Chwilio'r wefan
English
House with tick

Hawlio Budd-dal Tai

Gwybodaeth am yr hyn y mae ei angen i hawlio cymorth gyda'ch rhent

Cliciwch yma i hawlio Budd-dal Tai (a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor) ar-lein

Os nad ydych yn gallu cwblhau ein ffurflen gais ar-lein, yna bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais bapur. Gellir casglu'r rhain o'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig neu o'ch Swyddfeydd Tai Rhanbarthol leol. Hefyd gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais o'r we-dudalen hon.

Os na allwch anfon y ffurflen gais atom ar unwaith, gallwch ddal dweud wrthym eich bod yn bwriadu hawlio trwy gwblhau'r ffurflen hon

Pa ffurflen gais y mae angen i mi ei chwblhau?

PDF Document Cais am Ffudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor a Phrydau Ysgol am Ddim (PDF, 137KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Ffurflen gais – Newid cyfeiriad (PDF, 75KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Pa dystiolaeth y mae'n rhaid ei darparu gyda'r ffurflen gais?

Fel arfer bydd angen darparu prawf o'r canlynol: 

  • Rhifau Yswiriant Gwladol ar eich cyfer chi a'ch partner
  • Dogfen adnabod
  • Cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau
  • Enillion
  • Unrhyw incwm arall
  • Budd-daliadau, lwfansau neu bensiynau
  • Eich tenantiaeth ac unrhyw rent yr ydych yn ei dalu (oni bai eich bod yn denant i'r cyngor)

Gellir derbyn copïau electronig o'r mwyafrif o ddogfennau, heblaw am brawf o'ch Rhif Yswiriant Gwladol a'ch hunaniaeth.  Ni allwn dalu budd-dal i chi nes ein bod wedi gweld yr holl brawf yr ydym wedi gofyn amdano.

Cliciwch yma i Anfonwch eich copïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Gallwch argraffu'r ffurflenni hyn, eu cwblhau a'u dychwelyd atom fel tystiolaeth.

Os nad oes modd i chi ddarparu peth o'r dystiolaeth hon cysylltwch â ni a gallwn siarad am ffyrdd eraill i ni gael y prawf, efallai o ffynhonnell arall.

Pethau i'w cofio

  • Cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosib. Bydd dyddiad dechrau eich budd-dal yn dibynnu ar pryd mae'r cyngor yn derbyn eich ffurflen gais.
  • Darparwch yr holl dystiolaeth ategol yr ydym yn gofyn amdani. Ni fydd modd i ni dalu'ch budd-dal nes i ni weld yr holl dystiolaeth y mae ei hangen arnom.
  • Os oes angen i chi wneud cais am Fudd-dal Tai A Gostyngiad Treth y Cyngor, mae'r un ffurflen yn cael ei defnyddio ar gyfer y ddau. Dim ond un yn unig y mae angen i chi ei chwblhau.

Ni fyddwch yn derbyn unrhyw fudd-dal os nad ydych yn hawlio.

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Esbonnir hyn yn fanylach ar y wedudalen Refeniw a Budd-daliadau Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae CyngorAbertawe'ndefnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM