tenantiaeth newydd.

Tenantiaethau Rhagarweiniol

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi cyflwyno defnyddio tenantiaethau rhagarweiniol i denantiaid newydd.

Garejys

Mae nifer cyfyngedig o garejys a sylfeini garejys (y gallwch godi eich garej eich hun arnynt) ar gael i'w rhentu.

Meddwl am adeiladu dreif?

Os ydych yn denant y cyngor heb ddreif, ond rydych yn meddwl am adeiladu un, dyma ganllawiau i chi.

Gadael Tai Cyngor

Os ydych chi'n ystyried dod a'ch tenantiaeth i ben, mae un neu ddau o bethau y mae angen i chi eu gwneud cyn gadael.

Dysglau Lloeren

Ydw i'n gallu rhoi dysgl loeren ar fy eiddo?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM