Toglo gwelededd dewislen symudol

Tenantiaeth a chytundeb tai'r cyngor

Pan fyddwch yn cael cynnig tŷ, byddwch yn gallu gweld yr eiddo'n gyntaf. Os ydych yn derbyn yr eiddo, bydd angen i chi lofnodi cytundeb tenantiaeth gyda ni.

 

Trosolwg o denantiaeth (fideo)

Mae'r fideo canlynol yn rhoi cyflwyniad i'r hyn rydym yn ei gynnig fel gwasanaeth, ac ychydig o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan ein tenantiaid. 

Ydych chi'n mynd i fyw mewn fflat? Gweler hefyd: Byw mewn fflat - amodau tenantiaeth ychwanegol, balconïau, gerddi cymunedol, fflatiau uchel, systemau mynediad llais i denantiaid mewn fflatiau

 

Cytundeb tenantiaeth

Bydd y cytundeb tenantiaeth yn nodi eich hawliau a'ch cyfrifoldebau chi fel tenant a'n rhai ni fel landlord. Mae hefyd yn eich gwneud yn denant diogel sy'n golygu y gallwch fyw yn yr eiddo cyhyd ag yr hoffech oni bai fod rheswm cyfreithiol neu rydych wedi torri amodau eich tenantiaeth a'n bod yn penderfynu adennill yr eiddo.

Cytundeb tenantiaeth

Pan fyddwch yn arwyddo'r cytundeb tenantiaeth mae hynny hefyd yn golygu eich bod yn cytuno i holl dermau'r denantiaeth, y maent wedi'u rhestru a'u hegluro yn yr Amodau Tenantiaeth. Mae'n rhaid i chi ac ymwelwyr â'ch cartref lynu at yr amodau tenantiaeth, oherwydd gallwn weithredu yn erbyn eich tenantiaeth os na.

Cytundeb tenantiaeth - amodau tenantiaeth (PDF) [503KB]
Arweiniad i'ch cytundeb tenantiaeth (PDF) [955KB]

Newidadau i'r cytundeb tenantiaeth

Gellir newid eich cytundeb tenantiaeth ar yr amod ein bod ni a'r tenant(iaid) yn cytuno ar hyn. Fel arall, dim ond y llys sydd â'r pŵer i orfodi newidiadau. Cysylltwch â'ch swyddfa dai ardal leol os bydd eich amgylchiadau'n newid mewn unrhyw ffordd.

 

Tenantiaethau rhagarweiniol

Beth yw tenantiaeth ragarweiniol?

Tenantiaeth dros dro yw tenantiaeth ragarweiniol, sy'n para am 12 mis. Cyfnod prawf fydd hyn i'r denantiaeth.

Os ymgymerir â'r denantiaeth yn foddhaol yn ystod y cyfnod hwn, caiff y tenant ei wneud yn denant sicr yn awtomatig ar ddiwedd y 12 mis.

Os bydd y tenant yn torri unrhyw amodau a osodwyd yn ei gytundeb tenantiaeth a'i amodau tenantiaeth, gallwn benderfynu a ydym am ei droi allan o'r llety. Os ydym yn penderfynu gwneud hynny, mae'n haws ac yn gyflymach gwneud hynny na chyda thenantiaeth sicr. Gallwn hefyd ymestyn y cyfnod prawf o 12 mis am 6 mis arall.

Pam cyflwyno tenantiaethau rhagarweiniol yn Abertawe?

 • Er mwyn ein helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a sicrhau bod tenantiaid yn cadw at eu cytundeb tenantiaeth a'u hamodau tenantiaeth
 • Er mwyn ein helpu i sicrhau bod ein hystadau yn fannau diogel a dymunol i fyw ynddynt
 • Mae'n ei gwneud hi'n haws i'r cyngor droi tenantiaid newydd y mae eu hymddygiad yn wrthgymdeithasol ac yn effeithio ar breswylwyr eraill allan, a hefyd y rheini nad ydynt yn cadw at eu cytundeb tenantiaeth a'u hamodau tenantiaeth.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng tenantiaeth ragarweiniol a thenantiaeth sicr?

 • Mae gwahaniaeth mawr rhwng tenantiaeth sicr a thenantiaeth ragarweiniol - y mae gan yr ail un lawer llai o hawliau.
 • Fel a nodwyd uchod, mae'n llawer haws i ni droi Tenantiaid Rhagarweiniol allan o'u llety, ar yr amod bod hyn yn digwydd o fewn 12 mis cyntaf eu tenantiaeth, neu 18 mis os ydym wedi gweithredu i estyn eu tenantiaeth am 6 mis arall. Unwaith yn unig y gellir estyn tenantiaeth ragarweiniol; felly, hyd hwyaf posib tenantiaeth yw 18 mis oni bai bod angen aros am benderfyniad yngl?n â throi'r tenant allan o'r llety.
 • Gellir meddiannu'r llety'n gyflymach ac yn awtomatig ac os ydym wedi dilyn y weithdrefn yn gywir, ni ddylai'r llys wrthod ein penderfyniad i derfynu'r denantiaeth.

Pwy fydd yn denantiaid rhagarweiniol?

Bydd pob tenant newydd y cyngor yn denant rhagarweiniol, heblaw am yr eithriadau canlynol:

 • tenantiaid sy'n denantiaid sicr presennol Cyngor Abertawe neu gyngor gwahanol. Rhaid nad oes unrhyw doriad rhwng y naill denantiaeth a'r llall.
 • tenantiaid sy'n denantiaid sicr presennol cymdeithas dai (Landlord Cymdeithasol Cofrestredig); mae'r un egwyddor ag uchod yn berthnasol.
 • os yw tenant eisoes yn denant rhagarweiniol gyda chyngor neu'n denant dechreuol (yn achos tenantiaid cymdeithas tai) ac yn trosglwyddo, bydd yn parhau'n denant rhagarweiniol nes cyrraedd 12 mis (neu 18 mis os estynnir y denantiaeth).

Hawliau a chyfrifoldebau

Mae gan denantiaid rhagarweiniol yr un cyfrifoldebau â thenant sicr ond nid yr un hawliau.

Rhaid i denant rhagarweiniol:

 • dalu rhent
 • cadw ei gartref a'i ardd yn lân ac yn daclus
 • parchu cymdogion a pheidio ag achosi niwsans neu ganiatáu i niwsans gael ei achosi
 • cadw at delerau'r cytundeb tenantiaeth a'r amodau tenantiaeth

Ni all tenant rhagarweiniol:

 • gyfnewid cartrefi
 • derbyn lletywyr
 • isosod unrhyw ran o'i gartref
 • prynu ei gartref cyngor
 • cynnal gwelliannau i'w gartref
 • pleidleisio cyn trosglwyddo i landlord newydd.

Mae'r manylion am ba amodau nad ydynt yn berthnasol i denantiaid rhagarweiniol yn cael eu rhoi iddynt pan fyddant yn dechrau tenantiaeth.

All tenant rhagarweiniol symud cartref?

Bydd rhaid i denant aros nes ei fod yn denant sicr cyn bod modd iddo gyfnewid ei gartref (a elwir yn gyfnewid trwy gytundeb) â thenant cyngor neu gymdeithas tai arall. Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwn yn caniatáu trosglwyddiad.

Beth sy'n digwydd ar ôl 12 mis?

 • Ar yr amod nad ydym yn gweithredu i droi tenant rhagarweiniol allan o'i lety neu estyn ei denantiaeth, fe ddaw'n denant sicr yn awtomatig.
 • Ni fydd rhaid iddo lofnodi cytundeb tenantiaeth newydd.
 • Ar yr adeg hon, bydd gan y tenant hawliau llawn.
 • Yn achos yr hawl i brynu, caiff dyddiad dechrau'r denantiaeth ragarweiniol ei hystyried at ddiben gostyngiadau.

Cynnal y denantiaeth

 • Caiff tenantiaethau rhagarweiniol eu monitro'n agos.
 • Os yw tenantiaid rhagarweiniol yn cynnal eu tenantiaethau'n foddhaol, ni chymerir unrhyw gamau gweithredu yn eu herbyn.
 • Os nad ydynt, gallwn ni wneud un o ddau beth, naill ai:
  • ystyried eu troi allan, neu
  • ystyried estyn eu tenantiaeth ragarweiniol am 6 mis arall.
 • Ein nod yw cynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad ond, os bydd problemau parhaus gyda thenantiaeth, byddwn yn cymryd un o'r camau uchod.

Sut rydym yn troi tenantiaid rhagarweiniol allan o'u llety neu'n estyn eu tenantiaethau rhagarweiniol?

 • Mae'n rhaid dilyn proses gyfreithiol lem a byddwn yn gwneud hynny.
 • Byddwn yn ymchwilio'n llawn i gwynion yn yr un modd ag y gwnawn ar hyn o bryd, sef cyfweld â'r achwynwyr a'r tenant ac ysgrifennu atynt. Er mwyn troi tenant rhagarweiniol allan o'i lety neu estyn tenantiaeth ragarweiniol, rhaid i ni roi'r hysbysiad cywir i'r tenant.
 • Bydd gan denantiaid rhagarweiniol yr hawl i gael adolygiad o'u hachos a byddwn yn helpu tenantiaid gyda'r broses apelio hon.
 • Gwrandewir ar yr adolygiad gan banel o uwch-swyddogion na fu'n rhan o'r broses benderfynu wreiddiol.
 • Os yw'r panel yn cytuno y dylid troi tenant rhagarweiniol allan o'i gartref, caiff yr achos ei drosglwyddo i'r llys yn yr un modd ag ar hyn o bryd.
 • Os nad yw tenant yn apelio/gofyn am adolygiad, byddwn yn symud ymlaen i naill ai droi'r tenant allan neu estyn ei denantiaeth.

Disgwylir y bydd tenantiaid rhagarweiniol yn ein helpu i reoli'r 12 mis cyntaf o denantiaethau newydd yn fwy effeithiol trwy helpu tenantiaid newydd a sicrhau y byddwn yn delio'n gyflym ac yn briodol â thenantiaid newydd, yn benodol yn achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Close Dewis iaith